Palm sa vra­cia do hry

LG jr. / 2. januára 2015 / Business

Koľko z vás si spo­mína ešte na dobu, keď dnešné smartp­hony boli v plien­kach a všet­kých udi­vo­vali malé osobné mobilo-počí­tače nazý­vané PDA, čiže Per­so­nal Digi­tal Assis­tant.

Pred pät­nás­timi rokmi, keď svet ešte nepoz­nal dnešné smartp­hony vládli tomuto svetu mobilné PDA značky Palm. Postu­pom času, ako pri­chá­dzali na trh ďalší hráči sa však táto značka začala dostá­vať do prob­lé­mov, až musela ohlá­siť svoj koniec. Palm v tej dobe menil životy ľudí na ces­tách, keďže im umož­ňo­val byť v kon­takte s ostat­nými pro­stred­níc­tvom emai­lov či inter­netu.

Spo­loč­nosť Palm, ako aj jej ochranná známka, bola od roku 2011 v rukách Hewlett-Pac­kard, avšak tej sa nepo­da­rilo úspešne znovu roz­hý­bať Palm. Podľa posled­ných infor­má­cií však spo­loč­nosť HP pre­dala ochrannú známku Palm minulý mesiac. Jej vlast­ní­kom sa mal stať Nico­las Zibell, ktorý je pre­zi­den­tom spo­loč­nosť Alca­tel One Touch pre ame­rickú a paci­fickú oblasť.

Toto by mohlo byť sig­ná­lom, že Palm sa vra­cia do hry a je dosť možné, že to bude práve v par­tner­stve so spo­loč­nos­ťou Alca­tel One Touch. Ak si otvo­ríte inter­ne­tové stránky Palm-u, tak budete auto­ma­ticky pre­sme­ro­vaný na por­tál mynewpalm.com, čo je jas­ným zna­kom toho, že sa niečo deje. Je viac ako prav­de­po­dobné, že nové Palm-y budú bežať na sys­téme Android.

Par­tner­stvo zna­čiek Palm a Alca­tel One Touch by mohlo zna­me­nať win-win situ­áciu na oboch stra­nách. Pre­tože značka Palm si v časoch svo­jej slávy vybu­do­vala silné pove­do­mie na trhoch Európy a USA, čo sa Alca­telu nepo­da­rilo, keďže bol pova­žo­vaný viac za výrobcu low-cost mobil­ných tele­fó­nov.

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)