Pavu­čina 10 kor­po­rá­cií, ktoré kon­tro­lujú všetko, čo kúpiš

vedelisteze.sk / 30. októbra 2016 / Zaujímavosti

Dnes, prak­ticky všetko, čo si kúpime v obchode, je vyrá­bané desia­timi nad­ná­rod­nými spo­loč­nos­ťami. Či si vybe­rieme tyčinku Mars alebo Snic­kers, Sprite alebo Fanta, naše peniaze idú tým istým ľuďom. Kto vlastní značku Cif a kto vyrába obľú­bené čoko­lády značky Milka?

znacky

zdroj: vedelisteze.sk

Kraft Foods

212005-r3l8t8d-1000-one_col_limit_f1b629b7-be33-4716-aa92-e25d2068155eimg:files.brightside.me

Spo­loč­nosť bola zalo­žená v roku 1903. Za jej vzni­kom stál James Kraft. Dnes je dru­hým naj­väč­ším pro­du­cen­tom bale­ného jedla na svete. Jeho výrobky sa pre­dá­vajú v 155 kra­ji­nách sveta. Pod túto kor­po­rá­ciu spa­dajú značky ako Heinz vyrá­ba­júca kečupy, Oreo, ale i čoko­láda Milka.

Nestlé S.A.

211855-r3l8t8d-1000-45img:files.brightside.me

Nestle je naj­väčší pro­du­cent potra­vín na svete. Ročné obraty tejto spo­loč­nosti sú rekordné. Pod Nestle patrí napr. Nescafé, Kit­Kat a Nesquik.

Proc­ter & Gam­ble

212105-r3l8t8d-1000-pg-1837-lightshowimg:files.brightside.me

Ide o sve­to­vého lídra zaobe­ra­jú­ceho sa spot­reb­ným tova­rom. Je to i naj­väč­šia reklamná spo­loč­nosť. Ročne minie na reklamu 8 miliárd dolá­rov. Proc­ter & Gam­ble zastre­šuje veľa zná­mych zna­čiek. Prí­kla­dom sú Fairy, Ariel a Lenor, Pam­pers, Tam­pax, Head & Shoul­ders, Pan­tene, Old Spice, Hugo Boss, Dolce & Gab­bana a v nepo­sled­nom rade i Gucci.

John­son & John­son

211505-r3l8t8d-1000-143298890674635569aceab63b2img:files.brightside.me

Koz­me­tika, hygie­nické pro­dukty, medi­cín­ske vyba­ve­nie… John­son & John­son má viac ako 230 dcér­skych spo­loč­ností. Okrem toho, pod túto spo­loč­nosť spa­dajú aj nie­ktoré far­ma­ce­utické firmy a spo­loč­nosti vyrá­ba­júce pro­dukty pre sta­rost­li­vosť o telo. Patrí sem naprí­klad Lis­te­rine, Neut­ro­gena alebo Clean & Clear.

Uni­le­ver

211905-r3l8t8d-1000-9img:files.brightside.me

Spo­loč­nosť má naozaj široké zame­ra­nie. Od čis­tia­cich pros­tried­kov do domác­nosti, cez par­fumy, až po nie­ktoré značky potra­vín. Pre­dáva výrobky pod viac ako 400 znač­kami. Prí­kla­dom je Cif, Savo, Domes­tos, AXE, Rexona, Dove, Hellmann’s, Lip­ton, Flora, Rama, Algida, Perla.

Mars, Inc.

211805-r3l8t8d-1000-4113828078_94b6632d81_bimg:files.brightside.me

Je veľká prav­de­po­dob­nosť, že mini­málne raz do dňa skon­zu­muje pro­dukt vyro­bený touto spo­loč­nos­ťou. M&M’s, Snic­kers, Mars, Milky Way, Skitt­les, Twix, Air­wa­ves, Orbit i Win­terf­resh. Aj naši domáci milá­či­ko­via si pochut­ná­vajú na ich pro­duk­toch. Naprí­klad Pedig­ree, Whis­kas alebo Kite­kat.

Kellogg’s

211755-r3l8t8d-1000-35img:files.brightside.me

Pôvodne The Battle Creek Toas­ted Corn Flake Com­pany bola zalo­žená v roku 1906 v Michi­gan-e. Dnes je Kellogg’s jeden z naj­väč­ších pro­du­cen­tov cere­álií na svete.

Gene­ral Mills, Inc.

212055-r3l8t8d-1000-ows_141420878630333img:files.brightside.me

Jedna z naj­väč­ších sve­to­vých spo­loč­ností. Zame­riava sa na potra­vi­nár­ske pro­dukty, hračky a oble­če­nie. Tiež vlastní roz­siahlu sieť reštau­rá­cií. Naj­zná­mej­šie značky, ktoré pat­ria tejto spo­loč­nosti (i keď u nás menej známe) sú Green Giant, značka známa kon­zer­vami so zele­ni­nou, zmrz­lina Häa­gen-Daz, Nature Val­ley – cere­álne tyčinky.

Pep­siCo

212155-r3l8t8d-1000-plaza_venezuela_caracasimg:files.brightside.me

Spo­loč­nosť Pep­siCo vznikla v roku 1965 zlú­če­ním The Pepsi Cola Com­pany s Frito Lay. Medzi známe pro­dukty tejto spo­loč­nosti pat­ria 7up, Moun­tain Dew, Tro­pi­cana, ale i chipsy Lay’s, KFC a Pizza Hut.

Coca-Cola

212655-r3l8t8d-1000-uimg:files.brightside.me

Je to naj­väčší pro­du­cent neal­ko­ho­lic­kých nápo­jov. Okrem toho je aj jed­nou z naj­väč­ších spo­loč­nosti v U.S.A. cel­kovo. Fanta, Sprite, Sch­wep­pes, Bon Aqua a mnohé iné pat­ria pod túto spo­loč­nosť. Jej pro­dukty sa pre­dá­vajú vo viac ako 200 kra­ji­nách sveta.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Aca­demy of Nut­ri­tion and Die­te­tics

Pridať komentár (0)