Počí­ta­čové čipy pošlú tes­to­va­nie na zvie­ra­tách na sme­tisko dejín

Nikola Brehová / 25. júla 2016 / Business

Žijeme v civi­li­zo­va­nej spo­loč­nosti. Aspoň to teda tvr­díme. Ešte stále ale tes­tu­jeme zložky pro­duk­tov alebo samotné pro­dukty na zvie­ra­tách. Našťas­tie sa veda posu­nula správ­nym sme­rom.

Ame­rická vláda tla­čila na svo­jich ved­cov, aby našli humán­nejší spô­sob, ako tes­to­vať jed­not­livé zložky pro­duk­tov a pro­dukty ako také. Roz­prá­valo sa o vyso­ko­efek­tív­nych robo­toch alebo o zdo­ko­na­le­nom počí­ta­čo­vom algo­ritme.

Najam­bi­ci­óz­nej­šou mož­nos­ťou je nahra­de­nie zvie­rat mode­lom ľud­ského tela s čipom. Toto rie­še­nie by malo tes­to­va­nie na zvie­ra­tách ešte pre­ko­nať. Vedci sú k napl­ne­niu tohto cieľa už sku­točne blízko.

Vývoj čipu, ktorý imi­tuje ľud­ské telo riadi bio­in­ži­nierka z Mas­sa­chus­sett­ského tech­nic­kého inšti­tútu Linda Grif­fit­hová.

organ-on-a-chip_1024

foto: sciencealert.com

Simu­lo­va­nie fun­go­va­nia ľud­ského tela je sku­točne náročná úloha, ale vďaka tech­no­lo­gic­kému pokroku sa k tomu dostá­vame. Orgány na čip sa, prav­de­po­dobne, obja­vili v sce­nári, kedy testy na zvie­ra­tách nepos­ky­to­vali potrebné infor­má­cie.

Naprí­klad imu­no­te­ra­pe­utická liečba nádo­rov. Vedeckí pra­cov­níci vytvo­rili špe­ci­ficky cie­lené pro­te­íny, ktoré bolo potrebné tes­to­vať. Testy na zvie­ra­tách a dokonca aj testy na ľud­ských bun­kách v Pet­riho miske nepos­ky­to­vali dosta­točné výsledky.

Tento spô­sob liečby bolo potrebné tes­to­vať vo vzťahu k celému ľud­skému telu, a preto Grif­fit­hová vytvo­rila sys­tém orgá­nov na čip.

Moduly sú navr­hnuté tak, aby napo­dob­ňo­vali čin­nosť jed­not­li­vých orgá­nov a ich tka­ni­no­vého sys­tému. Vyro­bené sú zo syn­te­tic­kých mate­riá­lov, pre­tože sú pozo­ro­va­teľné pod mik­ro­sko­pom.

Keď sú kul­ti­vo­vané ľud­ské bunky pri­dané do syn­te­tic­kých štruk­túr, začí­najú sa sprá­vať ako v reál­nom ľud­skom tele. Všetko udr­žuje v pohybe mik­ro­cir­ku­lačný sys­tém.

testonanimals

foto: emaze.com

Tento pro­jekt nie je vo svete jediný. Exis­tuje nie­koľko pro­jek­tov, ktoré sa sna­žia pris­pieť svo­jou akti­vi­tou k pokroku v oblasti tes­to­va­nia na živých tvo­roch. K úspeš­nému koncu to je ešte dlhá cesta, ale každý krok je pod­statný, keď vedie k dob­rému a pros­peš­nému výsledku, hlavne ak už nebudú musieť trpieť nemé tváre kvôli našej koz­me­tike či lie­kom.

microscope-275984_1920

foto: pixabay.com

Samoz­rejme je dnes možné zakú­piť si koz­me­tiku a pro­dukty, ktoré nie sú výsled­kom utr­pe­nia, avšak nie je to celo­plošné. Ide len o roz­hod­nu­tie výrobcu a kon­zu­menta, ktorí sa ria­dia vlast­nými hod­no­tami. Čakáme teda na to, kým sa vedci pre­bo­jujú do úspeš­ného konca a bude možné sa nadobro roz­lú­čiť s nehu­mán­nym tes­to­va­ním.

zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto: scien­ce­a­lert

Pridať komentár (0)