Slo­vák sa roz­ho­dol bojo­vať proti korup­cii tak tro­chu inak :)

Martin Bohunický / 9. februára 2016 / Zo Slovenska

V boji proti korup­cii na Slo­ven­sku máme nový nástroj.

Keďže korup­cia je asi naj­väč­ším prob­lé­mom, ktorý na Slo­ven­sku máme, vzniká čoraz viac ini­cia­tív, ktoré sa tento trend sna­žia aspoň nejak zvrá­tiť. Aj preto vzniklo takéto tričko s pôso­bi­vým dizaj­nom. Z ceny 12 eur odve­die potom ini­cia­tíva časť peňazí na lep­šie účely. “Pre­tože my v oblecsiho.sk nech­ceme, aby na Slo­ven­sku bolo vyslo­vene na ko*ot, pou­ká­žeme 10% z ceny trička Alian­cii Fair-play na boj proti korup­cii.”

12715328_768244853307055_6337408932519893704_n

foto: Facebook/oblecsiho.sk

Tričko je uni­sex a sadne úplne kaž­dému. Nevá­haj a objed­ná­vaj, kto­vie, možno tým pri­brz­díš jeho rast. Ako napí­sal Sha­kes­pe­are: “Pria­te­ľov drž si blízko, nepria­te­ľov ešte bliž­šie.” Ale tohto si rad­šej rovno obleč. Môžeš tak podať dôle­žitú správu svojmu oko­liu bez toho, aby si pove­dal jediné slovo,” píše autor na stránke Obleč si ho, čím dáva tak nejak najavo, koho zná­zor­nil potla­čou na tričku. O dôvod viac si ho kúpiť, že pani Mária?

12696126_10205802512287146_899248198_n

foto: face­book

S náku­pom by si nemal váhať, tričká sa rýchlo míňajú. Ak máš záu­jem o dodávku nad 100 kusov, dosta­neš navyše špe­ciálne bene­fity ako mož­nosť výberu farby, vlastný nápis či veľ­kosť vtáka na hrudi.

Pro­sím pozor! O toho k***ta je taký záu­jem, že nie­ktoré veľ­kosti v e-shope sú už vypre­dané. Nezú­faj si, sle­duj nás, prie­bežne dopl­níme sklad. A ak vás, nezú­fa­jú­cich, bude dosť, pri­pra­víme aj čiernu ver­ziu.

Posted by oblecsiho.sk on Tues­day, 9 Feb­ru­ary 2016

zdroj: oblecsiho.sk, titulná foto: oblecsiho.sk

Pridať komentár (0)