Poznáme 12 fina­lis­tov Star­tu­pA­wards 2015!

Martin Bohunický / 10. november 2015 / Tools a produktivita

Počas minu­lého víkendu bojo­valo top 20 tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov Slo­ven­ska o vstu­penku na toh­to­ročnú Star­tu­pA­wards. Tími sa zúčast­nili one-to-one men­to­ringu naprí­klad aj s Pau­lom Joze­fa­kom, Helom Mac­kom, Micha­lom Tru­ba­nom, či Kenom Ryanom z cel­ko­vého počtu 12 porot­cov.

12 tímov, ktoré zabo­jujú o prven­stvo v 4 kate­gó­riách už 27. novem­bra sú:

Digi­tal: 

Cloudo — roz­ší­re­nie pre pre­hlia­dače, ktoré vám umož­ňuje ovlá­dať vaše clou­dové apli­ká­cie cez jed­no­du­ché prí­kazy. Jeho filo­zo­fia je jed­no­du­chá: “Do more with less”. Je integ­ro­vaný do väč­šiny apli­ká­cií, ktoré pou­ží­vate naozaj často (Drop­box, Drive, Ever­note, Trello a mnoho ďal­ších).

Order­lord — apli­ká­cia určená pre reštau­rá­cie s cie­ľom zefek­tív­niť donášku jedla. Order­Lord je kom­plexný nástroj, ktorý umož­ňuje opti­ma­li­zo­vať roz­de­le­nie objed­ná­vok a cel­kovo zjed­no­du­šiť prácu roz­voz­ným fir­mám.

Tootoot - mení zau­ží­vaný pro­ces orga­ni­zo­va­nia kon­cer­tov od zákla­dov — fanú­ši­ko­via viac nemu­sia čakať na ozná­me­nie ter­mí­nov kon­cer­tov. Naopak, od teraz majú mož­nosť sami ovplyv­niť roz­ho­do­va­nie kapely či mana­žéra o najb­liž­ších kon­cer­toch a turné.

Science:

Blue Vision Labs 

Cap­tu­ring Rea­lity — ume­lecký soft­vér, ktorý dokáže z aké­ho­koľ­vek obrázku vytiah­nuť a vytvo­riť pôso­bivý 3D model.

Pho­to­neo — naj­vyš­šie roz­lí­še­nie, pres­nosť a rých­losť spo­me­dzi všet­kých dostup­ných 3D kamier.

Art & Design:

Ben­ja­min But­ton — inte­li­gentný sys­tém na báze wea­rable kamery na zachy­tá­va­nie spo­mie­nok detí.

Drone’n’Base — jediná indoor hra na svete, ktorá pre­mieňa lie­ta­nie s dronmi na napí­navé letecké pre­teky, súboje či tré­ningy.

Litt­le­Lane uce­lený súbor hier a pomô­cok pri výučbe mate­rin­ského alebo cudzieho jazyka pre vaše dieťa.

Postu­pu­júce star­tupy do finále Star­tu­pa­wards 2015

Society:

Bat­Su­ite — zaria­de­nie na pomoc nevi­dia­cim a slabo vidia­cim, inšpi­ro­vané prí­ro­dou. Na báze sní­ma­nia vzdia­le­nosti ultra­zvu­ko­vými vlnami vytvára pocit pries­toru cez smart-watch hodinky Bat­Su­ite Sonar.

Bee­Safe - bez­peč­nostná appka, ktorá sle­duje pra­vi­delnú akti­vitu pou­ží­va­teľa a auto­ma­ticky vyhod­notí, keď sa nachá­dza v nebez­peč­nej situ­ácii.

Waste.it - zabez­pe­čuje nepretr­žité moni­to­ro­va­nie stavu zapl­ne­nia kon­taj­ne­rov pro­stred­níc­tvom Waste:IT sen­zo­rov zabu­do­va­ných v jed­not­li­vých

kon­taj­ne­roch.

zdroj:startupawards.sk

Pridať komentár (0)