Prečo sa aj na Slo­ven­sku oplatí hľa­dať sku­toč­ného men­tora?

Michal Sorkovský / 28. februára 2016 / Business

Žijeme v čase, kedy ľudia okolo nás pova­žujú vzde­lá­va­nie skôr za samoz­rej­mosť, než za pri­vi­lé­gium. Je to vážne tro­chu hlúpe, ale táto doba je plná uči­te­ľov, ktorí neve­ria v to, čo hlá­sajú, a žia­kov, ktorí to nemajú chuť počú­vať. Pri­tom je to predsa uče­nie sa a vzde­lá­va­nie, čo pri­pra­vuje ľudí na cestu za cieľmi, ktoré si v živote určili. Učiť sa potre­buje prvák, pred­tým než zvládne dobre napí­sať dik­tát, ako aj kto­rý­koľ­vek člo­vek, pred­tým než začne pod­ni­kať, vyso­koš­ko­lák, skôr než spraví štát­nice, ale aj každá firma, ktorá chce svoj biz­nis roz­ví­jať a rásť. Ide však o to, ako a od koho. 

Najprv je potrebné zdô­raz­niť, že výber člo­veka, od kto­rého sa chceme učiť, by sme nemali brať na ľahkú váhu. Prečo? Popri všet­kých samoz­va­ných men­to­roch, ktorí možno len tušia, o čom roz­prá­vajú a ktorí sa v posled­ných rokoch tak pre­mno­žili, sa stále oplatí hľa­dať člo­veka s reál­nymi skú­se­nos­ťami, od kto­rého sa dá naozaj niečo naučiť. Žiaľ, v oblasti pod­ni­ka­nia, Slo­ven­sko nemôže ponúk­nuť prí­liš veľa ľudí, ktorí by doká­zali vybu­do­vať úspešnú firmu, pre­sa­diť sa aj na zahra­nič­nom trhu a ešte by chceli učiť ostat­ných, ako na to.

Vo svete je našťas­tie takýchto ľudí dosť, a tak sa to aj na Slo­ven­sku hemží tými, ktorí síce reálnu skú­se­nosť s úspeš­ným pod­ni­ka­ním nemajú, ale majú o nej čo-to načí­tané z kni­žiek zahra­nič­ných pod­ni­ka­te­ľov. To však nikdy nebolo a ani nebude to isté.

Andrej Nagy, foto: Samo Chrťan

Andrej Nagy, foto: Samo Chr­ťan

Je to veľmi jed­no­du­ché, keď sa chcete učiť šofé­ro­vať auto, nemô­žete si okam­žite sad­núť do Fer­rari, lebo sa prav­de­po­dobne hneď zabi­jete. Keď si ale sad­nete do neja­kého slab­šieho auta, s dob­rým men­to­rom, ktorý vás naučí šofé­ro­vať, tak postu­pom času budete v pohode zvlá­dať šofé­ro­va­nie aké­ho­koľ­vek vozidla a pre­ži­jete,“ hovorí o potrebe dob­rého men­to­ringu slo­ven­ský pod­ni­ka­teľ a zakla­da­teľ sin­ga­pur­skej spo­loč­nosti Synergy Bila­te­ral Andrej Nagy. Ten má na to, kto je men­tor a čo by mal vlastne men­tor robiť, výrazne odlišný názor, než väč­šina ľudí, ktorí sa na Slo­ven­sku men­to­ringu venujú.

Kto je Andrej Nagy a prečo ti má práve on čo pove­dať?

Andrej sa vo vodách medzi­ná­rod­ného obchodu pohy­buje od roku 2006. Zalo­žil vtedy spo­loč­nosť Visi­onal, zaobe­ra­júcu sa etab­lá­ciou ázij­ských spo­loč­ností v kra­ji­nách V4. V roku 2007 sa stal vicep­re­zi­den­tom Slo­ven­sko-japon­skej obchod­nej komory a o päť rokov neskôr roz­ší­ril svoju čin­nosť na úze­mie Rus­kej fede­rá­cie. Záro­veň budo­val aj exportnú inži­nier­sku spo­loč­nosť REVI Engi­ne­e­ring, z kto­rej však začiat­kom roka 2014 exi­to­val, aby sa mohol pus­tiť do nového pro­jektu.

Odle­tel do Sin­ga­puru a vybu­do­val tam spo­loč­nosť Synergy Bila­te­ral, ktorá dnes pra­cuje s miliar­do­vými obratmi. Teraz je však späť na Slo­ven­sku a chce pomôcť pod­ni­ka­te­ľom, či ľudom so záuj­mom o pod­ni­ka­nie, ktorí nemajú odkiaľ vedieť, ako správne využiť svoje schop­nosti a nápady pri budo­vaní biz­nisu a napĺňaní svo­jich cie­ľov. Čo ti vie Andrej ponúk­nuť? Pre Slo­ven­sko tak tro­chu netra­dičný men­to­ring, vychá­dza­júci z reál­nych skú­se­ností.

nagy upraveny

foto: archív Andrej Nagy

O čo teda ide?

Spolu s Andre­jom pri­pra­vu­jeme sériu hodín (ak chceš ško­lení či pred­ná­šok), na kto­rých sa podelí o svoje skú­se­nosti, zna­losti a nápady so slo­ven­skými pod­ni­ka­teľmi. Tieto hodiny však nebudú zalo­žené na prednášaní/počúvaní množ­stva teórie, či akomsi nepretr­ži­tom zapi­so­vaní pozná­mok. Naj­dô­le­ži­tej­šou súčas­ťou men­to­ringu, zame­ra­ného na reálne pod­ni­ka­nie, je budo­va­nie indi­vi­du­ál­neho vzťahu medzi kaž­dým zo zúčast­ne­ných a men­to­rom.

Cie­ľom je pri­tom abso­lútne poro­zu­me­nie medzi oboma stra­nami, ktoré nie je možné dosiah­nuť bez potreb­ných indi­vi­du­ál­nych detai­lov. Súčas­ťou Andre­jovho men­to­ringu je ana­lýza, či už exis­tu­jú­cej firmy alebo pod­ni­ka­teľ­ského zámeru jed­not­li­vých účast­ní­kov, ale aj vybu­do­va­nie modelu ide­ál­nej firmy (urče­nie kon­krét­nych cie­ľov, ako aj plá­nov na ich napl­ne­nie) a rie­še­nie vzorca osob­ného úspe­chu kaž­dého účast­níka.

Andrej Nagy, foto: Samo Chrťan

Andrej Nagy, foto: Samo Chr­ťan

Andrej sa tak­tiež zame­ria na men­tálne nasta­ve­nie, ktoré, hoci sa často zaned­báva, má pri pod­ni­kaní až 80% podiel na cel­ko­vom úspe­chu. To zahŕňa prácu so stra­chom, ako aj nasta­ve­nie pod­ni­ka­teľ­ského roz­mýš­ľa­nia so zame­ra­ním na cel­kové men­tálne nasta­ve­nie člo­veka schop­ného budo­vať biz­nis podľa vlast­ných pred­stáv. Súčas­ťou je tak­tiež aj lite­ra­túra, ktorú Andrej, samoz­rejme, doplní o osobné skú­se­nosti vo využí­vaní poznat­kov, ktoré obsa­huje. Náj­deme tak spo­je­nie medzi teóriou a pra­xou. Celý men­to­rin­gový prog­ram bude zame­raný na využí­va­nie zís­ka­ných poznat­kov v praxi, v reál­nej pod­ni­ka­teľ­skej čin­nosti účast­ní­kov, pre­tože veríme, že iba v takom prí­pade má zmy­sel.

Účast­níci budú po jeho absol­vo­vaní schopní plno­hod­notne využiť svoj talent a nad­še­nie, pri reál­nom pod­ni­kaní, tvo­riť plánsys­tém svojho ide­ál­neho biz­nisu, efek­tívne naštar­to­vať a zvý­šiť svoj pre­daj za pomoci naj­nov­ších mar­ke­tin­go­vých nástro­jov, ako aj osvo­jiť si stra­té­giu medzi­ná­rod­ného roz­voja svo­jej spo­loč­nosti. Podľa Andre­jo­vých skú­se­ností môžeme pove­dať, že už do 90 dní sa vedia dostať aj k prvot­ným zásad­ným pre­vra­tom a hma­ta­teľ­ným výsled­kom. Andrej navyše pre účast­ní­kov otvorí aj svoj network, čo im umožní uplat­niť zís­kané infor­má­cie a poznatky rovno v praxi.

Andrej Nagy, foto: Samo Chrťan

Andrej Nagy, foto: Samo Chr­ťan

Príď sa pozrieť sám, ako fun­guje men­to­rin­gový plán a sys­tém ško­lení zalo­žený na reál­nych skú­se­nos­tiach a pre­svedč sa, že neke­cáme! V stredu 9.3.2016 o 18:00 bude mať Andrej v Con­nect Cowor­kingu úvodnú pred­nášku, na ktorú je pozvaný každý, kto má záu­jem dozve­dieť sa viac o budo­vaní sku­toč­ného medzi­ná­rod­ného biz­nisu. Radi ťa uvi­díme, zod­po­vieme všetky tvoje otázky a uká­žeme, čo môže men­to­ring zalo­žený na reál­nych skú­se­nos­tiach zna­me­nať pre roz­voj reál­neho (tvojho) biz­nisu. Pre vybra­tých záu­jem­cov sa následne zave­die pra­vi­delný men­to­rin­gový prog­ram (1x do týždňa).

Pre viac infor­má­cií o pred­náške klikni tu.

Pridať komentár (0)