POTVR­DE­NÉ! Prvá európ­ska tová­reň Tes­la bude na Slo­ven­sku!

Martin Bohunický & Dárius Polák / 1. apríla 2016 / Zo Slovenska

To, o čom sa šuš­ka­lo už dlh­šie, je sku­toč­ne rea­li­tou. Tes­la posta­ví na Slo­ven­sku svo­ju prvú európ­sku tová­reň, a Slo­ven­sko sa tak môže defi­ni­tív­ne ozna­čiť za auto­mo­bi­lo­vú veľ­moc.

unnamed

Elon Musk túto sku­toč­nosť ozná­mil na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii po pred­sta­ve­ní Tes­la Model 3. Podob­ný krok sa oča­ká­val, keď­že expan­zia do Euró­py je pre spo­loč­nosť, kto­rej úspech pod­ľa mno­hých závi­sí prá­ve od toho, ako dopad­ne Model 3, nevy­hnut­ná.

Hoci sme všet­ci oča­ká­va­li, že by sa tová­reň moh­la posta­viť v Ban­sko­bys­tric­kom kra­ji neďa­le­ko Zvo­le­na, Musk všet­kých šoko­val, keď sa napo­kon roz­ho­dol posta­viť svo­ju tová­reň pri mes­te Šaľa.

Spo­čiat­ku som bol skep­tic­ký, no potom, čo sa pre Slo­ven­sko roz­ho­dol aj Hyper­lo­op, všet­ky moje pochyb­nos­ti zmiz­li. Inšpi­ro­va­li ma úspe­chy Andre­ja Babi­ša s jeho Dus­lom v tom­to oko­lí, pre­to som sa roz­ho­dol pri­niesť svo­ju tová­reň prá­ve sem. Šaľa sa nachá­dza v per­fekt­nej loka­li­te, keď­že sa v blíz­kos­ti nachá­dza aj želez­ni­ca, kto­rá nám umož­ní expe­do­vať naše Tes­ly do celé­ho sve­ta, mini­mál­ne do Maďar­ska, kde je naj­viac pre­da­ných Tesiel na jed­né­ho oby­va­te­ľa.” — Elon Musk

800px-Šaľa_Duslo

Dus­lo Šaľa, neďa­le­ko kto­ré­ho sa má čosko­ro začať sta­vať slo­ven­ská giga­fac­to­ry. Foto: wiki­pe­dia

Pod­ľa prvých neofi­ciál­nych infor­má­cií by v novej továr­ni malo nájsť prá­cu 15 000 ľudí a prvé auto by malo opus­tiť brá­ny v roku 2019. Roč­ne tu spo­loč­nosť vyro­bí 150 000 kusov auto­mo­bi­lov, vrá­ta­ne špe­ciál­ne­ho mode­lu Tes­la Model SK, kto­rý bude mať v palub­nom počí­ta­či zakom­po­no­va­nú hud­bu slo­ven­ských auto­rov. V kulo­á­roch sa šep­ká, že na spo­lu­prá­cu boli oslo­ve­né hudob­né sku­pi­ny Des­mod a Gla­diá­tor.

morgan-stanleys-tesla-analyst-keeps-asking-crazy-questions-that-make-elon-musk-laugh

foto: businessinsider.com

Poznám­ka: Člá­nok bol uve­rej­ne­ný ako prvo­ap­rí­lo­vý žart. :)

zdroj: aprilfools.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)