Pande veľ­kej svitá na lep­šie časy, už ju viac nenáj­deš na zozname ohro­ze­ných dru­hov

Linda Cebrová / 24. septembra 2016 / Eko

Ochrana prí­rody má zmy­sel a časom sa doč­káme aj vidi­teľ­ných výsled­kov. Dnes to môžeme vidieť na popu­lá­cií pánd veľ­kých.

V časoch, keď sa dozve­dáme pre­dov­šet­kým len správy o tom, ako to ide s našou prí­ro­dou dole vodou, je tu aspoň jeden pla­mie­nok nádeje v podobe jed­ného z naj­mil­ších zvie­rat na pla­néte. Všetci ochran­co­via prí­rody, ale nie len oni, majú dôvod na radosť. Rokom 2016 bola panda veľká ofi­ciálne zara­dená orga­ni­zá­ciou IUCN (Inter­na­ti­onal Union for Con­ser­va­tion of Nature) medzi zra­ni­teľné druhy. To síce neznie až tak ružovo, ale fakt je ten, že dopo­siaľ sa nachá­dzala v kate­gó­rií ohro­ze­ných dru­hov. V rokoch 2004 až 2014 bol zazna­me­naný nárast počtu pánd o nádej­ných 17 %. Podľa výsled­kov sčí­taní by malo v čín­skej prí­rode žiť naj­me­nej 1864 pánd veľ­kých.

p1

Tieto čísla pred­sta­vujú veľký úspech. Panda veľká mala už dlhé roky namie­rené k istému zániku druhu. Úsi­lie ochra­ná­rov prí­rody začalo v roku 1970. Od tohto roku došlo postu­pom času k zákazu obcho­do­va­nia s pan­dími kožu­ši­nami a ich lovu. Naopak, začali vzni­kať špe­ciálne rezer­vá­cie, v kto­rých mohli pandy a iné ohro­zené druhy zvie­rat v pokoji žiť. Nemalý podiel na náraste počtu pánd v prí­rode má aj roz­voj chovu v špe­cia­li­zo­va­ných zaria­de­niach a zoolo­gic­kých záh­ra­dách. Je však nutné nezas­pať na vav­rí­noch, pre­tože pri­ro­dzenú popu­lá­ciu tejto chrá­ne­nej šelmy môže jed­no­du­cho ohro­ziť veľa rôz­nych fak­to­rov.

Panda veľká je na potravu obzvlášť náročná a žiť môže len v bam­bu­so­vých lesoch, ktoré sú samé o sebe veľmi vzác­nym a miz­nú­cim typom bio­topu. Na roz­diel od kráv, ktoré majú dlhý pro­ces trá­ve­nia, žalú­dok pandy má len jednu komoru a rýchle vstre­bá­va­nie živín. To zna­mená, že musia každý deň pri­jí­mať potravu naj­me­nej 14 hodín. Takto sú pandy schopné skon­zu­mo­vať viac ako 12,5 kilo­gra­mov bam­busu len za jeden deň, pri­čom strá­via len okolo 17 %.

WOLONG, CHINA - AUGUST 9: (CHINA OUT) Two giant pandas eat bamboo at the China Wolong Giant Panda Protection and Research Center on August 9, 2005 in Wolong of Sichuan Province, southwest China. Selection of the giant pandas earmarked as a gift to Taiwan kicked off on August 9 at the nature reserve. A nine-member panel was established at Wolong Giant Panda Protection and Research Center to pick pandas. The Chinese mainland announced plans to send giant pandas to Taiwan following the mainland visit of Taiwan's Nationalist Party leader Lien Chan in May. (Photo by China Photos/Getty Images)

Ak si pred­sta­víme, že každá panda na svete by mala denne skon­zu­mo­vať okolo 12,5 kilo­gra­mov bam­busu, je jasné, aký dôle­žitý je pre ne vzácny bam­bu­sový les. A tu sa to všetko začína kom­pli­ko­vať, zatiaľ čo nárast počtu pánd na Zemi je dôvod na oslavu, musíme sa pri­pra­viť na fakt, že to takto ide­álne nebude vyze­rať naveky. Jedno je však nesmierne dôle­žité. Obrat v stave popu­lá­cie pánd veľ­kých k lep­šiemu, kto­rého sme dnes sved­kom môžeme bez­po­chyby vní­mať ako záblesk nádeje pre nás všet­kých. Nejde tu totiž „len“ o pandy, je to dôkaz, že každá snaha má zmy­sel a nádej by mala umie­rať posledná.

zdroj:sciencealert.com zdoj všet­kých obrázkov:money.cnn.com

Pridať komentár (0)