Pohyb a prí­le­ži­tos­ti v star­tu­po­vom sve­te stred­nej a východ­nej Euró­py za Októ­ber

Pavel Curda / 11. novembra 2015 / Lifehacking

Roz­ho­dol som sa spí­sať zau­jí­ma­vé novin­ky a ponu­ky na akvi­zí­ciu star­tu­pov v stred­nej a východ­nej Európe(CEE) z mesia­ca októ­ber. Jed­ná sa o dob­ré prí­le­ži­tos­ti a star­tu­py, kto­ré majú omno­ho niž­šiu valu­áciu ako tie z USA. Veľ­ký­mi inves­tor­mi z Ame­ri­ky a západ­nej Euró­py ostá­va­jú tie­to prí­le­ži­tos­ti čas­to nepo­všim­nu­té.

Juho­af­ric­ká mediál­na spo­loč­nosť Naspers ozná­mi­la kúpu akcií líd­ra onli­ne inzer­cie v Rus­ku Avi­to a sta­la sa naj­väč­ším drži­te­lom akcií spo­loč­nos­ti. Naspers inves­to­va­la do rus­kej plat­for­my už v roku 2013. Spo­loč­nosť odvte­dy nará­stla a expan­do­va­la do nových oblas­tí inzer­cie.

Estón­sky star­tup Fun­der­be­am, ponú­ka­jú­ci pries­kum inves­to­rov a star­tu­pov za pred­plat­né zís­kal 655 tisíc eur od angel inves­to­rov a 3TS Capi­tal Par­tners. Ich cel­ko­vá výš­ku finan­co­va­nia si tak posu­nu­li už na 1,75 mili­ó­na €. Jed­ná sa o finál­ne kolo seed finan­co­va­nia star­tu­pu. Fun­der­be­am sa tiež zúčast­nil a bol jed­ným zo star­tu­pov, kto­ré sa pre­zen­to­va­li na toh­to­roč­nej kon­fe­ren­cii EU-Star­tups.

Rus­ký VC fond Maxfield Capi­tal inves­to­val 300 tisíc libier do brit­ské­ho star­tu­pu s nehnu­teľ­nos­ťa­mi eMo­ov, kto­rý v minu­los­ti vyzbie­ral 2,6 mili­ó­na libier na cro­wd­fun­din­go­vej plat­for­me Cro­wd­cu­be. Jed­ná sa o rekord­nú sumu, kto­rá bola na plat­for­me ponú­ka­jú­cej podiel v spo­loč­nos­ti inves­to­va­ná do pro­jek­tu v tej­to sfé­re. Cel­ko­vo 795 inves­to­rov medzi kto­rý­mi sa našli naprí­klad VC Epi­so­de 1 Ven­tu­res, Star­ti­ve Ven­tu­res ale­bo star­tup akce­le­rá­tor Seed­camp, posu­nu­lo výš­ku inves­tí­cií cez cie­ľo­vú hra­ni­cu 1 mili­ón libier. eMo­ov bol zalo­že­ný iba v roku 2010, ale tvr­dí, že pat­rí medzi najús­peš­nej­šie onli­ne rea­lit­né kan­ce­lá­rie. Nehnu­teľ­nos­ti ponú­ka za popla­tok 595 libier + dane a dodnes usku­toč­ni­la vyše 4500 obcho­dov.

Čes­ký star­tup Ver­si­onP­ress zís­kal inves­tí­ciu vo výš­ke 400 tisíc dolá­rov od praž­ské­ho Cre­do Ven­tu­res. Star­tup roz­ši­ru­je fun­kci­ona­li­tu plat­for­my WordP­ress o uni­ver­zál­nu bac­kup fun­kci­ona­li­tu zalo­že­nú na Git-e. Ich roz­ší­re­ním bude vedieť admi­nis­trá­tor strán­ky odstrá­niť zme­nu v kóde, data­bá­ze ale­bo ľubo­voľ­nej inej čas­ti WordP­res­su.

Lit­va je síce malou kra­ji­nou vo východ­nej Euró­pe ale v star­tu­po­vom sve­te dala o sebe vedieť. Veľ­ké mená ako Vin­ted, Pixel­ma­tor ale­bo Get­Jar rais­li už teraz viac peňa­zí, ako prie­mer­ný člo­vek zaro­bí za celý život. Sve­to­vé médiá majú navy­še star­tu­py v obľu­be, čo je pre Lit­vu veľ­ký bonus. Star­tu­po­vý blog Arc­ticS­tar­tup pred­sta­vu­je mno­ho star­tu­pov s poten­ciá­lom jed­not­ka­mi na domá­cej pôde a s veľ­kou šan­cou zís­ka­jú obrov­ské inves­tí­cie.

Rus­ký miliar­dár Alis­her Ush­ma­nov inves­to­val “100 mili­ó­nov a viac” dolá­rov do popu­lár­nej domá­cej e-sports plat­for­my Virtus.pro. “Vir­tus využi­je inves­tí­ciu na orga­ni­zá­ciu tur­na­jov, pod­po­ru nových hier, mar­ke­ting, mediál­nu komu­ni­ká­ciu a vybu­do­va­nie nových e-sports arén,” tvr­dí spo­lu­ma­ji­teľ spo­loč­nos­ti Anton Che­re­pen­ni­kov.

Člá­nok bol pôvod­ne pub­li­ko­aný na www.eu-startups.com

Pridať komentár (0)