Ozb­ro­jení pasa­žieri majú smolu. Uber ich už po novom neod­ve­zie!

Martin Kráľ / 21. jún 2015 / Business

Uber je jedna z naj­lep­ších tech spo­loč­ností posled­nej dekády, no teraz ma sku­točne začína štvať. Roz­hod­nu­tie zaká­zať zbrane na ”palube” kaž­dého Uberu mi príde scestné a abso­lútne zby­točné.

Uber tento mesiac veľmi poti­chu vsu­nul do svo­jich pra­vi­diel zákaz nosiť pri sebe zbraň tak zo strany pasa­žie­rov, ako aj vodiča. Uber zaká­zal všetky druhy zbraní, od samo­pa­lov, až po osobné zbrane na kaž­do­dennú ochranu. Tí, ktorí sa roz­hodnú toto nové naria­de­nie poru­šiť, prídu o prí­stup k uží­va­niu služby Uber. Vyjad­re­nie Uberu k tomuto naria­de­niu mi príde abso­lútne vágne a ned­so­ta­točné: ‘Týmto kro­kom sa sna­žíme zais­tiť, aby sa každý kto pou­žíva službu Uber cítil bez­peče a pohodlne.”

Uber odmieta, že roz­hod­nu­tie má niečo spo­ločné s nedáv­nou streľ­bou v čer­nos­kom kos­tole v Char­les­tone.

V čom je ale celá táto situ­ácia zau­jí­mavá je fakt, že Uber sa roky pre­zen­tuje len ako tech­no­lo­gická plat­forma, ktorá spája nezá­vis­lých kon­trak­to­rov (vodi­čov) a v tom prí­pade nemá právo dik­to­vať plošne naria­de­nia všet­kým svo­jím vodi­čom, keďže sa nejedná o ich pria­mych zamest­nan­cov. Aby naj­väčší ame­rický kon­ku­rent Uberu neos­tal na ocot, roz­ho­dol sa pri­jať rov­naké naria­de­nie zaka­zu­júce všetky druhy zbraní na ”palube” vozi­diel spo­loč­nosti Lyft. 

Ešte jedna otázka ostáva nezod­po­ve­daná: pasa­žieri budú pre­hľa­dá­vať vodi­čov a vodiči pasa­žie­rov? Ak áno, tak to bude veľká zábava. :)

Nie som žiadny ultra­kon­zer­va­tívny repub­li­kán, no verím, že roz­hod­nu­tie o tom, či mať alebo nemať pri sebe zbraň v taxíku, nech už je to z hoci­ja­kého dôvodu nepatrí spo­loč­nosti UBER.

zdroj: the­verge

Pridať komentár (0)