Podarilo sa im uživiť aj z handmade. Títo Slováci priniesli na trh biznis, s ktorým žnú úspechy

Marianna Mikešová / 8. decembra 2018 / Biznis

  • Často sa ho­vorí, že na Slo­ven­sku sa s ruč­nou prá­cou ne­uži­víš, že ľu­dia síce kva­litnú vý­robu oce­nia, no nie sú ochotní si za ňu pri­pla­tiť.
  • Stovky ši­kov­ných Slo­vá­kov však do­ka­zujú, že sa to sku­točne dá!
zdroj: sashe.sk
  • Často sa ho­vorí, že na Slo­ven­sku sa s ruč­nou prá­cou ne­uži­víš, že ľu­dia síce kva­litnú vý­robu oce­nia, no nie sú ochotní si za ňu pri­pla­tiť.
  • Stovky ši­kov­ných Slo­vá­kov však do­ka­zujú, že sa to sku­točne dá!

Na­priek dobe po­kro­či­lých tech­no­ló­gií ručná práca na Slo­ven­sku stále ne­vym­rela, pre­tože lásku, ktorú re­me­sel­níci do svo­jich vý­rob­kov vkla­dajú, stroje ni­kdy ne­na­hra­dia. Svo­jej práci ve­nujú čas, ener­giu a kopu fan­tá­zie, preto je pre nich ra­dosť kaž­dého jed­ného zá­kaz­níka veľ­kým za­dos­ťu­či­ne­ním. No re­a­lita kaž­do­den­ného ži­vota je ne­úp­rosná a je­den zá­kaz­ník ne­stačí, aby sa vý­robca uži­vil.

Títo ši­kovní Slo­váci však o kli­en­tov ne­majú nú­dzu, sú to­tiž jed­nými z na­jús­peš­nej­ších pre­daj­cov na po­pu­lár­nom slo­ven­skom hand­made por­tále Sashe. Spý­tali sme sa ich, ako to s tou ruč­nou prá­cou a ži­vo­by­tím na Slo­ven­sku vlastne je.

Syl­via Gu­tier­rez

Syl­via sa dlhé roky ve­nuje práci s dra­hými kovmi, ktorú vy­štu­do­vala a na­šla v nej na­pl­ne­nie. Pod svo­jím vlast­ným me­nom vy­rába a pre­dáva zlaté a strie­borné šperky. Ešte ro­man­tic­kejší ná­dych jej práci do­dáva fakt, že veľkú časť jej zá­ka­ziek tvo­ria snubné prs­tene a ob­rúčky – te­pané, gra­ví­ro­vané, aj s per­lami a ka­mien­kami.

101213-1380562983

Do­káže sa touto prá­cou uži­viť? „Hand­made je pre mňa prá­cou na plný úvä­zok, na iné mi ne­os­táva čas. Sama za seba teda ho­vo­rím, že sa tým na Slo­ven­sku uži­viť dá, ale zá­leží na tom, čo si do toho ochotný vlo­žiť a čo obe­to­vať,“ po­ve­dala zlat­níčka Syl­via.

Podľa re­me­sel­níčky sú kli­enti rôzni. Jedni sa sna­žia za každú cenu zjed­ná­vať, pre­tože chcú ušet­riť, iní si zas ce­nia, že vý­ro­bok – teda kon­krétne šperk, ktorí si kú­pia, bude je­di­nečný, s ob­rov­skou pri­da­nou hod­no­tou drob­nej ruč­nej práce. „Aby bol re­me­sel­ník úspešný, je po­trebná dis­cip­lína, vy­trva­losť a najmä mo­ti­vá­cia vy­tr­vať a dôjsť k vy­sní­va­nému sta­tusu,“ do­dala Syl­via.

collagesylvia

Mi­lan Kal­mar – Ate­liér SAMPO

Do­mo­vom Mi­lana a jeho ženy Helgy je ko­váčska dielňa. Áno, ko­váč­stvo na Slo­ven­sku stále pre­žíva, práve vďaka ta­kýmto ši­kov­ným ľu­ďom. Mi­lan sa to­muto re­meslu ve­nuje tak­mer 23 ro­kov, no dnes už ne­vy­rába ko­vové brány či ploty, ale je­di­nečné pre­pra­co­vané ja­kut­ské nože. Hel­gi­nou zá­ľu­bou sú zas šperky.

Či sa touto prá­cou dá uži­viť, zá­leží podľa Mi­lana na tom, čo si pod týmto poj­mom pred­sta­víme. „Keďže som ešte stále sa­mo­ži­vi­te­ľom, ve­rím, že sa dá. Nie je to však jed­no­du­ché, hlavne čo sa le­gis­la­tívy a da­ňovo od­vo­do­vého za­ťa­že­nia týka. Na jed­nej strane je to ob­rov­ská zod­po­ved­nosť voči kli­en­tom a ro­dine, na dru­hej je to ob­rov­ská kaž­do­denná slo­boda, pri­znal Mi­lan.

collagekovac

So slo­ven­skými či čes­kými zá­kaz­níkmi má po­dobnú skú­se­nosť, ako Syl­via. Nie­ktorí si radi pri­pla­tia a iní sa po­kú­šajú zjed­nať zľavu. Mne osobne to vadí, na­koľko sa o to po­kú­šajú kli­enti, ktorí cho­dia do za­mest­na­nia a je ťažko uve­ri­teľné, že si ich za­mest­ná­va­teľ pýta zľavu z ich vý­platy :),“ po­ve­dal ko­váč a jed­ným dy­chom do­dal, že ho toto re­meslo aj pre­daj stále baví.

Úspeš­nosť ruč­nej vý­roby zá­visí najmä na úspeš­ných kli­en­toch – teda na vyš­šej kú­py­schop­nosti oby­va­teľ­stva. Dô­le­žité sú aj po­zi­tívne re­fe­ren­cie a od­po­rú­ča­nie zá­kaz­ní­kov zná­mym. „V ne­po­sled­nom rade by si mali všetci uve­do­miť, že ak sami seba ne­pod­po­ríme, tak sa tu ni­kdy ne­bu­deme mať tak, ako sa majú na­prí­klad v Ra­kúsku či Škan­di­ná­vii,“ do­dal Mi­lan. Zdô­raz­nil tiež mar­ke­ting, pre­tože už dávno ne­platí, že „dobré sa predá samé“.

collagekov

Ja­ro­slava Wurll Ko­ca­nová – Ate­lier­De­Cou­ture

Ja­ro­slava sa od roku 2011 ve­nuje na­vrho­va­niu a ši­tiu spo­lo­čen­ských a sva­dob­ných šiat. V sva­dob­nom biz­nise a vý­robe šiat cel­kovo, je ručná práca ne­smierne ce­nená, preto ani Ja­ro­slava nemá o zá­kazky nú­dzu a práca ju do­káže ži­viť. Jej dru­hým po­vo­la­ním je len byť ma­mou a práve hand­made vý­roba jej dáva voľ­nosť, ktorú by v bež­nom za­mest­naní ne­mala. :). „Táto práca ma na­pĺňa, vy­tvára mi každý deň nové mož­nosti, slo­bodu a voľ­nosť pre­javu,“ pri­znala.

collagesaty

Podľa Jarky stojí za úspe­chom prie­boj­nosť a od­hod­la­nie ísť si za tým, čo člo­veka baví. So zá­kaz­níkmi je to vždy rôz­no­rodé – ob­ja­via sa fa­nú­ši­ko­via aj „hej­teri. „Ne­treba sa báť, hej­teri boli aj budú. Často ne­ve­dia, čo stojí za hand­made prá­cou – od­rie­ka­nie voľ­ného času a ro­diny, po­kusy, omyly, ne­po­darky,“ po­ve­dala Jarka.

Cenu ruč­nej práce vidí najmä v kva­lite a ori­gi­na­lite, ktorú sa s vý­ro­bou vo veľ­kom dá do­siah­nuť len ťažko. „Kto chce ori­gi­nál, ide si za ním. Kto chce kó­piu, ktorú nosí každý druhý, ofrfle kva­litu, ale je rád, že dobre na­kú­pil a má toho veľa,“ do­dala Jarka.

b-n6519682_29957_20160311_73409

Ak si aj ty ce­níš kva­litnú ručnú prácu, pod­po­ruj pri kaž­dej prí­le­ži­tosti slo­ven­skú tvorbu a vý­robu, pre­tože len vďaka tomu bude stále živá.

Pridať komentár (0)