Pohľad do kuchyne slovenskej sushi reštaurácie, za ktorú by sa nehanbilo ani Tokio

Marianna Mikešová / 8. marca 2017 / Zo Slovenska

Pri dneš­nom trende bur­grov a bel­gic­kých hra­no­liek môže byť ťažké pre­sa­diť sa na Slo­ven­sku s nie­čím iným. Ob­ľú­be­nej sieti sushi re­štau­rá­cií EDO-KIN sa však po­da­rilo uchmat­núť si miesto na vý­slní. Vďačí za to ume­niu pri­pra­viť au­ten­tické a ele­gantné sushi, za ktoré by sa ne­han­bili ani v naj­väč­ších sve­to­vých met­ro­po­lách. Na­zri s nami do ku­chyne.

zdroj: Startitup

Pri dneš­nom trende bur­grov a bel­gic­kých hra­no­liek môže byť ťažké pre­sa­diť sa na Slo­ven­sku s nie­čím iným. Ob­ľú­be­nej sieti sushi re­štau­rá­cií EDO-KIN sa však po­da­rilo uchmat­núť si miesto na vý­slní. Vďačí za to ume­niu pri­pra­viť au­ten­tické a ele­gantné sushi, za ktoré by sa ne­han­bili ani v naj­väč­ších sve­to­vých met­ro­po­lách. Na­zri s nami do ku­chyne.

In­tímne prít­mie, prí­rodné ma­te­riály a mi­ni­ma­lis­tický ázij­ský štýl. To je di­zajn ze­no­vej oázy EDO-KIN, v bra­ti­slav­skom Cu­bi­cone. Ne­sa­daj si však, pre­tože sa ideme po­zrieť na vy­hlá­se­ného miest­neho sus­hi­maj­stra v ak­cii!

Gas­tro­no­mické zá­žitky tu má na sve­domí Adam Her­go­vits, ktorý sa v re­mesle zdo­ko­na­ľuje už osem ro­kov. K ázij­skej ku­chyni sa do­stal úpl­nou ná­ho­dou, no zrejme to bol osud. Dnes to­tiž nie­len, že do­stáva do ko­lien zá­kaz­ní­kov svo­jím la­hod­ným jed­lom, ale vy­tvára sushi menu, na­sta­vuje fi­lo­zo­fiu a školí za­mest­nan­cov pre celú sieť re­štau­rá­cií EDO-KIN.

 

Ada­movu ši­kov­nosť chceme sa­moz­rejme otes­to­vať a za­dá­vame mu mi­siu pri­pra­viť to naj­lep­šie maki na svete. Sus­hi­maj­ster zau­jíma svoju po­zí­ciu za pul­tom a na se­ri­óz­nosti do­dáva nie­len ron­don či veľký nôž v ruke, ale aj ma­jes­tátny ná­pis re­štau­rá­cie za jeho chrb­tom. Svo­jím fa­reb­ným la­de­ním sku­točne evo­kuje To­kio, kto­rého sta­ro­dáv­nym ozna­če­ním je práve vý­raz EDO-KIN.

Sus­hi­maj­ster má mi­hnu­tím oka pred se­bou modrú krá­ja­ciu do­sku, ktorá je špe­ciálne ur­čená na ryby a na nej svoje „ma­liar­ske plátno“, teda bam­bu­sovú pod­ložku. Okam­žite sa na nej kopí vrstva špe­ciálne pri­pra­ve­nej ryže s oc­tom a cuk­rom, kto­rej ro­bia spo­loč­nosť kúsky čerstvého lo­sosa, avo­káda a pa­žítky. Úspech sa v sushi za­čína práve poc­ti­vými su­ro­vi­nami – čerstvými ry­bami z ove­re­ných zdro­jov, kva­lit­nou ja­pon­skou ry­žou a fresh ze­le­ni­nou.

Foto: Star­ti­tup

Foto: Star­ti­tup

“Čerstvosť su­ro­vín je na pr­vom mieste. Treba ich však ve­dieť aj správne usklad­niť a sta­rať sa o ne do­vtedy, kým sa ser­ví­rujú zá­kaz­ní­kom. Ďal­ším bo­dom je ovlá­dať chute a ich správne kom­bi­ná­cie, no a na­po­kon sa­motné ser­ví­ro­va­nie,” vy­svet­ľuje Adam.

Ne­od­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou sushi kul­túry je ser­ví­ro­va­nie. Na pre­cíz­nom krá­janí, ukla­daní a zdo­bení si v Ja­pon­sku dá­vajú ne­smierne zá­le­žať. Rolka sa na do­ko­nalé sushi mení tak­mer sa­mu­raj­ským chva­tom noža. V EDO-KIN nám sushi na­ser­ví­ro­vali s geomet­ric­kou pres­nos­ťou na pod­nose z ručne vy­rá­ba­nej ke­ra­miky, oz­do­bené gla­zú­rou a s ne­od­mys­li­teľ­nou só­jo­vou omáč­kou, wa­sabi a na­kla­da­ným zá­zvo­rom.

Foto: Star­ti­tup

Na tvo­jom stole musí po­krm pri­stáť tak­mer okam­žite, pre­tože ryba aj ryža rýchlo osy­chajú. To, že naše chu­ťové po­há­riky boli ex­trémne spo­kojné, zrejme už tu­šíš. Ho­vo­ríme do­slova o ex­pló­zii chutí v ústach, ktorú ti lacné sushi re­štau­rá­cie ni­kdy ne­pos­kytnú. A to všetko vďaka poc­ti­vému prí­stupu od za­čiatku do konca.

Slo­váci, najmä tí ži­júci v okolí Bra­ti­slavy, sushi mi­lujú. EDO-KIN tento trend roz­ší­ril už aj do Pieš­ťan. Pri­nie­sol k nám zá­van au­ten­tic­kej Ázie, no so slo­ven­ským ná­dy­chom. Každá kra­jina to­tiž sushi kul­túru viac či me­nej ovplyv­nila. “Kým Ja­ponci skôr dbajú na mi­ni­ma­liz­mus v po­dobe ni­giri, sas­himi či maki, Slo­vá­kom často vy­ho­vujú viacz­lož­kové rolky, ktoré sú bo­hu­žiaľ nie­kedy až pre­kom­bi­no­vané,” myslí si Adam.

Foto: Star­ti­tup

On sám čerpá in­špi­rá­ciu najmä zo svo­jich ciest po Ázii, kde si ok­rem ne­dot­knu­tej prí­rody a exo­tic­kej kul­túry vy­chut­náva aj ku­chyňu. Tá vie byť často pre Slo­váka ne­ča­kaná. “Mnohí by boli prek­va­pení, keby na stôl do­stali sku­točné ázij­ské jedlo. Naše jedlá sú preto pri­pra­vo­vané tak, aby vy­ho­vo­vali ľu­ďom v na­šich kon­či­nách. Majú však au­ten­tický ázij­ský ná­dych a preto sú je­di­nečné,” ho­vorí sus­hi­maj­ster.

Do­hady o tom, či by sa sushi malo na­má­čať do só­jo­vej omáčky alebo nie, sú podľa neho zby­točné, pre­tože kul­túra má rôzne ob­meny. Vo fi­lo­zo­fii EDO-KIN je dô­le­žité, že chce zá­kaz­ní­kom pri­niesť exo­tiku a mož­nosť na­jesť sa rýchlo, ale kva­litne a za roz­umnú cenu. Oči­vidne sa mu to darí, pre­tože kaž­dým dňom ras­tie a svo­jim jed­lom si zís­kava priaz­niv­cov po ce­lom Slo­ven­sku. “Baví ma, že niečo, v čom mám prsty aj ja, fun­guje a má úspech,” do­dáva Adam.

Foto: Star­ti­tup

 

 

Pridať komentár (0)