Pošli list a príde ti Zelená pošta

Luky Gašparík / 3. október 2014 / Business

Mám rád star­tupy, ktoré ozaj rie­šia reálny prob­lém alebo menia už zabe­hnuté kost­naté pro­cesy. Zelená pošta je 100% jeden z tých pro­jek­tov. Je skvelé, že na Slo­ven­sku vzni­kajú aj takéto a podobné star­tupy, o kto­rých môžem pokojne pove­dať, že robia super vec.

Zelená pošta dis­rup­tuje už roky zabe­hnutý spô­sob zasie­la­nia pošty. Večné fronty a “milé” tety za okien­kom — asi tak to pozná väč­šina z nás. A čo tak spra­viť to inak? Naprí­klad z pohod­lia kan­ce­lá­rie alebo obý­vačky? Takto roz­mýš­ľali zakla­da­te­lia Zele­nej pošty, keď začali pra­co­vať na tomto pro­jekte. Akú službu teda Zelená pošta ponúka? Prin­cíp je jed­no­du­chý — koniec fyzic­kého posie­la­nia doku­men­tov a lis­tov.

Zelená pošta je apli­ká­cia (desk­top a mobilná appka), pro­stred­níc­tvom kto­rej môžete posie­lať vašu kaž­do­dennú poštu elek­tro­nicky. Ak máte teda list, fak­túru, úradné lis­tiny alebo iné doku­menty, ktoré by ste museli kla­sicky posie­lať poštou, viete ich teraz poslať pohodlne — elek­tro­nicky. Všetko čo preto musíte spra­viť, je vytvo­riť si konto na stránke Zele­nej pošty, nahrať súbor, napí­sať adresu a rovno posie­late. A naj­lep­šie na tom celom je, že je to naozaj také jed­no­du­ché.

Naj­väč­ším prí­no­som našej služby je odbre­me­ne­nie od admi­ni­stra­tív­nych pro­ce­sov súvi­sia­cich s tvor­bou pošty, čiže tlač, zaba­le­nie lis­tov do obá­lok, odne­se­nie a poda­nie na pošte, tak­tiež samoz­rejme šet­re­nie nákla­dov tým, že Zelená pošta tlačí vo veľ­kých tla­čo­vých stre­dis­kách, ktoré okrem tlače zabez­pe­čia aj obál­ko­va­nie a podaj na pošte za niž­šie ceny”popi­suje kľú­čovú pred­nosť celej služby Adrián Csuba, výkonný ria­di­teľ spo­loč­nosti.

Pýtate sa, v akej forme vám príde takto poslaný list? Odpo­veď vás možno prek­vapí, ale v kla­sic­kej papie­ro­vej. Každá takto poslaná zásielka vám príde domov, do práce, na úrad alebo hocikde inde, najprv vo fyzic­kej papie­ro­vej forme. Na obálke náj­dete pečiatku Zele­nej pošty. Táto obsa­huje jedi­nečný kód, vďaka kto­rému sa prí­jemca môže pri­hlá­siť do Zele­nej pošty.

Ak si vytvo­ríte konto na Zele­nej pošte, druhý krát vám list fyzicky prísť nemusí, ale príde elek­tro­nicky priamo do schránky Zele­nej pošty. Tu náj­dete pre­hľadne na jed­nom mieste všetku vašu koreš­pon­den­ciu. 

Uve­diem dva reálne prí­klady, prečo je rie­še­nie od Zele­nej pošty sku­točne super:

1. Fyzická osoba — člo­vek (ty a ja)

Idem poslať list na poštu, čo ma stojí čas, pohonné hmoty (lís­tok na auto­bus, vlak, rake­to­plán…) a o ner­voch ani neho­vo­rím. Jedi­nou nevý­ho­dou je, že v prí­pade indi­vi­du­ál­nych lis­tov, je cena v prie­mere o 9 cen­tov drah­šia, ako priamo na pošte. Keď si však zrá­tate náklady okolo toho, tak zis­tíme, že to je de facto lac­nej­šie (čas, cesta, káva po ceste tam…)!

2. Práv­nická osoba (firma)

Ak vlast­níte spo­loč­nosť, ktorá mesačne vyšle a príjme desiatky, stovky až tisíce doku­men­tov, je pre vás Zelená pošta reál­nou úspo­rou času a finan­cií. Tým, že posie­late väč­šie množ­stvo doku­men­tov naraz, zís­kate lep­šie pod­mienky u Zele­nej pošty, ako by ste ich dostali na Pošte. Tu môže firma ušet­riť až 60% svo­jich výdav­kov na zasie­la­nie zasie­lok.

Stránka ponúka posla­nie jed­ného listu zdarma. Ak to chceš vyskú­šať, ale nemáš komu napí­sať, pokojne ho pošli aj mne :).

Zelená pošta sa stala víťa­zom súťaže Busi­ness wall of fame orga­ni­zo­va­nej Deuts­che Tele­kom. V šies­tich kra­ji­nách hľa­dali naj­lep­šiu appku, až ju nako­niec našli na Slo­ven­sku.

Ukuch­tená bola v novom akce­le­rač­nom prog­rame s náz­vom Laun­cher, ktorý sa chystá roz­hý­bať hla­dinu vody v našom star­tu­po­vom jazierku.

Zdroj: zelenaposta.sk, wallofbusiness.com, launcher.sk

Pridať komentár (0)