Pavu­či­na 10 kor­po­rá­cií, kto­ré kon­tro­lu­jú všet­ko, čo kúpiš

vedelisteze.sk / 30. októbra 2016 / Zaujímavosti

Dnes, prak­tic­ky všet­ko, čo si kúpi­me v obcho­de, je vyrá­ba­né desia­ti­mi nad­ná­rod­ný­mi spo­loč­nos­ťa­mi. Či si vybe­rie­me tyčin­ku Mars ale­bo Snic­kers, Spri­te ale­bo Fan­ta, naše penia­ze idú tým istým ľuďom. Kto vlast­ní znač­ku Cif a kto vyrá­ba obľú­be­né čoko­lá­dy znač­ky Mil­ka?

znacky

zdroj: vedelisteze.sk

Kraft Foods

212005-r3l8t8d-1000-one_col_limit_f1b629b7-be33-4716-aa92-e25d2068155eimg:files.brightside.me

Spo­loč­nosť bola zalo­že­ná v roku 1903. Za jej vzni­kom stál James Kraft. Dnes je dru­hým naj­väč­ším pro­du­cen­tom bale­né­ho jed­la na sve­te. Jeho výrob­ky sa pre­dá­va­jú v 155 kra­ji­nách sve­ta. Pod túto kor­po­rá­ciu spa­da­jú znač­ky ako Heinz vyrá­ba­jú­ca keču­py, Oreo, ale i čoko­lá­da Mil­ka.

Nest­lé S.A.

211855-r3l8t8d-1000-45img:files.brightside.me

Nest­le je naj­väč­ší pro­du­cent potra­vín na sve­te. Roč­né obra­ty tej­to spo­loč­nos­ti sú rekord­né. Pod Nest­le pat­rí napr. Nesca­fé, Kit­Kat a Nesqu­ik.

Proc­ter & Gam­ble

212105-r3l8t8d-1000-pg-1837-lightshowimg:files.brightside.me

Ide o sve­to­vé­ho líd­ra zaobe­ra­jú­ce­ho sa spot­reb­ným tova­rom. Je to i naj­väč­šia reklam­ná spo­loč­nosť. Roč­ne minie na rekla­mu 8 miliárd dolá­rov. Proc­ter & Gam­ble zastre­šu­je veľa zná­mych zna­čiek. Prí­kla­dom sú Fai­ry, Ariel a Lenor, Pam­pers, Tam­pax, Head & Shoul­ders, Pan­te­ne, Old Spi­ce, Hugo Boss, Dol­ce & Gab­ba­na a v nepo­sled­nom rade i Guc­ci.

John­son & John­son

211505-r3l8t8d-1000-143298890674635569aceab63b2img:files.brightside.me

Koz­me­ti­ka, hygie­nic­ké pro­duk­ty, medi­cín­ske vyba­ve­nie… John­son & John­son má viac ako 230 dcér­skych spo­loč­nos­tí. Okrem toho, pod túto spo­loč­nosť spa­da­jú aj nie­kto­ré far­ma­ce­utic­ké fir­my a spo­loč­nos­ti vyrá­ba­jú­ce pro­duk­ty pre sta­rost­li­vosť o telo. Pat­rí sem naprí­klad Lis­te­ri­ne, Neut­ro­ge­na ale­bo Cle­an & Cle­ar.

Uni­le­ver

211905-r3l8t8d-1000-9img:files.brightside.me

Spo­loč­nosť má naozaj širo­ké zame­ra­nie. Od čis­tia­cich pros­tried­kov do domác­nos­ti, cez par­fu­my, až po nie­kto­ré znač­ky potra­vín. Pre­dá­va výrob­ky pod viac ako 400 znač­ka­mi. Prí­kla­dom je Cif, Savo, Domes­tos, AXE, Rexo­na, Dove, Hellmann’s, Lip­ton, Flo­ra, Rama, Algi­da, Per­la.

Mars, Inc.

211805-r3l8t8d-1000-4113828078_94b6632d81_bimg:files.brightside.me

Je veľ­ká prav­de­po­dob­nosť, že mini­mál­ne raz do dňa skon­zu­mu­je pro­dukt vyro­be­ný tou­to spo­loč­nos­ťou. M&M’s, Snic­kers, Mars, Mil­ky Way, Skitt­les, Twix, Air­wa­ves, Orbit i Win­terf­resh. Aj naši domá­ci milá­či­ko­via si pochut­ná­va­jú na ich pro­duk­toch. Naprí­klad Pedig­ree, Whis­kas ale­bo Kite­kat.

Kellogg’s

211755-r3l8t8d-1000-35img:files.brightside.me

Pôvod­ne The Batt­le Cre­ek Toas­ted Corn Fla­ke Com­pa­ny bola zalo­že­ná v roku 1906 v Michi­gan-e. Dnes je Kellogg’s jeden z naj­väč­ších pro­du­cen­tov cere­álií na sve­te.

Gene­ral Mills, Inc.

212055-r3l8t8d-1000-ows_141420878630333img:files.brightside.me

Jed­na z naj­väč­ších sve­to­vých spo­loč­nos­tí. Zame­ria­va sa na potra­vi­nár­ske pro­duk­ty, hrač­ky a oble­če­nie. Tiež vlast­ní roz­siah­lu sieť reštau­rá­cií. Naj­zná­mej­šie znač­ky, kto­ré pat­ria tej­to spo­loč­nos­ti (i keď u nás menej zná­me) sú Gre­en Giant, znač­ka zná­ma kon­zer­va­mi so zele­ni­nou, zmrz­li­na Häa­gen-Daz, Natu­re Val­ley – cere­ál­ne tyčin­ky.

Pep­si­Co

212155-r3l8t8d-1000-plaza_venezuela_caracasimg:files.brightside.me

Spo­loč­nosť Pep­si­Co vznik­la v roku 1965 zlú­če­ním The Pep­si Cola Com­pa­ny s Fri­to Lay. Medzi zná­me pro­duk­ty tej­to spo­loč­nos­ti pat­ria 7up, Moun­tain Dew, Tro­pi­ca­na, ale i chip­sy Lay’s, KFC a Piz­za Hut.

Coca-Cola

212655-r3l8t8d-1000-uimg:files.brightside.me

Je to naj­väč­ší pro­du­cent neal­ko­ho­lic­kých nápo­jov. Okrem toho je aj jed­nou z naj­väč­ších spo­loč­nos­ti v U.S.A. cel­ko­vo. Fan­ta, Spri­te, Sch­wep­pes, Bon Aqua a mno­hé iné pat­ria pod túto spo­loč­nosť. Jej pro­duk­ty sa pre­dá­va­jú vo viac ako 200 kra­ji­nách sve­ta.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Aca­de­my of Nut­ri­ti­on and Die­te­tics

Pridať komentár (0)