Počas volieb v USA padla kanad­ská web­stránka pre imig­ran­tov

Martina Ditrichová / 10. november 2016 / Zaujímavosti

Je to iba náhoda alebo sa sem v tom čase hrnulo pri­veľa náv­štev­ní­kov?

Zatiaľ čo v USA sa počí­tali hlasy vo voľ­bách v jed­not­li­vých spol­ko­vých kra­ji­nách, ser­ver kanad­ského vlád­neho imig­rač­ného webu (Citi­zens­hip and Immig­ra­tion Canada) padol.

canada-immigration-site-down-1592x796

Je to naozaj zau­jí­mavá zhoda okol­ností, hneď si pred­sta­víme davy poba­le­ných Ame­ri­ča­nov mig­ru­jú­cich do Kanady.

Ale žarty bokom. 500 Inter­nal Ser­ver Error je zvy­čajne spô­so­bený nespráv­nymi povo­le­niami do súbo­rov, chyb­nými zásuv­nými modulmi alebo .htac­cess súbormi. Nemusí ísť bez­pod­mie­nečne o pre­ťa­že­nie ser­vera. 

Sku­toč­nosť, že Donald Trump je novým ame­ric­kým pre­zi­den­tom s tým prav­de­po­dobne nemá nič spo­ločné, aj keď to nača­so­va­nie je naozaj neuve­ri­teľné.

zdroj: thenextweb.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: fortune.com

Pridať komentár (0)