Poznáme dátum pre­daja iPhonu 7? Ame­rický ope­rá­tor ho nech­tiac pre­zra­dil

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 18. augusta 2016 / Tech a inovácie

Len pred pár dňami sme ťa infor­mo­vali o tom, že nový iPhone bude sa naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou pred­sta­vený už 7. sep­tem­bra.

Túto infor­má­ciu potvr­dila aj nová správa z por­tálu 9to5mac.com, ktorá sa opiera o plán naj­väč­šieho ame­ric­kého ope­rá­tora AT&T. Ten totiž naz­na­čuje, že pre­dob­jed­návky smart­fónu spo­loč­nosti Apple by mali byť spus­tené 9. sep­tem­bra a maji­te­lia prvých mode­lov sa z nich môžu 23. sep­tem­bra.

zdroj: 9to5mac.com

Samoz­rejme, ide len o drobný náznak a tento plán nemusí nutne zna­me­nať prí­chod nových iPho­nov. Všetko ale nasved­čuje tomu, že Apple pred­staví iPhone 7 už začiat­kom sep­tem­bra a kon­com sep­tem­bra sa už z nových smart­fó­nov môžu tešiť prví zákaz­níci.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: 9to5mac.com

Pridať komentár (0)