Odte­raz už iba doko­nalé sel­fie, Sony vie ako na to

Michal Sorkovský / 4. júl 2015 / Tools a produktivita

Vďaka tejto novinke sa sel­fie posu­nie na úplne iný level. Sony si nechalo paten­to­vať tech­no­ló­giu, ktorá neus­tále robí sel­fies a následne pre nás vyberá tie naj­lep­šie.

Nová tech­no­ló­gia bude využí­vať smart­fóny, foto­apa­ráty či naprí­klad aj Google Glass, aby neus­tále robila sel­fies ich pou­ží­va­teľa. Fotky budú po vytvo­rení poslané cez bez­peč­nostnú sieť na ser­ver, ktorý ich spra­cuje. Soft­vér potom pomo­cou výra­zov tváre rozo­zná emó­cie zobra­zené na fotke a tie bude následne schopný kon­krétne ozna­čiť. 

Táto novinka so sebou pri­náša hneď via­cero výhod. Tak naprí­klad, pou­ží­va­te­lia budú mať mož­nosť vyhľa­dať všetky šťastné momenty zo svojho dňa, rov­nako ako aj všetky chvíle, v kto­rých sa tvá­rili smutne. Šikovné, čo poviete? No a všetky sel­fies, na kto­rých sa ocitne člo­vek bez neja­kého kon­krét­neho výrazu budú vyfil­tro­vané, takže sa nimi nebude nut­nosť už viac zaobe­rať. Tech­no­ló­gia tiež umožní vytvo­re­nie obráz­ko­vej časo­vej osi emo­ci­onál­nych uda­lostí, kto­rými si pou­ží­va­teľ počas dňa pre­šiel.

Okrem toho bude pou­ží­va­teľ pod dohľa­dom foto­apa­rátu aj počas noci. Sel­fies, ktoré budú spra­vené počas spánku budú môcť odha­liť uži­točné infor­má­cie naprí­klad o kva­lite spánku. Čo samoz­rejme zna­mená, že táto tech­no­ló­gia môže byť prí­no­som hneď vo via­ce­rých sme­roch. Navyše sa pop­ri­tom všet­kom vyná­rajú otázky ohľa­dom súkro­mia poží­va­te­ľov, do kto­rého by táto tech­no­ló­gia výrazne zasiahla. Predsa len nikto z nás by si zrejme neprial, aby unikli fotky, na kto­rých nič netu­šiaci spí alebo sedí na wc. 

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)