Pozná­me dátum pre­da­ja iPho­nu 7? Ame­ric­ký ope­rá­tor ho nech­tiac pre­zra­dil

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 18. augusta 2016 / Tech a inovácie

Len pred pár dňa­mi sme ťa infor­mo­va­li o tom, že nový iPho­ne bude sa naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou pred­sta­ve­ný už 7. sep­tem­bra.

Túto infor­má­ciu potvr­di­la aj nová sprá­va z por­tá­lu 9to5mac.com, kto­rá sa opie­ra o plán naj­väč­šie­ho ame­ric­ké­ho ope­rá­to­ra AT&T. Ten totiž naz­na­ču­je, že pre­dob­jed­náv­ky smart­fó­nu spo­loč­nos­ti App­le by mali byť spus­te­né 9. sep­tem­bra a maji­te­lia prvých mode­lov sa z nich môžu 23. sep­tem­bra.

zdroj: 9to5mac.com

Samoz­rej­me, ide len o drob­ný náznak a ten­to plán nemu­sí nut­ne zna­me­nať prí­chod nových iPho­nov. Všet­ko ale nasved­ču­je tomu, že App­le pred­sta­ví iPho­ne 7 už začiat­kom sep­tem­bra a kon­com sep­tem­bra sa už z nových smart­fó­nov môžu tešiť prví zákaz­ní­ci.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: 9to5mac.com

Pridať komentár (0)