Prečo majú ľudia dosť star­tu­pov? Nám to môže byť jedno!

Lukáš Gašparík / 8. februára 2016 / Business

Slovo star­tup sa v posled­nej dobe stalo jed­ným trendy slo­víč­kom, ktoré sa zvykne pou­ží­vať v roz­sahu „zalo­žil som novú IT firmu“ až po „dnes som si kúpil zelený kve­ti­náč“. Zrazu majú všetci star­tupy a všetci im nesku­točne roz­umejú. Aká je však rea­lita?

Verej­nosť je doslovne denne kŕmená star­tupmi, dočí­tate sa o nich v tak­mer všet­kých verej­no­mien­ko­vých médiách na Slo­ven­sku, ale prečo je tomu tak? Dnes je jed­no­du­cho „cool“ mať vlastný star­tup. Časy nabliš­ťa­ných bavo­rá­kov pred pane­lá­kom sú pomaly za nami a ľudia prišli na nový spô­sob, ako uká­zať svoj sociálny sta­tus.

Preto v posled­nej dobe môžete vídať desiatky a stovky star­tu­pov, ktoré veľa­krát nestoja na zdra­vých zákla­doch a sla­bu­lin­kých biz­ni­so­vých plá­noch, kde je snáď túžba po rých­lom úspe­chu omnoho sil­nej­šia, ako ochota tvr­dej práce.

Prečo majú ľudia teda dosť star­tu­pov?

1. Neve­dia čo je star­tup

Pove­dzme si úprimne, čo je to ten star­tup? V minu­losti som tomu veno­val jeden celý člá­nok, ale skú­sim to v skratke reka­pi­tu­lo­vať. Star­tup nazý­váme preto star­tu­pom lebo spĺňa určité pred­po­klady, ktoré ho vlastne star­tu­pom robia: ino­va­tív­nosť, glo­bálne (alebo aspoň regi­onálne ambí­cie) a hlavne šká­lo­va­teľ­nosť. Už iba z týchto troch slo­ví­čok si viete rýchlo odvo­diť, či kavia­reň, ktorú si otvo­ril váš sused je hneď „star­tup“. Pred­po­kla­dám, že odpo­veď bude asi jasná. Najprv je potrebné verej­nosti vysvet­liť, čo je a čo nie je star­tup, možno potom budú lep­šie vedieť ohod­no­tiť reálne snahy vytvo­riť niečo „hod­notné“.

Buddytruk_Team-Buddytruk_Office-5991

foto: buddytruck.com

2. Nepri­chá­dzajú žiadne úspe­chy

Počuli ste v posled­nej dobe o neja­kom zásad­nom slo­ven­skom úspe­chu, ktorý by mal dosah na bež­ného člo­veka? Prečo bežný člo­věk nevie, že exis­tuje nejaké Piano media? Jeden z najús­peš­nej­ších star­tu­pov na Slo­ven­sku a my netu­šíme, že vôbec exis­tuje a je daj­bože slo­ven­ský. Aero­mo­bil? Jagavá hviezda na slo­ven­skom star­tu­po­vom nebi, bohu­žiaľ pre oby­čaj­ného člo­veka veľmi tažko ucho­pi­teľný pro­jekt, keďže sa s ním stretne tak maxi­málne v you­tu­bác­kom vídeu. Slo­ven­sko má naozaj vyda­rené B2B star­tupy, ktoré do budúcna uro­bia dieru do sveta. Bohu­žiaľ nie sme až tak šikovní v B2C seg­mente, čo vyplýva z veľ­kosti nášho trhu. Jeden výraz­nejší B2C pro­jekt by mohol zme­niť vní­ma­nie verej­nosti o 180 stup­ňov. Úspe­chy pri­chá­dzajú a budú pri­chá­dzať, no neberte ich ako samoz­rej­mosť! Len kto veľa robí aj niečo dokáže – samoz­rejme aj veľa domrví. Úspech a neús­pech idú však ruka v ruke, na to netreba zabú­dať.

3. Rie­šia zby­toč­nosti

Ďal­šia vec, ktorú verej­nost vníma nega­tívne je tá, že prečo vlastne nie­kto rieši zrovna takúto a onakú blbosť. Prav­dou je, že ľudia majú v tomto pravdu. Ak už chcete rie­šiť nejaký prob­lém, niečo vymýš­lať alebo ino­vo­vať, musíte vedieť, aký veľký prob­lém to vlastne je. Ak to, čo idete robiť trápi iba vás, asi nej­dete rie­šiť hla­do­mor v Afrike. Ak to je prob­lém, čo trápi mili­óny ľudí, dopad to bude mať asi zásad­nejší. Rad­šej si 10 krát rozmys­lite pred­tým, ako začnete niečo robiť, (nebo­daj to volať aj star­tu­pom) pre koho to robíte a aký dosah to môže mať.

mark-zuckerberg-annoyed-6

foto: businessinsider.com

4. Najprv inves­tí­cia, potom biz­nis

Prob­lém, s kto­rým sa stre­tá­vam denno denne. Prečo si nejaký star­tu­pista myslí, že ešte pred­tým, ako reálne dokáže zaro­biť sám na seba, má nárok na peniaze od inves­tora? Nie je to tak náho­dou, že 9 z 10 star­tu­pov skra­chuje? Veď voľa­kedy neexis­to­vali žiadne VC fondy, ktoré inves­to­vali do neja­kých nezis­ko­vých pro­jek­tov, ale museli ste ísť pekne štý­lom banka-úver-úroky. Doba sa však pohla a na rad musí prísť znova osveta. Banky stále sú, stále posky­tujú úvery a stále len sub­jek­tom, ktoré majú už nejakú tú pod­ni­ka­teľ­skú his­tó­riu – to zna­mená, že pre star­tup, ktorý môže mať poten­cial zará­bať mili­óny do pár rokov, abso­lútne nedo­sia­hnu­teľné finan­co­va­nie. Práve na tento účel vznikli VC fondy, ktoré vykrý­vajú túto medzeru. Poväč­šine sú to súkromné peniaze a ich maji­te­lia sú uzro­zu­mení s tým, že väč­šinu z nich jed­no­du­cho star­tupy „spá­lia“. Za práve ten jeden z 10, im inves­tí­ciu do 9 zly­ha­ných vráti a ešte aj zaro­bia – aspoň taká je teória.

Čo z toho teda vyplýva? Asi iba jedno. Je úplne jedno, ako to verej­nosť vníma, jediné na čom záleží je, ako to vní­máš práve TY. Star­tup je len jedna z mož­ností, ako sa môže člo­vek rea­li­zo­vať vo svo­jom živote. A kľudne aj kašli na star­tupy, založ si malé pod­ni­ka­nie, rob s tým, čo ťa baví, rob to rád, makaj tvrdo a úspech sa MOŽNO dostaví.

Startup brainstorming

foto: theapprenticepath.com

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: oprah.com

Pridať komentár (0)