Pamä­táš si na legen­dár­nu tat­ra­mat­ku? Jej výrob­ca pre­žil socík a osla­vu­je výro­čie

Marianna Mikešová / 17. mája 2017 / Zo Slovenska

Mno­hí Slo­vá­ci si dodnes pamä­ta­jú na časy, keď pop­rad­ský pod­nik pred­sta­vil horú­cu novin­ku — Tat­ra­mat 246 mini, kto­rá mala pri­niesť revo­lú­ciu do kaž­dej slo­ven­skej domác­nos­ti. Práč­ka sa rých­lo sta­la pýchou kaž­dej gaz­din­ky a ozdo­bou socia­lis­tic­kých kúpeľ­ní. Vďa­ka spo­je­niu so sve­to­vým výrob­com Whirl­po­ol žije dodnes. 

Teraz má prí­le­ži­tosť na veľ­ko­le­pú osla­vu. Je to totiž pres­ne štvrť­sto­ro­čie, čo spo­loč­nosť Whirl­po­ol vstú­pi­la do čes­ko­slo­ven­ské­ho výrob­né­ho pod­ni­ku Tat­ra­mat v Pop­ra­de. Legen­dár­ne „tat­ra­mat­ky“, kto­ré tisíc­kam domác­nos­tí v kra­ji­nách býva­lé­ho socia­lis­tic­ké­ho blo­ku radi­kál­ne zme­ni­li život, sa tak postup­ne pre­me­ni­li na moder­né „whirl­po­ol­ky”, pre­ži­li socík a sú tu dodnes.

Foto: reddit.com

Súd­ru­ho­via aj súd­ruž­ky na ňu dodnes s úsme­vom spo­mí­na­jú. Do najob­ľú­be­nej­šej práč­ky, kto­rá na jubi­lej­nom veľ­tr­hu spot­reb­né­ho tova­ru zís­ka­la zla­tú medai­lu, sa zmes­ti­lo 4 a pol kila bie­liz­ne a mala nesku­toč­ných 15 pra­cích prog­ra­mov. Pri­nies­la sku­toč­nú ino­vá­ciu a mno­hé gaz­din­ky tak vykú­pi­la z útr­p­né­ho ruč­né­ho pra­nia a žmý­ka­nia.

Je to už 25 rokov, kedy sa čes­ko­slo­ven­ský Tat­ra­mat zme­nil na Whirl­po­ol. Sme prí­klad jed­nej z mála spo­loč­nos­tí, kto­rá aj po revo­lú­cii a roz­de­le­ní repub­lík zacho­va­la pôvod­nú výro­bu a neus­tá­le ju úspeš­ne roz­ví­ja. Práč­ky z pop­rad­ské­ho závo­du expor­tu­je­me do celé­ho sve­ta a 1 200 zamest­nan­cov fab­ri­ky ich vyro­bí cez dva mili­ó­ny roč­ne,” uvie­dol mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Jakub Kad­lec.

Foto: Whirl­po­ol

Slo­vá­ci tat­ra­mat­ky vždy milo­va­li a dokon­ca sa sta­li hviez­da­mi mno­hých čes­ko­slo­ven­ských fil­mov a vyskyt­li sa v pies­ni Richar­da Mul­le­ra. Teraz sa im chce za to spo­loč­nosť odvďa­čiť celo­roč­nou naro­de­ni­no­vou kam­pa­ňou a svo­je naro­de­ni­ny chce oslá­viť s nimi. Ako poďa­ko­va­nie za ver­nosť zákaz­ní­kov oce­ní mla­dých Slo­vá­kov a venu­je im 25 prá­čok. Osla­vu­ješ svo­je naro­de­ni­ny v rov­na­ký deň ako Whirl­po­ol 12. mája 1992? Nevá­haj a zapoj sa!

V rám­ci našej výzvy hľa­dá­me 25 ľudí, kto­rí sa naro­di­li pod šťast­nou Whirl­po­ol hviez­dou. Sta­čí, keď nám o sebe dajú vedieť cez zálož­ku na našom face­bo­oko­vom pro­fi­le Whirl­po­ol Slo­ven­sko. Pre zís­ka­nie práč­ky sta­čí spl­niť tri jed­no­du­ché pod­mien­ky: naro­diť sa v správ­ny deň, začiat­kom júna prí­sť na našu akciu v Pop­ra­de a súhla­siť s nato­če­ním krát­ke­ho video medai­ló­nu,” upres­nil mar­ke­tin­go­vý mana­žér Mar­tin Ron­čák.

Foto: Whirl­po­ol

Môžeš sa tak stať naro­de­ni­no­vým amba­sá­do­rom tat­ra­mat­ky-whirl­po­ol­ky. Krát­ke naro­de­ni­no­vé videá budú postup­ne zve­rej­ňo­va­né na face­bo­oko­vom pro­fi­le spo­loč­nos­ti. Amba­sá­do­rov z troch najús­peš­nej­ších videí odme­ní na kon­ci roka ďal­ším spot­re­bi­čom pod­ľa výbe­ru.

Tak čo, naro­dil si sa prá­ve ty pod Whirl­po­ol hviez­dou? Všet­ko naj­lep­šie. :)

Pridať komentár (0)