POTVR­DENÉ! Prvá európ­ska tová­reň Tesla bude na Slo­ven­sku!

Martin Bohunický & Dárius Polák / 1. apríla 2016 / Zo Slovenska

To, o čom sa šuš­kalo už dlh­šie, je sku­točne rea­li­tou. Tesla postaví na Slo­ven­sku svoju prvú európ­sku tová­reň, a Slo­ven­sko sa tak môže defi­ni­tívne ozna­čiť za auto­mo­bi­lovú veľ­moc.

unnamed

Elon Musk túto sku­toč­nosť ozná­mil na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii po pred­sta­vení Tesla Model 3. Podobný krok sa oča­ká­val, keďže expan­zia do Európy je pre spo­loč­nosť, kto­rej úspech podľa mno­hých závisí práve od toho, ako dopadne Model 3, nevy­hnutná.

Hoci sme všetci oča­ká­vali, že by sa tová­reň mohla posta­viť v Ban­sko­bys­tric­kom kraji neďa­leko Zvo­lena, Musk všet­kých šoko­val, keď sa napo­kon roz­ho­dol posta­viť svoju tová­reň pri meste Šaľa.

Spo­čiatku som bol skep­tický, no potom, čo sa pre Slo­ven­sko roz­ho­dol aj Hyper­loop, všetky moje pochyb­nosti zmizli. Inšpi­ro­vali ma úspe­chy Andreja Babiša s jeho Dus­lom v tomto okolí, preto som sa roz­ho­dol pri­niesť svoju tová­reň práve sem. Šaľa sa nachá­dza v per­fekt­nej loka­lite, keďže sa v blíz­kosti nachá­dza aj želez­nica, ktorá nám umožní expe­do­vať naše Tesly do celého sveta, mini­málne do Maďar­ska, kde je naj­viac pre­da­ných Tesiel na jed­ného oby­va­teľa.” — Elon Musk

800px-Šaľa_Duslo

Duslo Šaľa, neďa­leko kto­rého sa má čoskoro začať sta­vať slo­ven­ská giga­fac­tory. Foto: wiki­pe­dia

Podľa prvých neofi­ciál­nych infor­má­cií by v novej továrni malo nájsť prácu 15 000 ľudí a prvé auto by malo opus­tiť brány v roku 2019. Ročne tu spo­loč­nosť vyrobí 150 000 kusov auto­mo­bi­lov, vrá­tane špe­ciál­neho modelu Tesla Model SK, ktorý bude mať v palub­nom počí­tači zakom­po­no­vanú hudbu slo­ven­ských auto­rov. V kulo­á­roch sa šepká, že na spo­lu­prácu boli oslo­vené hudobné sku­piny Des­mod a Gla­diá­tor.

morgan-stanleys-tesla-analyst-keeps-asking-crazy-questions-that-make-elon-musk-laugh

foto: businessinsider.com

Poznámka: Člá­nok bol uve­rej­nený ako prvo­ap­rí­lový žart. :)

zdroj: aprilfools.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)