Pivo­var, ktorý vyrába výborné pivo inšpi­ro­vané ume­ním a komu­ni­tou

Lukáš Timko / 3. augusta 2015 / Business

Pred­ne­dáv­nom sme vám pri­niesli člá­nok o Lan­covi Cur­ra­novi, otcovi, ktorý zo svo­jich detí robí super-hrdi­nov a to len za pomoci šálky s kávou. 

Ak ste ho nestihli, tak tento člá­nok náj­dete tu…

Dnes sa však budeme veno­vať Lan­covi Cur­ra­novi a jeho zau­jí­ma­vým akti­vi­tám, kto­rými by sa mohli inšpi­ro­vať aj na Slo­ven­sku. Lance Cur­ran je spo­lu­za­kla­da­te­ľom malého pivo­varu nachá­dza­jú­ceho sa v Chi­cagu. Jeho názov je Arcade Bre­wery. Samotný názov ho až tak výni­moč­ným nerobí, výni­močný je však jeho cieľ a spô­sob akým ho chcú dosiah­nuť… vyrá­bať výborné pivo inšpi­ro­vané ume­ním a komu­ni­tou. Tento cieľ pod­po­rilo na Kicks­tar­tery viac 529 pod­po­ro­va­te­ľov s cel­ko­vou vyzbie­ra­nou sumou 32,760 dolá­rov. Ich prvým poči­nom bol komiks odo­hrá­va­júci sa na six packu (6 pivové bale­nie), ktorý zau­jal svo­jou úžas­nou gra­fi­kou.

Tak ako väč­šina Slo­vá­kov, tak aj Lance a jeho par­tia milujú pivo, ume­nie a svoju komu­nitu. Pomo­cou ich pra­vi­del­nej ini­cia­tívy Pub­lic Brew™ žia­dajú od čle­nov komu­nity, aby prišli s náz­vom piva, ilus­trá­ciou pre eti­ketu a dokonca, aby navrhli atri­búty finál­neho piva. Takto si vytvo­rili hlb­šie spo­je­nie so svo­jimi zákaz­níkmi a svo­jim pivom. Je to úplne iný prí­stup k vare­niu piva ako majú všetky veľké, ale aj malé pivo­vary. Dokonca spo­lu­pra­cujú s ilus­trá­tormi komik­sov a spi­so­va­teľmi, čím posú­vajú dizajn eti­kiet a bale­nia na úplne iný level. V súčas­nosti pra­cujú s talen­to­va­ným Tonym Moorom (spo­lu­t­vorca komiksu The Wal­king Dead), s Jaso­nom Aaro­nom, spi­so­va­teľ nomi­no­vaný na Eis­ne­rovu cenu (autor komik­sov Scal­ped, Wol­ve­rine, Punis­her­MAX) a gra­fic­kými dizaj­nérmi zo SEI­BEI a Matt­he­wom Skif­fom.

Ak meno, ktoré navrh­nete v Pub­lic Brew™ vyberú, zís­kate bale­nie ich piva a ak vyberú váš dizajn potom zís­kate 300 dolá­rov a pár ďal­ších dar­če­kov. V súčas­nosti sa všetko okolo Pub­lic Brew™ deje na ich Face­bo­oko­vej stránke, kde sa môžete aktívne zúčast­niť na tvorbe ich finál­neho pro­duktu. Momen­tálne ukon­čili výber tých naj­lep­ších návrhov na meno piva, kto­rého základ budú tvo­riť plody z juž­nej hemi­sféry.

Výborný spô­sob, ako si zís­kať nových zákaz­ní­kov a uká­zať niečo nové. Takáto myš­lienka na Slo­ven­sku chýba. Nepo­znám pivo­var, ktorý by takto pri­stu­po­val k svo­jim zákaz­ní­kom. Väč­šina našich mini­pi­vo­va­rov sa pre­zen­tuje dlho­roč­nou tra­dí­ciou, loka­li­tou a chu­ťou. Čo je pekné, no okrem inej chuti sa neod­li­šuje ničím iným. Ich eti­kety sú tra­dičné a skôr pôso­bia ako staré mest­ské erby. Tra­dí­cia vo varení piva je super, no hovorí len o tom, že viete variť pivo. Ak sa však chcete zvi­di­teľ­niť musíte ísť s dobou. Arcade Bre­wery je mini­pi­vo­var, ktorý sa pre­zen­tuje úžas­ným dizaj­nom ich výrob­kov, pri­čom úzko spo­lu­pra­cuje so svo­jou komu­ni­tou, ktorá im vždy pri­ne­sie veľké množ­stvo zau­jí­ma­vých návrhov. Takáto príp­rava piva nie je nikdy ste­re­oty­pom s obme­dze­ným počtom nápa­dov. V dneš­nej dobe je kon­takt so zákaz­ní­kom veľmi jed­no­du­chý vďaka sociál­nym sie­ťam. Ak im necháte pries­tor, určite vás prek­va­pia nie­čím na čo ste nikdy nepo­mys­leli.

Pred­stavte si, že by ste mohli navr­hnúť atri­búty piva, jeho eti­ketu, alebo pla­gát. Takýmto prí­stu­pom by sa malé pivo­vary zvi­di­teľ­nili nie len chu­ťou, ale aj výni­moč­ným moder­ným vzhľa­dom a prí­stu­pom, o kto­rom by sa určite roz­prá­valo. Nič nezvi­di­teľní lep­šie váš pod­nik ako reči, ktoré o vás ľudia vedú. V tomto prí­pade sú malé pivo­vary vo výhode voči veľ­kým pivo­va­rom. Malé pivo­vary vďaka malej pro­duk­cii dokážu svoju výrobu rých­lej­šie upra­viť a pris­pô­so­biť rôz­nym požia­dav­kám zákaz­ní­kov. Ak by túto výhodu využili, určite by si našli ďal­ších štan­gas­tov.

Veríme, že sa týmto nápa­dom inšpi­rujú nie len naše mini­pi­vo­vary a pri­nesú tak na Slo­ven­sko niečo nové, dote­raz nepoz­nané. Ak si nie ste istý svo­jim nápa­dom, tak ho skúste zve­rej­niť na Kicks­tar­tery alebo Indie­gogo. Už dávno nie sú tieto por­tály len o lokál­nej pod­pore. Či je váš nápad, na to ako sa pri­blí­žiť zákaz­ní­kovi naozaj dobrý, zis­títe práve z odozvy pod­po­ro­va­te­ľov. 

Pre inšpi­rá­ciu vám pri­ná­šame tie naj­lep­šie eti­kety z dielne Arcade Bre­wery…

Pridať komentár (0)