Oplatí sa apli­ko­vať mini­ma­liz­mus? Zvý­šila sa vďaka nemu moja pro­duk­ti­vita?

Martin Bohunický / 14. mája 2016 / Tools a produktivita

Vo svo­jej mla­dosti ma fas­ci­no­val mini­ma­liz­mus a to vo všet­kých oblas­tiach života. Aké by to bolo, keby mal člo­vek všade abso­lútny poria­dok?

Neskôr som túto myš­lienku opus­til a robil som veci, ako prišli. Nesna­žil som sa extra orga­ni­zo­vať si čas, na stole som mal, čo som potre­bo­val, možno niečo navyše, no extra som to nerie­šil. Až kým z via­ce­rých okol­ností moja pro­duk­ti­vita neupadla. Potre­bo­val som zachrá­niť, čo sa zachrá­niť dalo a hlavne nájsť dlho­dobé rie­še­nie, aby som do podob­ných prob­lé­mov neupa­dol znova. Vtedy som si spo­me­nul na mini­ma­liz­mus a začal som pát­rať, ako môžem tento prí­stup apli­ko­vať (nie­len) do svojho pra­cov­ného života.

Prvá vec, ktorú som uro­bil na základe rady Jara Dodoka, bola, že som si spra­tal stôl a limi­to­val som si ho na tri veci. Zmi­zol vše­tok bor­del, tisíc fľa­šiek, akési vizitky a pár hara­búrd. Na veľ­kom stole zrazu ležal len note­book, zápis­ník s perom a pohár s vodou. Výsle­dok som pocí­til prak­ticky okam­žite. Moju pozor­nosť si neza­slú­žilo nič iné. Som v práci, toto k nej potre­bu­jem a nemá ma čo vyru­šiť. Zásad­ným roz­die­lom však podľa mňa nebol presný počet vecí na stole, ale najmä zápis­ník, ktorý som mal neus­tále na očiach (keďže na nič iné sa upnúť zrak nedalo) a jasne som videl, čo už mám dnes za sebou a čo ma ešte čaká.

Nemys­lím si, že je nutné mať na stole vyslo­vene tri veci, ale je dobré mini­ma­li­zo­vať počet ruši­vých fak­to­rov a mať jasný a pre­hľadný to-do list. Ale pozor, ten v počí­tači a mobile je možno prak­tic­kejší (pou­ží­vam Wun­der­list), no na ten papie­rový sa nechytá ani náho­dou. Celý tento “life­hack” ma pri­tom stál menej ako 2 eurá.

jennymustardlazytoproductive4

foto: jennymustard.com

Druhá oblasť, kde som sa pokú­sil apli­ko­vať mini­ma­liz­mus, boli knihy. Rád čítam, od moti­vač­nej lite­ra­túry a osob­nost­ného roz­voja som už ale dáv­nej­šie pre­sed­lal ku kva­lit­nej belet­rii, pri kto­rej si cib­rím anglič­tinu a hlavne nie je stále o tom istom. Podľa rady jed­ného experta sú oveľa efek­tív­nej­ším rie­še­ním e-booky. Odlo­žil som teda knihy a do svojho zaprá­še­ného tab­letu, ktorý mi visel na poličke nezap­nutý snáď pol­roka (inak nekúpi nie­kto Nexus 7?), som posťa­ho­val nie­koľko kníh. 

Výsle­dok? Ľahší batoh, kopec ušet­re­ných peňazí, ale nulová radosť. Zis­til som, že knihy mi nepri­ná­šajú abso­lútne žiadnu radosť, ak necí­tim vôňu papiera a nemô­žem ju fyzicky držať v ruke. Mám dosť moni­toru v práci, nepot­re­bu­jem sa poze­rať na disp­lej mimo nej. Tento pozna­tok ma ale utvr­dil v tom, že netreba ísť do extré­mov – mini­ma­liz­mus môže vyho­vo­vať v jed­nej oblasti, v inej zase nemusí. Nájdi si rie­še­nie ako na mieru pre seba.

Tre­tia vec bola v mojom malom pokuse tá naj­dô­le­ži­tej­šia. Počul si o obe­zite? Iste áno. A o infor­mač­nej obe­zite? Tu už ste možno nie­ktorí zavá­hali. Infor­mačná obe­zita je pre­tlak infor­má­cií, ktoré ti spô­so­bia chaos v hlave. Čo bol vlastne aj prí­pad tých mojich moti­vač­ných kníh. Inves­to­val som teda čas do toho, aby som totálne eli­mi­no­val všetky zdroje infor­má­cií a pone­chal si len tie, ktoré k životu/práci potre­bu­jem a pova­žu­jem ich za hod­notné. Vieš v čom je Face­book geniálny, čo sa týka mini­ma­lizmu? Ak dis­lajk­neš všetky spra­vo­daj­ské weby, ušet­ríš svoju hlavu od ton totálne nepod­stat­ných infor­má­cií. A hádaj čo. Ak sa stane niečo, čo naozaj stojí za tvoju pozor­nosť, dozvieš sa o tom z feedu tvo­jich pria­te­ľov a zná­mych.

1 (1)

foto: stock-clip.com

Čo ďalej? Mini­ma­liz­mus moju pra­covnú pro­duk­ti­vitu zlep­šil, no stále platí, že kaž­dému vyho­vuje niečo iné. Za pokus to však určite stojí. Teraz už roz­mýš­ľam, ako vyskú­šať apli­ko­vať mini­ma­liz­mus do ostat­ných oblastí života — oblie­ka­nia, fit­ness, stra­vo­va­nia či milost­ného života. :-)

Nene­chaj sa však okla­mať náz­vom a čas­tým omy­lom, ktorý “začí­na­júci mini­ma­listi” robia. Nie je to o tom, aby si mal v živote čo naj­me­nej vecí. Je to len o tom, aby si sa sústre­dil na to, čo je v živote naozaj dôle­žité. A to predsa nemôže byť v žiad­nom prí­pade chyba.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: theminimalists.com

Pridať komentár (0)