Pohni roz­umom a príď daro­vať krv!

Fratišek Boršík / 19. januára 2015 / Zo Slovenska

S Dali­bo­rom Slá­vi­kom, ktorý je známy ako @MozgoLovec ®, ma spája okrem mno­hého iného i láska k sociál­nej sieti pro­fe­si­oná­lov, Lin­ke­dIn, kde obaja “lovíme” zau­jí­ma­vých, inšpi­ra­tív­nych ľudí. Dali­bor to zvláda s bra­vú­rou i ako pro­fe­si­onálny head­hun­ter. O svo­jich skú­se­nos­tiach píše i v blo­goch na svo­jom pro­file. Okrem toho nás spája tiež dob­ro­voľné dar­cov­stvo krvi, a o ňom sa dnes chceme s ním poroz­prá­vať.

Ako to s Tvo­jou ideou orga­ni­zo­va­ného daro­va­nia krvi v cowor­kin­go­vých pries­to­roch, Kvapka krvi, vlastne začalo?

Všetko začalo srd­cer­vú­cim zdie­ľa­ným FB sta­tu­som zhruba v lete 2013, “môj malý syn zomiera, nutne potre­buje daro­vať krv…” — bla bla bla — úplné “Modré z neba”. Je to však úplne v poriadku, vybur­co­valo to do akcie. Keďže som dar­com krvi, a krvná sku­pina sa zho­do­vala, šiel som. To, že to bolo vlastne už rok staré a ten chlap­ček už nežil, bola druhá vec.

Pri samot­nom daro­vaní ma oslo­vila pani Lizá­ková z NTS SR a sťa­žo­vala sa, že tých dar­cov nie je toľko, ako kedysi. Ces­tou do práce som roz­mýš­ľal, kde je sku­pina ľudí, ktorú viem oslo­viť, ktorá by túto ini­cia­tívu brala pri­ro­dzene? Tak nejako sa kre­ovala myš­lienka spo­jiť prí­jemné s uži­toč­ným. Až moje myš­lienky skon­čili Con­necte, kde som absol­vo­val nejaké pred­nášky a par­tia ľudí tam mi pri­pa­dala do koča aj do voza.

Vedel som, že nemám čo stra­tiť, ak ich s takouto ini­cia­tí­vou oslo­vím. Jed­no­du­cho, som si zau­mie­nil spo­jiť Con­nect, Národnú Tranz­fúznu Službu SR. Obaja majú podobný zámer: jeden hľadá napr. zau­jí­mavé témy, speakerov…a druhý hľadá dar­cov krvi. Keďže u nás už neexis­tuje základná vojen­ská služba, tak pove­do­mie o daro­vaní krvi sa v mla­dých ľuďoch u nás už nebu­duje tak sys­te­ma­ticky. 

Keď sa na to pozriem z nad­hľadu, v pod­state s tou Kvap­kou krvi nemám veľa spo­loč­ného, odma­kali si to spolu :)

Takže Ty si sa s daro­va­ním krvi prvý krát stre­tol vďaka “vojne”?

Nie, my špor­tovci máme modré knižky. Ja som s daro­va­ním začal ešte na stred­nej škole. Bolo to asi tým, že som sa chcel proste “uliať” z vyučo­va­nia :)

Super, toto je prí­klad čisto pozi­tív­nej deviá­cie :)

No jasné! A keďže rád spá­jam súvis­losti, a tak ma potom raz ces­tou z NTS autom napadlo, že Con­nect aj NTS SR hľa­dajú niečo podobné, majú nejaký dopyt. Daro­va­nie krvi a podobné ini­cia­tívy by mohli byť súčas­ťou tzv. zod­po­ved­ného pod­ni­ka­nia, a komu­nita ľudí pra­cu­júca v “cowor­koch” k tomu má teore­ticky /po prvom roč­níku sa uka­zuje, že i prakticky/ blízko. 

Nikto sa tým nechváli, nie je to taký cool faktor…aby si to dnes mladí dávali na Face­book.

No pre mňa naprí­klad, z pohľadu head­hun­tera, ak to pre­že­niem, môže byť daro­va­nie krvi i kon­ku­renčná výhoda! Jasné, keď si raz nebol výkonný ria­di­teľ stro­jár­skej fab­riky, tak nemô­žeš byť len tak z ničoho nič, výkon­ným ria­di­te­ľom len preto, že si dar­com krvi. Ale keď mám dva pro­fily, a jeden z kan­di­dá­tov uve­die, že je dar­com krvi, tak mi takáto infor­má­cie o niečo viac napo­vie.

Jasné, daro­va­nie krvi väč­ši­nou nie­kto nerobí preto, lebo je to cool…lebo to nie je cool.

Ale kdeže, jasné že to je cool! Taký ľahký copy­write je „pri­nú­tiť“ ľudí pou­žiť svoj mozog na to, aby daro­vali svoju krv :)

Beriem to tak, že ten, kto popri svo­jej práci robí niečo navyše /napríklad natiera v škôlke ploty a pod./ uka­zuje, že mu veci okolo neho nie sú ukrad­nuté.

Mys­lím, že je to spô­sob ako konať v zmysle vlast­ných vnú­tor­ných hod­nôt, ako pre­ja­viť svoj postoj, a dá sa pove­dať sa aj tro­chu odlí­šiť. Ľudia sa pri­ro­dzene radi odli­šu­jeme od väč­šiny.

Akti­vi­tami ktoré u nás vo firme robíme chcem dať aj iným ľuďom najavo, že „haló“ ja som taký fra­jer, že popri svo­jej robote sa venu­jem aj nie­čomu inému, neko­merč­nému a to nezištne. Tých neko­merč­ných pro­jek­tov máme nie­koľko. Koniec kon­cov tém je mnoho, každý z nás si môže vybrať čomu sa chce nad rámec povin­ností veno­vať. A môže si tiež vybrať, že sa nebude veno­vať ničomu. No a my sme tí prví.

Dobre, ale vieš ako som to mys­lel. Nebu­deš na to baliť v bare ženu, tak ako na auto alebo iné cool fak­tory dnes roz­ší­rené.

Poďme ale späť k prí­behu.

OK, ces­tou z NTS som zavo­lal v tom čase Gabike Gaz­dí­ko­vej do Con­nect-u, bola samoz­rejme za. Potom sme to s pani Lizá­ko­vou išli „audi­to­vať“, či pries­tory vyho­vujú, či logis­ti­ka­ma­te­riálu je ok a pod. Následne sme si dohodli ter­mín na 30. január (2014). Mimo­cho­dom touto uda­los­ťou odštar­to­valo vlastne aj moje písa­nie, pre­tože som o tom napí­sal svoj prvý neo­hra­baný blog, vtedy ešte na WordP­ress.

Takže nejako takto to celé vzniklo…

Áno, dôle­žitý je fakt, že i daro­va­nie krvi je uda­losť, ako kto­rá­koľ­vek iná. Máte pro­dukt, máte zákaz­ní­kov, treba im to „pre­dať“. Keď to dosta­točne nemar­ke­tu­ješ, hrozí riziko zly­ha­nia. Preto ľudia z Con­nect-u pra­vi­delne pro­mo­vali akciu pred pred­náš­kami a works­hopmi pri­bližne mesiac pred daro­va­ním. Vytrvalo masí­ro­vali trh a robili svoju kam­paň. Ja som to pod­po­ril blo­gom, zdie­ľal to ako prís­pe­vok na Lin­ke­dIn, či Face­bo­oku a tiež som o tom twe­e­to­val. Záro­veň som pop­ro­sil tzv. Lin­ke­dIn, či twit­ter influ­en­cers, aby k tomu vyjad­rili svoj postoj, pri­dali komen­tár, zdie­ľali to. Ten blog post bol síce kom­bi­ná­ciou “Mod­rého z neba” a neja­kej výzvy, no nemám s tým prob­lém ani po roku: the only thing that mat­ter is blood :-).

Okrem kam­pane na face­bo­oku či blogu cez Lin­ke­dIn som chcel uda­losť dostať aj do rádií. No pocho­pil som, že ak bude akcia iba v Bra­ti­slave, nezís­kam pod­poru celo­slo­ven­ských médií. /niektorých mode­rá­to­rov som mimo­cho­dom napriamo kon­tak­to­val práve cez LinkedIn/. Niečo sa predsa len poda­rilo vďaka Lucii Buria­no­vej a z RTVS prišla redak­torka na samotné daro­va­nie.

Nako­niec ale nejde ani o Teba, ale o to, že vonku sú takéto ini­cia­tívy, snaha robiť niečo nezištné pre dobro iných, bežné. Že proste robíš i niečo čo Ti nepri­náša zisk. Takže ste začali v Con­nect-e…

Pre sne tak. My radi hovo­ríme, že aj malá firma môže robiť veľké veci, lebo sa to dá.

30. január 2014 bol sme odštar­to­vali nultý, alebo prvý roč­ník. Mobilná sta­nica NTS SR prišla do Con­nectu.

Ak to mám vyhod­no­tiť, tak bolo to úspešné, pre­tože z 31 ľudí, mohli daro­vať krv až 30. Čo je pre mňa nad rámec samot­nej akcie je fakt, že väč­šina dar­cov boli prvo­dar­co­via! Úplná fra­je­rina, spro­stred­ko­vať túto tému úplne novému pub­liku. Dúfam, že tento rok prídu opäť. Tento rok tomu chcem dať aj kul­túrny roz­mer a uva­žu­jem, že pozveme neja­kého umelca nech to sprí­jemní. Ak o takom prí­padne viete, sem s ním.

Tento rok teda začí­nate v Con­nect — e 28.januára, ale tým to nekončí, že?

Áno, to bude začia­tok. Pre myš­lienku sa nám poda­rilo nad­c­hnúť ľudí aj z pries­toru Clus­ter­hausThe Spot. Ter­mí­novo to bude máj, jún 2015

Aj my zo Star­ti­tup sa určite chceme zúčast­niť!

Ste srdečne vítaní. Zare­zer­vu­jem vám miesto? :)

Ešte na margo daro­va­nia krvi — často o tom roz­prá­vajú práve chlapi, no keď dôjde na láma­nie krvi, príde viac žien. Asi to bude tým, že sú empa­tic­kej­šie?

Kedysi chla­pov v tomto smere “vycho­vá­vala” základná vojen­ská služba. Keď sa chceli uliať, naská­kali na vet­riesku, odviezli ich a bolo. Gene­rá­cia dar­cov, ktorí začali na vojne, z týchto chla­pov sú už starší “fotri”, starnú, cho­rejú, zomie­rajú. A nie je tu žiadna ini­cia­tíva, meto­dická práca, ktorá by toto sup­lo­vala a nahrá­dzala. A tu to sup­lujú komerčné firmy. Začí­najú si uve­do­mo­vať že zod­po­vedné pod­ni­ka­nie môže byť aj o tomto. Mnohé už dlho­ročne orga­ni­zujú daro­va­nie krvi priamo vo svo­jich kan­ce­lá­riách.

Ja vidím per­spek­tívu a poten­ciál aj v star­tu­po­vej komu­nite. Ste ľudia, ktorí mys­lia “out of the box”, máte nad­še­nie pre veci, a tak verím že sa to medzi vami uchytí.

Takže môže to byť proste ďalší zo spô­so­bov ako sa dife­ren­co­vať.

Aj na základe tohto sa môžu v médiách, čo digi­tál­nom pries­tore spo­mí­nať tieto 3 coworky — Con­nect, Spot a Clus­ter­haus — aj v iných súvis­los­tiach. Cel­kom fajn téma ako sa zvi­di­teľ­niť, či dife­ren­co­vať. Hlavne môže každý z tejto komu­nity uká­zať svoj postoj, že im nie je všetko jedno. Nie­kto­rých poznám a viem aké majú hod­noty a postoj.

Mimo­cho­dom, vieš akú máš krvnú sku­pinu?

Ja to viem, a ty? A mám to pozna­čené aj fixou v občian­skom. Táto infor­má­cia nám reálne dokáže zachrá­niť život! Ak medzi čita­teľmi je nie­kto, kto nepozná svoju krvnú sku­pinu, vyba­vím mu, že mu ju zis­tia naprí­klad 30. Janu­ára 2015 v Con­necte. Nevadí, že pôj­dete o 5 deci ľahší :)

Vidíš, teraz ma napadá, že som si mys­lel že to bude simul­tánna akcia na 3 mies­tach na raz. 

Nie, je to aj dobre. Pre­tože tým, že muž môže daro­vať krv každé 3 mesiace, a žena každé 4, bude možné sa zúčast­niť 2 z 3 daro­vaní ktoré pre­behnú. 

Ako hovorí Dali­bor: “naša krvná sku­pina je aj Tvoja krvná sku­pina!” Nevá­hajte prísť daro­vať krv už 28.januára do Con­nect-u, a potom v lete do Clus­ter­hau-su a The Spot-u. A ak máte nápad na ďalší pries­tor, ktorý by mohol takúto ušľach­tilú ini­cia­tívu hos­tiť, určite ho kon­tak­tujte!

Pridať komentár (0)