Poľ­sko otvára novú cyk­lo­trasu, ktorá bude svie­tiť a nabí­jať ju bude slnečné žia­re­nie

interez.sk / 6. októbra 2016 / Zaujímavosti

Ak si nad­šen­com cyk­lis­tiky roz­hodne, by si mal nav­ští­viť našich sever­ných suse­dov. Ak však do Poľ­ska ces­tu­ješ z iných dôvo­dov, skús si do auta vziať aj bicy­kel alebo si ho poži­čaj priamo tam. Toto jed­no­du­cho musíš vyskú­šať!

Pred­stav si nočnú jazdu na bicykli. Vo vše­obec­nosti nič prí­jemné. Dohľad je dosť obme­dzený a ani ťa nie je veľmi dobre vidieť, takže si treba dávať sku­točne dobrý pozor. Čo by si však pove­dal na cyk­lis­tickú trasu ozna­čenú mod­rým jas­ným svet­lom, kto­rého zdro­jom je slnečná ener­gia? Poľ­sko totiž pri­chá­dza so sku­točne revo­luč­ným eko­lo­gic­kým pro­jek­tom, ktorý si dozaista budeš chcieť vyskú­šať. V Európe sa to v posled­nom čase pre­lo­mo­vými eko­lo­gic­kými nápadmi len tak hemží.

Cyk­lis­tika je veľmi obľú­be­ným rekre­ač­ným špor­tom a mnoho ľudí ju eko­lo­gicky využíva aj na kaž­do­dennú dopravu. Jazda v zní­že­nej vidi­teľ­nosti však pri­náša mnohé riziká. Poľ­sko sa však na tento prob­lém pozrelo moder­ným a eko­lo­gic­kým okom a vytvo­rilo niečo, čo stojí sku­točne za obdiv. Otvára totiž novú cyk­lis­tickú trasu neďa­leko malého mesta Lidz­bark War­mi­ński, ktorá je osvet­lená pru­hom mod­rého fos­fo­res­ku­jú­ceho svetla, kto­rého zdro­jom je slnečná ener­gia. Dve muchy jed­nou ranou…

inhabitat.comfoto: inhabitat.com

Podľa pre­zi­denta spo­loč­nosti TPA Sp. z o.o, ktorá pro­jekt rea­li­zuje, bude cyk­lis­tická trasa žia­riť v noci po dobu pri­bližne 10 hodín. Celý deň bude slnečné žia­re­nie chod­ník „záso­bo­vať“ ener­giou, ktorá sa v tme pre­mení na modré žia­riace svetlo. Pro­jekt má byť akýmsi vizi­onár­skym plá­nom a jeho pod­sta­tou je zlep­šiť bez­peč­nosť cyk­lis­tov s využi­tím alter­na­tív­nych pros­tried­kov.

Táto cyk­lo­trasa v Poľ­sku nie je prvým podob­ným pro­jek­tom. Spo­loč­nosť sa inšpi­ro­vala holand­ským pro­jek­tom z mesta Neuen asi 100 kilo­met­rov od Amster­damu. Tu holand­ský ume­lec inšpi­ro­vaný Van Gog­ho­vým die­lom The Stary Night vybu­do­val svie­tiacu cyk­lo­trasu už na začiatku roku 2016.

inhabitat.comfoto:inhabitat.com

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)