Online mar­ke­téri chys­tajú bláz­nivý Road Trip po Slo­ven­sku

Luky Gašparík Sr. / 26. januára 2015 / Zo Slovenska

Road Trip by Tru­ni­ver­sity po Slo­ven­sku je uni­kátny pro­jekt cha­la­nov z Tru­ni­ver­sity o kto­rých sme vám už písali. Ak ste o nich ešte nepo­čuli pozrite si ich video v kto­rom sa vám pred­sta­via.

A aj ked väč­šina “online mar­ke­té­rov” vám poradí využí­vať všetky nástroje online mar­ke­tingu naraz, cha­lani z Tru­ni­ver­sity majú iný názor. Sú pre­sved­čení o tom, že pou­ží­va­nie všet­kých nástro­jov naraz nie je tá správna stra­té­gia pre nikoho.

Ste lokálna opra­vovňa bicyk­lov v Pre­šove? Verte tomu že Twit­ter vás neza­chráni.”

Spo­jili biz­nis so zába­vou a páči sa im to

Na Road Tripe by Tru­ni­ver­sity po Slo­ven­sku budú počas jed­ného týždňa obie­hať jed­not­livé mestá Slo­ven­ska. Každý deň, jedno mesto. (Bra­ti­slava, Nitra, Žilina, Ban­ská Bys­trica a Košice) Každý deň noví ľudia a nové zážitky. Počas works­hopu vás naučia to ako sami zis­títe ktoré nástroje online mar­ke­tingu sú vhodné práve pre vás a vaše pod­ni­ka­nie a pora­dia vám ako a kedy ich správne využiť.

Zaraďte sa ku naj­lep­ším a robte mar­ke­ting tak ako málo­kto na Slo­ven­sku

Na ich 3 hodi­no­vom works­hope vám vysvet­lia základné a dostupné nástroje online mar­ke­tingu a pred­sta­via pre­vratnú stra­té­giu tzv. “New busi­ness fra­me­work”, ktorú vymys­lel a pro­pa­guje jeden z naj­lep­ších online mar­ke­té­rov sveta a jeden z pop­red­ných zamest­nan­cov Google — Avi­nash Kaus­hic.

Podľa teórie SEE-THINK-DO-CARE sa naučíte zade­fi­no­vať si svoje cie­ľové sku­piny, naplá­nu­jete čo, kedy a ako budete komu­ni­ko­vať. 

Nedajú vám rybu, naučia vás chy­tiť ju

Správny rybár nedá svojmu synovi na večeru rybu, jed­no­du­cho ho naučí ju chy­tiť, lebo vie, že je to dlho­dobo udr­ža­telné. Tak isto ani cha­lani v Tru­ni­ver­sity, vám na týchto “pojazd­ných” works­ho­poch Road trip by Tru­ni­ver­sity, nepo­ve­dia na aké kľú­čové slová máte inze­ro­vať, no naučia vás to, aby ste sa vedeli roz­hod­núť či je vôbec Google AdWords efek­tívna a správna voľba pre vás alebo či ňou bude až “zaj­tra”. Po works­ho­poch majú pre vás pri­pra­vené pivko na spo­ločný networ­king. Cha­lani dúfajú, že vás spoz­najú čo naj­viac a že to celé bude mega fun.

Cena works­hopu je prí­sne níz­kych 7€. Tu je zoznam miest, aj s even­tami cez ktoré sa môžete zare­gis­tro­vať. Pri­hláste sa čo naj­skor!

Bra­ti­slava Nitra Žilina Ban­ská Bys­trica Košice

Zdroj: truniversity.sk

Pridať komentár (0)