Poľ­sko otvá­ra novú cyk­lo­tra­su, kto­rá bude svie­tiť a nabí­jať ju bude slneč­né žia­re­nie

interez.sk / 6. októbra 2016 / Zaujímavosti

Ak si nad­šen­com cyk­lis­ti­ky roz­hod­ne, by si mal nav­ští­viť našich sever­ných suse­dov. Ak však do Poľ­ska ces­tu­ješ z iných dôvo­dov, skús si do auta vziať aj bicy­kel ale­bo si ho poži­čaj pria­mo tam. Toto jed­no­du­cho musíš vyskú­šať!

Pred­stav si noč­nú jaz­du na bicyk­li. Vo vše­obec­nos­ti nič prí­jem­né. Dohľad je dosť obme­dze­ný a ani ťa nie je veľ­mi dob­re vidieť, tak­že si tre­ba dávať sku­toč­ne dob­rý pozor. Čo by si však pove­dal na cyk­lis­tic­kú tra­su ozna­če­nú mod­rým jas­ným svet­lom, kto­ré­ho zdro­jom je slneč­ná ener­gia? Poľ­sko totiž pri­chá­dza so sku­toč­ne revo­luč­ným eko­lo­gic­kým pro­jek­tom, kto­rý si dozais­ta budeš chcieť vyskú­šať. V Euró­pe sa to v posled­nom čase pre­lo­mo­vý­mi eko­lo­gic­ký­mi nápad­mi len tak hem­ží.

Cyk­lis­ti­ka je veľ­mi obľú­be­ným rekre­ač­ným špor­tom a mno­ho ľudí ju eko­lo­gic­ky využí­va aj na kaž­do­den­nú dopra­vu. Jaz­da v zní­že­nej vidi­teľ­nos­ti však pri­ná­ša mno­hé rizi­ká. Poľ­sko sa však na ten­to prob­lém pozre­lo moder­ným a eko­lo­gic­kým okom a vytvo­ri­lo nie­čo, čo sto­jí sku­toč­ne za obdiv. Otvá­ra totiž novú cyk­lis­tic­kú tra­su neďa­le­ko malé­ho mes­ta Lidz­bark War­mi­ńs­ki, kto­rá je osvet­le­ná pru­hom mod­ré­ho fos­fo­res­ku­jú­ce­ho svet­la, kto­ré­ho zdro­jom je slneč­ná ener­gia. Dve muchy jed­nou ranou…

inhabitat.comfoto: inhabitat.com

Pod­ľa pre­zi­den­ta spo­loč­nos­ti TPA Sp. z o.o, kto­rá pro­jekt rea­li­zu­je, bude cyk­lis­tic­ká tra­sa žia­riť v noci po dobu pri­bliž­ne 10 hodín. Celý deň bude slneč­né žia­re­nie chod­ník „záso­bo­vať“ ener­gi­ou, kto­rá sa v tme pre­me­ní na mod­ré žia­ria­ce svet­lo. Pro­jekt má byť akým­si vizi­onár­skym plá­nom a jeho pod­sta­tou je zlep­šiť bez­peč­nosť cyk­lis­tov s využi­tím alter­na­tív­nych pros­tried­kov.

Táto cyk­lo­tra­sa v Poľ­sku nie je prvým podob­ným pro­jek­tom. Spo­loč­nosť sa inšpi­ro­va­la holand­ským pro­jek­tom z mes­ta Neuen asi 100 kilo­met­rov od Amster­da­mu. Tu holand­ský ume­lec inšpi­ro­va­ný Van Gog­ho­vým die­lom The Sta­ry Night vybu­do­val svie­tia­cu cyk­lo­tra­su už na začiat­ku roku 2016.

inhabitat.comfoto:inhabitat.com

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)