Pozor! Do bra­ti­slav­ských ulíc vplá­val žralok…NENECHAJTE SA ZOŽRAŤ!

Katka Šiborová / 28. októbra 2014 / Startupy

V uto­rok, 28. októbra, sa v bra­ti­slav­ských uli­ciach obja­vila pre naše kon­činy nety­pická ryba – žra­lok. Mohli ste sa s ňou stret­núť na Hlav­nom námestí, ale spolu s húfom štu­den­tov pri­plá­vala aj pred budo­vou FiF UK na Gon­do­vej , STU na Rad­lin­ského, či tam, kde väč­šina z nás, mla­dých, aspoň pre­chodne končí, pred Úra­dom práce, sociál­nych vecí a rodiny.

Žra­lok, skoro v život­nej veľ­kosti, k nám pri­plá­val ako hlavný aktér gue­ril­lo­vej kam­pane „Nene­chaj sa zožrať!“, ktorá odka­zuje na vyno­venú ver­ziu por­tálu successacademy.sk, pro­jektu spo­loč­ností Mic­ro­soft Slo­va­kiaAptech Europe, ktorú spus­tili začiat­kom tohto mesiaca.

Za novou ver­ziou por­tálu stojí „čerstvo vylia­hnuté“ slo­ven­ské štú­dio Luduc­rafts, vytvá­ra­júce na mieru šité gami­fi­ko­vané rie­še­nia.

Cie­ľom kam­pane je upo­zor­niť na to, že pomerne stra­ši­delne veľké per­cento štu­den­tov opustí školu bez toho, aby malo pre­hľad, čo sa s nimi vlastne bude najb­liž­šie dni, mesiace či roky diať“, hovorí Oli­ver Šimko, lead gami­fi­ca­tion desig­ner štú­dia LUDUC­RAFTS. „Trh práce nepô­sobí dva­krát pria­teľ­sky. Vytvára pocit, že sla­bých a neroz­hod­ných absol­ven­tov zože­rie, pre­žijú len veľké a silné ryby.“

Robiť kam­paň pre nezis­kový pro­jekt, ktorý nedis­po­nuje veľ­kým roz­poč­tom, nás naviedlo skú­siť myš­lienku gue­rilla akcie. Dúfali sme vo virálny poten­ciál za pou­ži­tia mini­mál­nych nákla­dov. Zohnať ume­lého žra­loka, ktorý pred­sta­vuje trh práce a nechať ho žrať nešťast­ných štu­den­tov nám prišlo ako odlah­čené sym­bo­lické vyjad­re­nie inak závaž­nej témy.”

Pro­jekt Suc­cess Aca­demy ponúka návod na to, ako sa vo vodách pra­cov­ného trhu namiesto koristi stať pre­dá­to­rom. Cie­ľo­vou sku­pi­nou sú pri­márne štu­denti stred­ných a vyso­kých škôl, ale aj jedinci, ktorí ešte nedo­vŕ­šili svoje 27 naro­de­niny.

Tomáš Bôžik, ria­di­teľ Aptech Europe, pred­sta­vuje por­tál succesacademy.sk ako: „Moderný a vzde­lá­vací, určený štu­den­tom stred­ných a vyso­kých škôl, ktorí chcú uspieť v živote, na trhu práce alebo v pod­ni­kaní.”

Štu­denti si her­ným a inte­rak­tív­nym spô­so­bom môžu roz­ví­jať kľú­čové zruč­nosti pre prax, ktoré sú využi­teľné a potrebné v akom­koľ­vek povo­laní. Uve­do­mu­jeme si, že trh práce sa neus­tále mení, preto je potrebné vytvo­riť chý­ba­júci člá­nok medzi vzde­la­ním, ktoré štu­denti na škole zís­ka­vajú a rea­li­tou na trhu práce. Cie­ľom Suc­cess Aca­demy je okrem vzde­lá­va­nia aj apel na prax, po kto­rej je zo strany zamest­ná­va­te­ľov neus­tále dopyt.”

Pomo­cou online vzde­lá­va­nia a prak­tic­kých works­ho­pov roz­ví­jame pra­covné zruč­nosti, potrebné na správne sme­ro­va­nie a orien­tá­ciu na trhu práce a moti­vu­jeme mla­dých ľudí začať vlastné pod­ni­ka­nie,“ dodáva Tomáš.

Nápad vzni­kol asi pred rokom a pol, kedy sme sa zamýš­ľali nad prog­ra­mom, ktorý by bol pri­da­nou hod­no­tou pre súčasné potreby mla­dých ľudí v oblasti zorien­to­va­nia sa na trhu práce,hovorí Lucia Al Zafari, Com­mu­nity Affairs a Citi­zens­hip Mana­ger pre Mic­ro­soft Slo­va­kia.

Tomáš Božík dopĺňa:

V časoch, keď som štu­do­val, sa infor­má­cie o vyso­kých ško­lách a trhu práce zís­ka­vali ťaž­šie, resp. nebolo ich až také množ­stvo ako dnes. Súčasní mladí ľudia sú zahl­tení až prí­liš veľ­kým množ­stvom infor­má­cií, neve­dia sa v nich efek­tívne zorien­to­vať a využiť vo svoj pros­pech.

Preto sme sa roz­hodli upra­tať aktu­álne trendy o trhu práce a vzde­lá­vaní pod jednu stre­chu a záro­veň sa sna­žíme, aby sa štu­denti dozve­deli niečo o sebe. V čom vyni­kajú, v čom sú dobrí, aké sú ich silné a slabé stránky.“

Por­tál dostal začiat­kom októbra nové šaty. Zís­ka­va­nie zau­jí­ma­vých a prak­tic­kých infor­má­cií je odte­raz hrou!

Gami­fi­ká­cia SA je zalo­žená na apli­ko­vaní her­ných prv­kov ako je “zaba­le­nie” inak nud­ného kari­ér­neho pora­den­stva do prí­behu”, vysvet­ľuje nám Oli­ver. 

Nech­celi sme, aby štu­denti počú­vali nudné frázy. Dôle­ži­tou súčas­ťou gami­fi­ko­va­nej SA je aj zís­ka­va­nie rele­vant­nej spät­nej väzby a odme­ňo­va­nie v podobe špe­ciál­nych tro­fejí, ktoré majú význam pri­márne pre “hráča” samot­ného.“

Nachys­tali sme takz­vané “chal­lenge accep­ted”, ktoré fun­gujú ako špeciálne questy, pri kto­rých štu­dent absol­vuje seba­poz­ná­va­cie úlohy, no na druhú stranu nie sú pre­zen­to­vané ako “nudné cvi­če­nia”, ale ako bočné dob­ro­druž­stvá, ktoré majú navo­diť pocit, že štu­dent je na výprave za zís­ka­ním vzác­neho arte­faktu, ktorý môže pou­žiť pri svo­jom neskor­šom postupe por­tá­lom.”

Prečo by sa mal nie­kto zare­gis­tro­vať na našej stránke ?, pýta sa Lucia Al Zafari:Aj preto, aby spoz­nal iné formy vzde­la­nia sa, aby pri­šiel k infor­má­ciam o pra­cov­nom trhu zau­jí­ma­vou a zábav­nou for­mou, ktorá ho svo­jimi gami­fi­kač­nými prv­kami dove­die do ciela “pozna­nia”. A to ako hrdinu :).”

Tak čo? Si korisť či pre­dá­tor?

Regis­trá­cia pre­bieha na www.successacademy.sk .

Pridať komentár (0)