OFFIS — Mini pries­tor v cen­tre Bra­ti­slavy pre tých, kto­rých omr­zel kla­sický open space

Ľudovít Nastišin / 9. februára 2015 / Zo Slovenska

OFFIS je neve­rejný co-wor­kin­gový mini-pries­tor v cen­tre Bra­ti­slavy pre ľudí, kto­rých omr­zela práca z domu a kla­sický open space je pre nich prí­liš rušný. 

• Kto sú ľudia, čo stoja za pro­jek­tom OFFIS? 

Sme bývalí kole­go­via z digi­tál­nej agen­túry, ktorí sa po čase opäť stretli ako fre­e­lan­ceri. Felix je web deve­lo­per, pod­ni­ka­teľ a maji­teľ Soupa Bis­tra. Po roz­behu rodiny a reštau­rá­cie sa začal opäť veno­vať on-line pro­jek­tom. Matej je fre­e­lance dizaj­nér, ktorý práve roz­bieha nový vlastný pro­jekt, vedie kurzy pho­tos­hopu a pre­vádz­kuje kamenný obchod. Števo je pro­jek­tový mana­žér a pod­ni­ka­teľ. Vedie affi­liate sieť Dognet.sk a venuje sa nie­koľ­kým ďal­ším on-line pro­jek­tom.

• Odkiaľ pri­šiel nápad na tento pro­jekt?

Po sied­mych rokoch práce z domu a šty­roch rokoch práce v agen­tú­rach som zis­til, že naj­lep­šie pre mňa bude pra­co­vať na vlast­ných pro­jek­toch, ale v kolek­tíve,“ hovorí Felix. „Neskor­šie náhodné stret­nu­tie s Maťom potvr­dilo, že takto neroz­mýš­ľam sám a odštar­to­valo rea­li­zá­ciu celého nápadu.“

• Aká bola cesta od myš­lienky až po dne­šok?

Po tom, čo sa v lete k myš­lienke pri­po­jil aj Števo, sme začali hľa­dať vhodný pries­tor. Zhodli sme sa, že chceme byť v cen­tre a nemalo by nás byť veľa. Výber teda padol na menší pries­tor v obyt­nom dome v sta­rom meste. Asi pol roka trvalo, kým sme popri práci pries­tor svoj­po­mocne dostali do dneš­nej podoby. Kon­com roka sa nám to konečne poda­rilo a od polo­vice janu­ára sme to spus­tili naplno, ako je možné vidieť tu (http://www.offis.sk/)

• Máte už neja­kých “nájom­ní­kov”?

Máme. Prví záu­jem­co­via sa nám ozvali prak­ticky do týždňa. Zo 4 voľ­ných miest sme teda obsa­dili 2 a rov­nako 2 sú ešte k dis­po­zí­cii.

• Zame­ria­vate sa na dlho­do­bej­šie obsa­de­nie alebo chcete miesta po istom čase meniť?

Nemáme nič také, ako pra­vidlo “rotá­cie” (nepra­cu­ješ u nás pol roka a potom musíš uvoľ­niť miesto inému..). Skôr naopak, je to o tom nájsť zostavu ľudí, ktorí si sadnú. Ak keď takú zostavu budeme mať, nie je dôvod nič meniť.

• Čím ste iní ako ostatné co-wor­kingy? Čo vás odli­šuje?

Hlav­ným roz­die­lom je, že OFFIS nie je obrov­ský open space ale malý útulný kanc­lík. Každý tu má svoje sta­bilné miesto, na ktoré sa môže spo­ľa­hnúť. Nemáme žiadne ofi­ciálne otvá­ra­cie hodiny. Čle­no­via sem môžu prísť a pra­co­vať kedy­koľ­vek. 

• Aké sú vaše ďal­šie plány?

Našim súčas­ným cie­ľom je dostať do OFFISu zostavu, ktorá si bude roz­umieť a pro­fe­sijne sa dopĺňať. Je samoz­rejmé, že každý pra­cuje na vlast­ných pro­jek­toch, no rôz­no­ro­dosť pro­fe­sií čle­nov vytvára pries­tor na spo­ločné kon­zul­tá­cie, brains­tor­mingy prí­padne na spo­lu­prácu. Chceme vytvo­riť prí­jemné miesto s poho­do­vou atmo­sfé­rou a šikov­nými ľuďmi, ktorí si vedia vzá­jomne pora­diť a pomôcť.

• Prečo by si teda mal mladý člo­vek vybrať pravé váš OFFIS? 

V práci strávi člo­vek takú veľkú časť života, že by bola nesmierna škoda strá­viť celý ten čas v pries­tore, v kto­rom sa člo­vek necíti dobre.

Pridať komentár (0)