Prečo potre­bujú slo­ven­ské star­tupy viac žien do tímu?

Martin Bohunický / 19. november 2015 / Tools a produktivita

Roz­de­le­nie pohlaví v oblasti star­tu­pov a cel­kovo tech biz­nisu je čas­tou témou váš­ni­vých debát.

Nech­cem hovo­riť prečo je to tak, pre­tože neviem. Chcem hovo­riť o tom, čo môže žena tech spo­loč­nosti ponúk­nuť a prečo by HR králi mali nie­ktoré svoje postoje pre­hod­no­tiť.

O čo by sme boli lepší, keby sme pri­jí­mali ženy len pre vyvá­že­nosť pohlaví. Keby dosa­díme na 50% pozí­cií ženy len preto, že nám to nie­kto pri­ká­zal, alebo sa to v súčas­nej spo­loč­nosti nosí? Každý tím si zaslúži dosa­diť na svoje pozí­cie tých naj­lep­ších — aj keby to malo byť 100% mužov, aj keby to malo byť 100% žien.

Medzi men­tormi na Star­tup Wee­kend Žilina #4 bolo hneď sedem žien. Na fotke Vero­nika Šve­cová, zdroj: Star­tup Wee­kend Žilina

V kaž­dom prí­pade si mys­lím, že tím zlo­žený čisto z mužov by dopa­dol kata­stro­fálne a každý roz­umný pod­ni­ka­teľ by mal vedieť, že ide­álne zlo­že­nie tímu má od čisto muž­ského poriadne ďaleko. Mimo toho, že máme v tech biz­nise nesmierne šikovné ženy, je tu aj druhý fak­tor — to jemné, cit­livé žen­ské vní­ma­nie, bez kto­rého žiadny pro­dukt jed­no­du­cho nie je dosť sexy.

Pre­tože ženy majú úžasnú schop­nosť empa­tie. Keď hovo­ríš, počú­vajú ťa. Dokážu sa na pro­dukt pozrieť z pohľadu zákaz­níka, dokážu vycí­tiť, ako sa asi kli­ent cíti. Hodí sa ti takáto vlast­nosť do tímu? No bez pochýb! Trú­fam si tvr­diť, že naprí­klad na miesto pro­duk­to­vého mana­žéra by som vo svo­jej ima­gi­nár­nej firme dosa­dil určite ženu. Vo svete, kde sa sna­žíme hľa­dať medzery na trhu, kto dokáže zákaz­níka pocho­piť lep­šie, ako žena?

Inšpi­ra­tívna Vero­nika Janeč­ková si pre­šla nie­koľ­kými odvet­viami., Zdroj: Aero­mo­bil

Pre­tože bez žien by sa muži dotr­hali. Aj keď sú v tíme dvaja muži a navo­nok vychá­dzajú dobre, nie­kedy je to taký tichý boj bez slov. Takéto napä­tie dokáže ska­ziť tím viac ako aký­koľ­vek otvo­rený kon­flikt. So ženami je to jed­no­duch­šie, sú pri­ro­dze­nými mediá­tor­kami. “Tretí” žen­ský hlas dokáže robiť v tíme zázraky.

Pre­tože ženy sú zame­rané na detaily. Iba žena ti odhalí tú naj­men­šiu chy­bičku krásy, ktorú by si si buď nevši­mol alebo odig­no­ro­val. No vieš kto by si to ešte vši­mol? Zákaz­ník

Katka Klin­ková je súčas­ťou star­tupu Staf­fino, ktorý zví­ťa­zil na Star­tu­pA­wards 2014 v kate­gó­rií Digi­tal., zdroj: Staf­fino blog

Pre­tože ženy sú iné ako my chlapi. Vidíš to na e-sho­poch. Muž príde, nájde čo chce a odíde. Žena príde, tri dni si robí pries­kum a potom si zobe­rie to naj­lep­šie. Vní­maj tieto roz­diely a pris­pô­sob tomu svoje obchody. Aj pomo­cou žien. Ženy pri­ná­šajú do tímu diver­zitu. Úplne nový pohľad. 

Skve­lým prí­kla­dom je slo­ven­ský star­tup sli.do (pozri titulnú fotku). Nech je sli.do v tomto prí­stupe ostat­ným inšpi­rá­ciou. 

Ženy to majú vo svete star­tu­pov ťaž­šie. No sú zákla­dom kaž­dého kva­lit­ného star­tupu. Sú šikovné a sú pri­pra­vené pra­co­vať.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: sli.do face­book fan page,  

Pridať komentár (0)