Potvrdené. Mäso z chorých kráv sa dostalo do slovenských prevádzok a škôl

  • Pred nedávnom sme ťa informovali, že na Slovensko sa malo dostať mäso od poľských chovateľov, ktorí pre­dá­vajú ma­ji­te­ľom bi­tún­kov choré kravy
  • Dnes sa oficiálne potvrdilo, že 300 kilogramov mäsa sa dostalo do niekoľkých prevádzok ale aj školských jedální v našej krajine
beef
pexels.com
  • Pred nedávnom sme ťa informovali, že na Slovensko sa malo dostať mäso od poľských chovateľov, ktorí pre­dá­vajú ma­ji­te­ľom bi­tún­kov choré kravy
  • Dnes sa oficiálne potvrdilo, že 300 kilogramov mäsa sa dostalo do niekoľkých prevádzok ale aj školských jedální v našej krajine

Bi­túnky majú o ta­kéto mäso zá­u­jem, pre­tože jeho vý­kupná cena je vý­razne niž­šia ako u zdra­vého do­bytka a z jeho pre­daja majú ob­chod­níci vyšší zisk. Európska komisia upozornila cez Systém rýchleho varovania na subjekty, ktoré na Slovensko doviezli hovädzie mäso z rizikových poľských prevádzkarní. Tieto informácie nahlásili poľské kontrolné orgány, ktoré pokračujú v kontrolách. Ide o prevádzky:

🔘 Cimbaľák s.r.o, Bardejov
🔘 Marek Kazimir – MK FOOD, Gaboltov
🔘 Ladislav Cabai Bidovce
🔘 Marta Ivanová, Čečejovce, ul. Košická 2 – sklad potravín
🔘 Zahorecz Jozef, Levice, ul. Ľudovíta Štúra 10 – predajňa
🔘 Robert Csatari Mäso-Údeniny, Jelšava, ul. Štefánikova 359 – predajňa
🔘 Eva Odreašova Kysucké Nové Mesto ul. Hviezdoslavova 60 – predajňa
🔘 Mäsiarstvo u Urbánka, Trenčín Nám. Sv. Anny 15,
Bistiak Vladimír, Varín ul. Martinčeka 62 – predajňa

Takmer 300 kilogramov mäsa z chorého hovädzieho dobytka z Poľska bolo distribuovaných do reštaurácií a škôl na Slovensku. Hygienici kontrolovali školskú jedáleň v Bidovciach pri Košiciach. Mäso tam roky dodával podnikateľ priamo z dediny. Nemal síce žiadnu prevádzku, ale údajne sa aj do jeho sortimentu, ktorý rozvážali v mraziarenskom aute, mohlo dostať mäso z pochybného bitúnku. 

K správe sa vyjadril aj konateľ firmy Cimbaľák s.r.o.: „Na základe RVPS Bardejov na prevádzke CIMBAĽÁK s.r.o. Bardejov bola ukončená kontrola v súlade s veterinárnymi predpismi v rámci certifikátu a sprievodných listov hovädzieho dobytka dodané 14.1.2019 od firmy Handlowo-Uslogova Import-Export Jozef Obrzut,33-386 Podegrodzie. Produkty neboli spracované v tejto prevádzke na výrobu mäsových výrobkov. Jednalo sa o výsekové mäso (hovädzia falošná sviečkovica, hovädzia kližka, hovädzie zadné) v celkovej váhe 113,9kg . Mäso pri preberaní nevykazovalo žiadne senzorické zmeny, všetky sprievodné doklady boli doložené v súlade s veterinárnymi predpismi. Podotýkam, že mäso bolo nakúpené za bežnú trhovú cenu, preto sme nemali dôvod na nejaké podozrenie. Táto prevádzka je v zozname schválených prevádzok na obchodovanie v rámci EU. K dnešnému dňu nás dodávateľ z PL neinformoval a nepožiadal o stiahnutie tovaru, ktorý nám dodal.“

Špinavý biznis

Me­dzi ma­ji­teľmi bi­tún­kov je o na­ka­zené mäso značný zá­u­jem, keďže zdravú kravu pre­dá­vajú cho­va­te­lia za ne­ce­lých 600 eur, za­tiaľ čo chorý do­by­tok stojí pri­bližne päť­krát me­nej.

Prie­merne veľký pod­nik spra­cú­va­júci mäso podľa te­le­ví­zie za­robí na zdra­vých kra­vách tak­mer 81,5 mi­li­óna eur ročne, za­tiaľ čo na cho­rých môže mať čistý zisk až 582 mi­li­ó­nov eur. Poľ­sko pri­tom patrí k hlav­ným európ­skym expor­té­rom ho­vä­dzieho a nie je vy­lú­čené, že časť z neho pu­tuje aj na Slo­ven­sko. Po­diel poľ­ského mäsa je to­tižto na Slo­ven­sku 30 až 40 %.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech