Slo­vák sa roz­ho­dol bojo­vať pro­ti korup­cii tak tro­chu inak :)

Martin Bohunický / 9. februára 2016 / Zo Slovenska

V boji pro­ti korup­cii na Slo­ven­sku máme nový nástroj.

Keď­že korup­cia je asi naj­väč­ším prob­lé­mom, kto­rý na Slo­ven­sku máme, vzni­ká čoraz viac ini­cia­tív, kto­ré sa ten­to trend sna­žia aspoň nejak zvrá­tiť. Aj pre­to vznik­lo také­to trič­ko s pôso­bi­vým dizaj­nom. Z ceny 12 eur odve­die potom ini­cia­tí­va časť peňa­zí na lep­šie úče­ly. “Pre­to­že my v oblecsiho.sk nech­ce­me, aby na Slo­ven­sku bolo vyslo­ve­ne na ko*ot, pou­ká­že­me 10% z ceny trič­ka Alian­cii Fair-play na boj pro­ti korup­cii.”

12715328_768244853307055_6337408932519893704_n

foto: Facebook/oblecsiho.sk

Trič­ko je uni­sex a sad­ne úpl­ne kaž­dé­mu. Nevá­haj a objed­ná­vaj, kto­vie, mož­no tým pri­brz­díš jeho rast. Ako napí­sal Sha­kes­pe­a­re: “Pria­te­ľov drž si blíz­ko, nepria­te­ľov ešte bliž­šie.” Ale toh­to si rad­šej rov­no obleč. Môžeš tak podať dôle­ži­tú sprá­vu svoj­mu oko­liu bez toho, aby si pove­dal jedi­né slo­vo,” píše autor na strán­ke Obleč si ho, čím dáva tak nejak naja­vo, koho zná­zor­nil potla­čou na trič­ku. O dôvod viac si ho kúpiť, že pani Mária?

12696126_10205802512287146_899248198_n

foto: face­bo­ok

S náku­pom by si nemal váhať, trič­ká sa rých­lo míňa­jú. Ak máš záu­jem o dodáv­ku nad 100 kusov, dosta­neš navy­še špe­ciál­ne bene­fi­ty ako mož­nosť výbe­ru far­by, vlast­ný nápis či veľ­kosť vtá­ka na hru­di.

Pro­sím pozor! O toho k***ta je taký záu­jem, že nie­kto­ré veľ­kos­ti v e-sho­pe sú už vypre­da­né. Nezú­faj si, sle­duj nás, prie­bež­ne dopl­ní­me sklad. A ak vás, nezú­fa­jú­cich, bude dosť, pri­pra­ví­me aj čier­nu ver­ziu.

Posted by oblecsiho.sk on Tues­day, 9 Feb­ru­ary 2016

zdroj: oblecsiho.sk, titul­ná foto: oblecsiho.sk

Pridať komentár (0)