Poke­caj si s Cor­ta­nou z Mic­ro­softu

Lukáš Gašparík jr. / 6. decembra 2014 / Business

Kon­com janu­ára sa Mic­ro­soft pri­pra­vuje na odha­le­nie soft­wa­ro­vého radu Win­dows 10 s množ­stvom nových uží­va­teľ­ských fun­kcií. Jed­nou z naj­väč­ších novi­niek má integ­rá­cia hla­so­vej asis­tentky Cor­tana do ope­rač­ného sys­tému.

Cor­tana, ktorá je pria­mou kon­ku­ren­ciou Siri od Apple, by mala pod­po­ro­vať väč­šinu fun­kcií, ktoré sú momen­tálne dostupné na Win­dows Pho­noch, vrá­tane zadá­va­nia pri­po­mie­nok, tele­fo­no­va­nia, spúš­ťa­nia apli­ká­cií a iného.

Kým ukážka zná­zor­ňuje iba využí­va­nie základ­ných fun­kcií Cor­tany, tak Mic­ro­soft pra­cuje aj na jej zlo­ži­tej­šej fun­kci­ona­lite, čím by ste mali byť schopný ovlá­dať a vyko­ná­vať všetky čin­nosti vo Win­do­wse hla­som, resp. roz­ho­vo­rom s Cor­ta­nou. Zatiaľ nie je jasné aký bude presne výsle­dok integ­rá­cie a čo všetko bude možné robiť. Tento týž­deň Mic­ro­soft roz­ši­ruje pou­ží­va­nie asis­tentky Cor­tana aj do ďal­ších kra­jín, a to so Fran­cúzka, Talian­ska, Nemecka a Špa­niel­ska.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)