Poze­ra­ním porna môžeme zachrá­niť veľ­ryby

Ľubica Račeková / 15. februára 2016 / Zaujímavosti

Inter­ne­tová stránka Porn­Hub ohlá­sila zau­jí­mavý pro­jekt na pomoc veľ­ry­bám.

Na oslavu Sve­to­vého dňa veľ­rýb, ktorý bol 13. feb­ru­ára, sa Porn­Hub zavia­zalo, že za kaž­dých 2000 videní, pris­peje 1 cent na záchranu veľ­rýb. Táto akcia trvá od 8. do 29. feb­ru­ára. Vyzbie­rané peniaze pôjdu na účet nezis­ko­vej orga­ni­zá­cie The Moc­lips Ceto­lo­gi­cal Society (MCS).

Zachráňme veľryby

foto: pornhub.com

Možno sa vám 1 cent zdá málo, no stránka má za deň viac ako 60 mili­ó­nov náv­štev­ní­kov. Tí by tiež mali na domov­skej stránke vidieť počí­tadlo s vyzbie­ra­nou sumou. Pred­po­kla­daná vyzbie­raná cena sa pohy­buje okolo 27 000 dolá­rov.

foto: ecorazzi.com

Ľudia nie sú jediné cicavce, ktoré sú sexu­álne aktívne aj na iné účely ako je plo­de­nie potom­kov,” pove­dal pre­zi­dent MCS.

...

foto: 1057thehawk.com

Vedelisteže.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pornhub.com

Pridať komentár (0)