Pohyb a prí­le­ži­tosti v star­tu­po­vom svete stred­nej a východ­nej Európy za Októ­ber

Pavel Curda / 11. novembra 2015 / Tools a produktivita

Roz­ho­dol som sa spí­sať zau­jí­mavé novinky a ponuky na akvi­zí­ciu star­tu­pov v stred­nej a východ­nej Európe(CEE) z mesiaca októ­ber. Jedná sa o dobré prí­le­ži­tosti a star­tupy, ktoré majú omnoho niž­šiu valu­áciu ako tie z USA. Veľ­kými inves­tormi z Ame­riky a západ­nej Európy ostá­vajú tieto prí­le­ži­tosti často nepo­všim­nuté.

Juho­af­rická mediálna spo­loč­nosť Naspers ozná­mila kúpu akcií lídra online inzer­cie v Rusku Avito a stala sa naj­väč­ším drži­te­lom akcií spo­loč­nosti. Naspers inves­to­vala do rus­kej plat­formy už v roku 2013. Spo­loč­nosť odvtedy nará­stla a expan­do­vala do nových oblastí inzer­cie.

Estón­sky star­tup Fun­der­beam, ponú­ka­júci pries­kum inves­to­rov a star­tu­pov za pred­platné zís­kal 655 tisíc eur od angel inves­to­rov a 3TS Capi­tal Par­tners. Ich cel­ková výšku finan­co­va­nia si tak posu­nuli už na 1,75 mili­óna €. Jedná sa o finálne kolo seed finan­co­va­nia star­tupu. Fun­der­beam sa tiež zúčast­nil a bol jed­ným zo star­tu­pov, ktoré sa pre­zen­to­vali na toh­to­roč­nej kon­fe­ren­cii EU-Star­tups.

Ruský VC fond Maxfield Capi­tal inves­to­val 300 tisíc libier do brit­ského star­tupu s nehnu­teľ­nos­ťami eMoov, ktorý v minu­losti vyzbie­ral 2,6 mili­óna libier na cro­wd­fun­din­go­vej plat­forme Cro­wd­cube. Jedná sa o rekordnú sumu, ktorá bola na plat­forme ponú­ka­jú­cej podiel v spo­loč­nosti inves­to­vaná do pro­jektu v tejto sfére. Cel­kovo 795 inves­to­rov medzi kto­rými sa našli naprí­klad VC Epi­sode 1 Ven­tu­res, Star­tive Ven­tu­res alebo star­tup akce­le­rá­tor Seed­camp, posu­nulo výšku inves­tí­cií cez cie­ľovú hra­nicu 1 milión libier. eMoov bol zalo­žený iba v roku 2010, ale tvrdí, že patrí medzi najús­peš­nej­šie online rea­litné kan­ce­lá­rie. Nehnu­teľ­nosti ponúka za popla­tok 595 libier + dane a dodnes usku­toč­nila vyše 4500 obcho­dov.

Český star­tup Ver­si­onP­ress zís­kal inves­tí­ciu vo výške 400 tisíc dolá­rov od praž­ského Credo Ven­tu­res. Star­tup roz­ši­ruje fun­kci­ona­litu plat­formy WordP­ress o uni­ver­zálnu bac­kup fun­kci­ona­litu zalo­ženú na Git-e. Ich roz­ší­re­ním bude vedieť admi­nis­trá­tor stránky odstrá­niť zmenu v kóde, data­báze alebo ľubo­voľ­nej inej časti WordP­ressu.

Litva je síce malou kra­ji­nou vo východ­nej Európe ale v star­tu­po­vom svete dala o sebe vedieť. Veľké mená ako Vin­ted, Pixel­ma­tor alebo Get­Jar raisli už teraz viac peňazí, ako prie­merný člo­vek zarobí za celý život. Sve­tové médiá majú navyše star­tupy v obľube, čo je pre Litvu veľký bonus. Star­tu­pový blog Arc­ticS­tar­tup pred­sta­vuje mnoho star­tu­pov s poten­ciá­lom jed­not­kami na domá­cej pôde a s veľ­kou šan­cou zís­kajú obrov­ské inves­tí­cie.

Ruský miliar­dár Alis­her Ush­ma­nov inves­to­val “100 mili­ó­nov a viac” dolá­rov do popu­lár­nej domá­cej e-sports plat­formy Virtus.pro. “Vir­tus využije inves­tí­ciu na orga­ni­zá­ciu tur­na­jov, pod­poru nových hier, mar­ke­ting, mediálnu komu­ni­ká­ciu a vybu­do­va­nie nových e-sports arén,” tvrdí spo­lu­ma­ji­teľ spo­loč­nosti Anton Che­re­pen­ni­kov.

Člá­nok bol pôvodne pub­li­ko­aný na www.eu-startups.com

Pridať komentár (0)