OFFIS — Mini pries­tor v cen­tre Bra­ti­sla­vy pre tých, kto­rých omr­zel kla­sic­ký open spa­ce

Ľudovít Nastišin / 9. februára 2015 / Zo Slovenska

OFFIS je neve­rej­ný co-wor­kin­go­vý mini-pries­tor v cen­tre Bra­ti­sla­vy pre ľudí, kto­rých omr­ze­la prá­ca z domu a kla­sic­ký open spa­ce je pre nich prí­liš ruš­ný.

• Kto sú ľudia, čo sto­ja za pro­jek­tom OFFIS? 

Sme býva­lí kole­go­via z digi­tál­nej agen­tú­ry, kto­rí sa po čase opäť stret­li ako fre­e­lan­ce­ri. Felix je web deve­lo­per, pod­ni­ka­teľ a maji­teľ Sou­pa Bis­tra. Po roz­be­hu rodi­ny a reštau­rá­cie sa začal opäť veno­vať on-line pro­jek­tom. Matej je fre­e­lan­ce dizaj­nér, kto­rý prá­ve roz­bie­ha nový vlast­ný pro­jekt, vedie kur­zy pho­tos­ho­pu a pre­vádz­ku­je kamen­ný obchod. Šte­vo je pro­jek­to­vý mana­žér a pod­ni­ka­teľ. Vedie affi­lia­te sieť Dognet.sk a venu­je sa nie­koľ­kým ďal­ším on-line pro­jek­tom.

• Odkiaľ pri­šiel nápad na ten­to pro­jekt?

Po sied­mych rokoch prá­ce z domu a šty­roch rokoch prá­ce v agen­tú­rach som zis­til, že naj­lep­šie pre mňa bude pra­co­vať na vlast­ných pro­jek­toch, ale v kolek­tí­ve,“ hovo­rí Felix. „Neskor­šie náhod­né stret­nu­tie s Maťom potvr­di­lo, že tak­to neroz­mýš­ľam sám a odštar­to­va­lo rea­li­zá­ciu celé­ho nápa­du.“

• Aká bola ces­ta od myš­lien­ky až po dne­šok?

Po tom, čo sa v lete k myš­lien­ke pri­po­jil aj Šte­vo, sme zača­li hľa­dať vhod­ný pries­tor. Zhod­li sme sa, že chce­me byť v cen­tre a nema­lo by nás byť veľa. Výber teda padol na men­ší pries­tor v obyt­nom dome v sta­rom mes­te. Asi pol roka trva­lo, kým sme pop­ri prá­ci pries­tor svoj­po­moc­ne dosta­li do dneš­nej podo­by. Kon­com roka sa nám to koneč­ne poda­ri­lo a od polo­vi­ce janu­ára sme to spus­ti­li napl­no, ako je mož­né vidieť tu (http://www.offis.sk/)

• Máte už neja­kých “nájom­ní­kov”?

Máme. Prví záu­jem­co­via sa nám ozva­li prak­tic­ky do týžd­ňa. Zo 4 voľ­ných miest sme teda obsa­di­li 2 a rov­na­ko 2 sú ešte k dis­po­zí­cii.

• Zame­ria­va­te sa na dlho­do­bej­šie obsa­de­nie ale­bo chce­te mies­ta po istom čase meniť?

Nemá­me nič také, ako pra­vid­lo “rotá­cie” (nepra­cu­ješ u nás pol roka a potom musíš uvoľ­niť mies­to iné­mu..). Skôr naopak, je to o tom nájsť zosta­vu ľudí, kto­rí si sad­nú. Ak keď takú zosta­vu bude­me mať, nie je dôvod nič meniť.

• Čím ste iní ako ostat­né co-wor­kin­gy? Čo vás odli­šu­je?

Hlav­ným roz­die­lom je, že OFFIS nie je obrov­ský open spa­ce ale malý útul­ný kanc­lík. Kaž­dý tu má svo­je sta­bil­né mies­to, na kto­ré sa môže spo­ľa­hnúť. Nemá­me žiad­ne ofi­ciál­ne otvá­ra­cie hodi­ny. Čle­no­via sem môžu prí­sť a pra­co­vať kedy­koľ­vek. 

• Aké sú vaše ďal­šie plá­ny?

Našim súčas­ným cie­ľom je dostať do OFFI­Su zosta­vu, kto­rá si bude roz­umieť a pro­fe­sij­ne sa dopĺňať. Je samoz­rej­mé, že kaž­dý pra­cu­je na vlast­ných pro­jek­toch, no rôz­no­ro­dosť pro­fe­sií čle­nov vytvá­ra pries­tor na spo­loč­né kon­zul­tá­cie, brains­tor­min­gy prí­pad­ne na spo­lu­prá­cu. Chce­me vytvo­riť prí­jem­né mies­to s poho­do­vou atmo­sfé­rou a šikov­ný­mi ľuď­mi, kto­rí si vedia vzá­jom­ne pora­diť a pomôcť.

• Pre­čo by si teda mal mla­dý člo­vek vybrať pra­vé váš OFFIS? 

V prá­ci strá­vi člo­vek takú veľ­kú časť živo­ta, že by bola nesmier­na ško­da strá­viť celý ten čas v pries­to­re, v kto­rom sa člo­vek necí­ti dob­re.

Pridať komentár (0)