Pod­niká, fotí na ana­lóg a žije ako ran­ger v horách. Kto je to?

Frantíšek Borsík / 16. január 2015 / Tools a produktivita

Filip Mol­can je pod­ni­ka­teľ žijúci v horách, ktorý fotí na ana­lóg. Je to ran­ger, dob­ro­voľný strážca národ­ného parku, ktorý nejaký čas strá­vil i v Sili­con Val­ley, a o svoj pohľad na svet sa s ľuďmi delí i pro­stred­níc­tvom svojho blogu. Stretli sme sa v Prahe, kam Filip z času na čas príde z nád­her­ných sce­né­rii Čes­kého Švaj­čiar­ska, aby robil biz­nis.

Dozve­del som sa o Tebe, keď som na Lin­ke­dIn nara­zil na Tvoj člá­nok, kde si zdie­ľal pár osob­ných tipov pre úspešný štart v “star­tu­po­vej mekke”. Kým sa dosta­neme k tomu čo Ti čas v Ame­rike dal, povedz nám ako to všetko začalo, a čo momen­tálne robiš. 

Prvú firmu, Good Sai­lors, som zalo­žil zhruba pred 12 rokmi, začala s náz­vom blue.point Solu­ti­ons, a jed­nalo sa o vývoj apli­ká­cii. Dnes vyrá­bame nejaké veci pre War­ham­mer (fan­tasy hry)…ľudia sa tam hraju s voja­čikmi. Zamest­ná­vame pre­važne hen­di­ke­po­va­ných. Je to skoro ako chrá­nená dielňa, ktorá má cca 25 zamest­nan­cov. A pred 3 rokmi som s kole­gom zalo­žil Czech Geeks, momen­tálne je v tíme 20 ľudí, a naším hes­lom je “DEVE­LOP­MENT POWE­RED BY DESIGN”. Začali sme s pro­jek­tom MORE­DAYS, a odišli sme na ňom pra­co­vať do Spo­je­ných Štá­tov.

Chceli sme sa naučiť uro­biť pro­dukt, ako ho “mar­ke­to­vať”, a tak ďalej. Od začiatku sa sa sna­žíme dávať pries­tor mla­dým ľuďom, idem nám o mla­dých a šikov­ných ľudí po škole. Z nich sme vybu­do­vali tím, strá­vili sme Ame­rike nejaký ten rok, a naša hlavná myš­lienka hneď od začiatku bola robiť pro­dukt pre celý svet, no pra­co­vať na ňom pri­márne z Čiech. (Pro­jekt MORE­DAYS skon­čil v roku 2014 s počtom uží­va­te­ľov okolo 100 tisíc, a pre­trans­for­mo­val sa na Your­na­line.)

Chceli ste využiť tie kva­litné ľud­ské zdroje, ktoré v Česku máte…

Tak, presne, tak. 

Ako sa vlastne dostá­vaš k tým šikov­ným ľuďom, hen­di­ke­po­va­ným, kto­rých naša dnešná spo­loč­nosť ešte stále sta­via kamsi mimo…na okraj?

Nie­kto by to nazval náho­dou, no co-foun­derka Good Sai­lors, si vzala za man­žela muža, ktorý bol na inva­lid­nom vozíčku. A on vedel prog­ra­mo­vať, bol jeden z prvých zamest­nan­cov, a my sme si tak nejak uve­do­mili ten poten­ciál, a roz­hodli sme sa skú­siť ten smer. Tí ľudia si prácu viac vážia, majú iný prí­stup, takže sme sa to na tom roz­hodli posta­viť. A to sa sku­točne poda­rilo. Okrem toho, zbie­rame pra­vi­delne rôzne oce­ne­nie, sme už 2-krát po sebe Zamest­ná­va­teľ Roku — Bez Barier, v Čes­kej Repub­like a tak podobne. 

V pod­state ste našli nejakú medzeru, miesto na trhu.

Áno, no na dru­hej strane, v Čes­kej Repub­like je rela­tívne dosť zamest­ná­va­te­ľov ktorí sa sna­žia zamest­ná­vať hen­di­ke­po­va­ných. Sú v pod­state 2 cesty, ako práca s hen­di­ke­po­va­nými fun­guje, ktoré sú roz­ší­rené. Buď je to vylo­žene dob­ro­čin­nosť: vezmú hen­di­ke­po­va­ných, a vyrá­bajú naprí­klad veci, okrasné pred­mety, ktoré sa následne pre­dá­vajú na trhoch, a podobne. Potom sú samoz­rejme bežné chrá­nené dielne, ktoré žijú hlavne z dotá­cií, a hen­di­ke­po­va­ných tak­mer zne­uží­vajú! Izo­lujú ich, nepo­sú­vajú ich nijako ďalej, nepo­má­hajú im s integ­rá­ciou do vač­ši­no­vej spo­loč­nosti.

A my sme sa to roz­hodli robiť inak, tak ako mys­líme že by sa robiť malo. Good Sai­lors je firma posta­vená tak, že ak skon­čia dotá­cie od štátu, firma bude môcť pokra­čo­vať ďalej, čo by ale ani jedna z ďal­ších dvoch variant ktoré som spo­me­nul nedo­ká­zala. U nás i vo vedení firmy sú hen­di­ke­po­vaní, takže sa pri­jí­majú roz­hod­nu­tia, ktoré sú pre nich dobré. Vytvá­rajú sa pro­jekty, ktoré pre nich majú zmy­sel. Naprí­klad napo­sledy sa začalo pra­co­vať na pro­jekte disway, čo je niečo ako Trip Advi­sor pre hen­di­ke­po­va­ných.

Keď to chceme vysti­hnúť, tak hovo­ríme o Good Sai­lors ako o “z polo­vice biz­nis, z polo­vice cha­rita”.

Dalo by sa to pove­dzme defi­no­vať poj­mom Social Enter­prise

V pod­state áno, u nás v ČR sa občas pra­cuje s výra­zom sociálne pros­pešný pod­nik, takže nejako takto by sme to mohli nazvať aj my.

Neob­vi­nil Vás ako firmu nie­kto, že zne­uží­vate situ­áciu, prácu hen­di­ke­po­va­ných, a zís­ka­vate na ich úkor tre­bárs nejaké výhody, alebo sym­pa­tie ľudí?

Určite, tak naprí­klad taký Robin Raszka, ale ten na druhú stranu obviňu kaž­dého, zo všet­kého :-) ale v glo­báli sa s tým veľmi nestre­tá­vame. V pod­state, sme to že zamest­ná­vame hen­di­ke­po­va­ných, ani moc neko­mu­ni­ko­vali. Ani sme na stránke neuvá­dzali, že sme chrá­nená dielňa, ani nič také. Väč­ši­nou to tým kli­en­tom hovo­ríme až na konci, vo finále. Potom sú ľudia milo prek­va­pení. Nesna­žíme sa to proste pre­dá­vať, pove­dať že “my sme hen­di­ke­po­vaný, poďte preto s nami spo­lu­pra­co­vať”. Komu­ni­ku­jeme, že robíme tieto fajn veci, a ak sa vám to páči, tak ešte defakto robíte niečo navyše, a kúpou našich pro­duk­tov pod­po­ríte hen­di­ke­po­va­ných. Nie je to náš tra­de­mark, že “sme hen­di­ke­po­vaný”. Robíme fajn pro­dukty — to je náš tra­de­mark. 

Poďme sa teraz pozrieť na Sil­li­con Val­ley. Čo Ti dal pobyt Kali­for­nii? Dá sa to zhr­núť do pár bodov?

Keď som sa zo Spo­je­ných Štá­tov vrá­til, tak som hovo­ril že mi to dalo mini­málne toľko, ako 10 rokov pod­ni­ka­nia u nás, čo je samoz­rejme trošku prehnané…ale hodne mi to otvo­rilo oči, naprí­klad v tom, ako sa dá pra­co­vať — hlavne SPO­LU­pra­co­vať. Tam tí ľudia a firmy medzi sebou sku­točne spo­lu­pra­cujú. Ľudia si pomá­hajú, to ma tam veľmi pozi­tívne prek­va­pilo. Nie ako u nás, že keď s nie­komu darí, ešte mu “hádžu polená pod nohy.”

Dosť sa hovorí o tom, že tam vonku proste nikto nerieši tzv. NDA, zmluvy o mlčan­li­vosti.

NDA, to tam nerie­šia prak­ticky vôbec! Boli sme naprí­klad krátko po prí­chode do Sili­con Val­ley na kon­fe­ren­cii, mali sme tam vtedy svoj pro­jekt MORE­DAYS, a pri­šiel za nami jeden z účast­ní­kov s tým, že sa mu to páči. Pove­dal, že si neskôr zavo­láme, no ten člo­vek bol schopný bol už len za tú hodinu, ako sme boli na kon­fe­ren­cii, k nám doviesť 4 zná­mych — novi­ná­rov, aby nám ich pred­sta­vil. A oni o nás napí­sali články. Ľudia tam proste sú oveľa rých­lej­šie si ochotní pomôcť, pred­sta­viť vás nie­komu. To sa mi tam veľmi páčil. Samoz­rejme, skoro každý tam má veľké plány, to nám tu v Česko-Slo­ven­sku tiež chýba…my sme tu rad­šej robili men­šie, bez­peč­nej­šie veci. Chceli by sme si to vyskú­šať, a keď to bude fungovať…no tam do toho idú ľudia viac “po hlave”.

Nie je to hlavne tým, že sa bojíme zly­hať? Že je u nás neús­pech ešte značne stig­ma­ti­zo­vaný? Že sme pozna­čení tým obdo­bím socia­lizmu?

Jedna z prvých kon­fe­ren­cií, na kto­rých som v Sili­con Val­ley bol, bol Fail Con. Bola to kon­fe­ren­cia o fai­loch, o tom ako ľuďom zly­hali ich biz­nisy, ich nápady. Ľudia o tom hovo­ria, ostat­ným to tiež niečo dá, dokážu sa navzá­jom pou­čiť. A tak isto keď sa tam bavíš s inves­tormi. Ak máš za sebou nejaké to zly­ha­nie, máš v pod­state výhodu. Je to znak toho, že si sa o niečo sna­žil. A u nás je to presne naopak! 

Veľa vecí v Ame­rike samoz­rejme nie je až takých skve­lých — naprí­klad si nemys­lím, že je Ame­rika taká slo­bodná, ako sa stále ešte tvári, no pre biz­nis je to skvelé miesto. 

Žiť by som tam nech­cel, ale z biz­ni­so­vého hľa­diska nie je lep­šie miesto. Je tvrdé, je rýchle, ale umožní šikov­ným ľuďom uspieť. U nás je stále ešte veľa bariér. 

Špe­ciálne sa mi páčilo, že keď som sa chcel s nie­kým stret­núť, sta­čilo napí­sať naprí­klad správu cez Lin­ke­dIn, člo­vek Ti odpo­ve­dal, a stretli ste sa. A mohol to byť šéf veľ­kej firmy, no nemal s tým prob­lém. Tu u nás je to prob­lém, stret­núť sa len tak s nie­kým, trošku vyš­šie posta­ve­ným. V Ame­rike počí­tajú s tým, že za nimi budú cho­diť mladí ľudia, a že nie­kto z nich môže mať dobrý nápad.

Presne, ja som ostal teraz pekne prek­va­pený zo stavu vecí u nás, keď som sa nedávno vrá­til z vonka, že sa tie sku­piny ľudí — ľudia čo majú peniaze, s ľuďmi čo majú nápady…prakticky nijako vážne a pri­ro­dzene nestre­tá­vajú.

Je to tak, chýba tú dôvera! V pod­state, peňazí je tu dosť, no prak­ticky žiadny z našich Angel inves­to­rov nepod­porí nikoho, koho dlh­šiu dobu nepozná. Tiež často necho­dia ani na star­tu­pové akcie. A i keby pri­šiel nejaký štu­dent, čo bude mať super nápad, tak oni budú mať veľký blok mu dať peniaze, pre­tože mu nebudú veriť. Proste, chýba nám tu tá dôvera. 

Napadá Ťa nejaké rie­še­nie, že ako tú dôveru môžeme u nás v Česko-Slo­ven­sku vybu­do­vať, doviezť ju tu? Mimo pri­ro­dze­ného vývoja, ktorý by mohol trvať roky?

Musíme uka­zo­vať tie dobré prí­klady, kedy sa to poda­rilo. 

Plus, mali by sme začať dávať pred­tým, ako dosta­neme späť.

Aj o tom je Sili­con Val­ley.

A mohli by sme i sta­vať na tom, že máme k sebe, ako Česko a Slo­ven­sko, bliž­šie ako ostatné štáty v strede Európy.

Mohli by sme spo­ločne spa­viť taký česko-slo­ven­ský Fail Con :-). V Sili­con Val­ley to bolo popu­lárne podu­ja­tie. Otáz­kou je len, či by sme na to u nás zohnali dosť ľudí, čo by prišli a pove­dali o tom, ako sa im “poda­rilo” zly­hať. Veľa ľudí čo sú momen­tálne úspešní, majú za sebou pár zly­haní, tak verím že by sme nako­niec pár jedin­cov našli.

Pri­šiel by si aj Ty? .-)

Prečo nie, aj ja mám za sebou veci, ktoré by sa dali uro­biť lep­šie. I my máme za sebou pro­jekt, ktorý sme zavreli, takže…určite. Mys­lím, že takýto kon­cept podu­ja­tia je pre pod­ni­ka­teľ­skú scénu prí­nosný. 

Potom, ako to je u Vás v Česku s pod­po­rou pod­ni­ka­nia, ktoré je mimo IT sek­tor?

Určite sa i u nás pomáha naj­viac IT nápa­dom, máme tu VC fondy...no ostatné vecí majú tak isto poten­ciál, a potre­bo­vali by pomôcť. Takže by bolo dobré mať nejaké inku­bá­rory, inves­to­rov a pod­poru aj pre zvy­šok spek­tra. Naprí­klad skvelý by bol nejaký inku­bá­tor pre poľnohospodárov…alebo firmy sna­žiace sa o potra­vi­nár­sku výrobu. Pes­to­va­nie bio pro­duk­tov, naprí­klad.

Mys­lím, že v Česku nie­kto pečie štrudle, u nás zasa vyrá­bajú mušt a sirupy. Na Islande zasa pes­to­vali rebar­boru. 

Medzera na trhu (a nie len) u nás tu určite je, aku­rát je tam veľa fak­to­rov, ktoré naprí­klad v tech­no­lo­gic­kých star­tu­poch nie sú. Zele­ninu nevy­pes­tu­ješ tak rýchlo, ako naprog­ra­mu­ješ appku a dáš ju v beta ver­zii do app-storu.

Takže, čaká nás tu doma v Česko-Slo­ven­sku ešte veľa práce, no cestu sme už vykro­čili. Taký spo­ločný Fail Con oboch našich náro­dov by pomo­hol. Uvi­díme, či sa nám ho podarí dať dokopy, či už ako súčasť nejaké vač­šie star­tu­po­vého podu­jata, alebo samotný.

Pridať komentár (0)