Pre­čo sa aj na Slo­ven­sku opla­tí hľa­dať sku­toč­né­ho men­to­ra?

Michal Sorkovský / 28. februára 2016 / Business

Žije­me v čase, kedy ľudia oko­lo nás pova­žu­jú vzde­lá­va­nie skôr za samoz­rej­mosť, než za pri­vi­lé­gium. Je to váž­ne tro­chu hlú­pe, ale táto doba je plná uči­te­ľov, kto­rí neve­ria v to, čo hlá­sa­jú, a žia­kov, kto­rí to nema­jú chuť počú­vať. Pri­tom je to pred­sa uče­nie sa a vzde­lá­va­nie, čo pri­pra­vu­je ľudí na ces­tu za cieľ­mi, kto­ré si v živo­te urči­li. Učiť sa potre­bu­je prvák, pred­tým než zvlád­ne dob­re napí­sať dik­tát, ako aj kto­rý­koľ­vek člo­vek, pred­tým než začne pod­ni­kať, vyso­koš­ko­lák, skôr než spra­ví štát­ni­ce, ale aj kaž­dá fir­ma, kto­rá chce svoj biz­nis roz­ví­jať a rásť. Ide však o to, ako a od koho. 

Najprv je potreb­né zdô­raz­niť, že výber člo­ve­ka, od kto­ré­ho sa chce­me učiť, by sme nema­li brať na ľah­kú váhu. Pre­čo? Pop­ri všet­kých samoz­va­ných men­to­roch, kto­rí mož­no len tušia, o čom roz­prá­va­jú a kto­rí sa v posled­ných rokoch tak pre­mno­ži­li, sa stá­le opla­tí hľa­dať člo­ve­ka s reál­ny­mi skú­se­nos­ťa­mi, od kto­ré­ho sa dá naozaj nie­čo naučiť. Žiaľ, v oblas­ti pod­ni­ka­nia, Slo­ven­sko nemô­že ponúk­nuť prí­liš veľa ľudí, kto­rí by doká­za­li vybu­do­vať úspeš­nú fir­mu, pre­sa­diť sa aj na zahra­nič­nom trhu a ešte by chce­li učiť ostat­ných, ako na to.

Vo sve­te je našťas­tie takých­to ľudí dosť, a tak sa to aj na Slo­ven­sku hem­ží tými, kto­rí síce reál­nu skú­se­nosť s úspeš­ným pod­ni­ka­ním nema­jú, ale majú o nej čo-to načí­ta­né z kni­žiek zahra­nič­ných pod­ni­ka­te­ľov. To však nikdy nebo­lo a ani nebu­de to isté.

Andrej Nagy, foto: Samo Chrťan

Andrej Nagy, foto: Samo Chr­ťan

Je to veľ­mi jed­no­du­ché, keď sa chce­te učiť šofé­ro­vať auto, nemô­že­te si okam­ži­te sad­núť do Fer­ra­ri, lebo sa prav­de­po­dob­ne hneď zabi­je­te. Keď si ale sad­ne­te do neja­ké­ho slab­šie­ho auta, s dob­rým men­to­rom, kto­rý vás naučí šofé­ro­vať, tak postu­pom času bude­te v poho­de zvlá­dať šofé­ro­va­nie aké­ho­koľ­vek vozid­la a pre­ži­je­te,“ hovo­rí o potre­be dob­ré­ho men­to­rin­gu slo­ven­ský pod­ni­ka­teľ a zakla­da­teľ sin­ga­pur­skej spo­loč­nos­ti Syner­gy Bila­te­ral Andrej Nagy. Ten má na to, kto je men­tor a čo by mal vlast­ne men­tor robiť, výraz­ne odliš­ný názor, než väč­ši­na ľudí, kto­rí sa na Slo­ven­sku men­to­rin­gu venu­jú.

Kto je Andrej Nagy a pre­čo ti má prá­ve on čo pove­dať?

Andrej sa vo vodách medzi­ná­rod­né­ho obcho­du pohy­bu­je od roku 2006. Zalo­žil vte­dy spo­loč­nosť Visi­onal, zaobe­ra­jú­cu sa etab­lá­ci­ou ázij­ských spo­loč­nos­tí v kra­ji­nách V4. V roku 2007 sa stal vicep­re­zi­den­tom Slo­ven­sko-japon­skej obchod­nej komo­ry a o päť rokov neskôr roz­ší­ril svo­ju čin­nosť na úze­mie Rus­kej fede­rá­cie. Záro­veň budo­val aj export­nú inži­nier­sku spo­loč­nosť REVI Engi­ne­e­ring, z kto­rej však začiat­kom roka 2014 exi­to­val, aby sa mohol pus­tiť do nové­ho pro­jek­tu.

Odle­tel do Sin­ga­pu­ru a vybu­do­val tam spo­loč­nosť Syner­gy Bila­te­ral, kto­rá dnes pra­cu­je s miliar­do­vý­mi obrat­mi. Teraz je však späť na Slo­ven­sku a chce pomôcť pod­ni­ka­te­ľom, či ľudom so záuj­mom o pod­ni­ka­nie, kto­rí nema­jú odkiaľ vedieť, ako správ­ne využiť svo­je schop­nos­ti a nápa­dy pri budo­va­ní biz­ni­su a napĺňa­ní svo­jich cie­ľov. Čo ti vie Andrej ponúk­nuť? Pre Slo­ven­sko tak tro­chu netra­dič­ný men­to­ring, vychá­dza­jú­ci z reál­nych skú­se­nos­tí.

nagy upraveny

foto: archív Andrej Nagy

O čo teda ide?

Spo­lu s Andre­jom pri­pra­vu­je­me sériu hodín (ak chceš ško­le­ní či pred­ná­šok), na kto­rých sa pode­lí o svo­je skú­se­nos­ti, zna­los­ti a nápa­dy so slo­ven­ský­mi pod­ni­ka­teľ­mi. Tie­to hodi­ny však nebu­dú zalo­že­né na prednášaní/počúvaní množ­stva teórie, či akom­si nepretr­ži­tom zapi­so­va­ní pozná­mok. Naj­dô­le­ži­tej­šou súčas­ťou men­to­rin­gu, zame­ra­né­ho na reál­ne pod­ni­ka­nie, je budo­va­nie indi­vi­du­ál­ne­ho vzťa­hu medzi kaž­dým zo zúčast­ne­ných a men­to­rom.

Cie­ľom je pri­tom abso­lút­ne poro­zu­me­nie medzi obo­ma stra­na­mi, kto­ré nie je mož­né dosiah­nuť bez potreb­ných indi­vi­du­ál­nych detai­lov. Súčas­ťou Andre­jov­ho men­to­rin­gu je ana­lý­za, či už exis­tu­jú­cej fir­my ale­bo pod­ni­ka­teľ­ské­ho záme­ru jed­not­li­vých účast­ní­kov, ale aj vybu­do­va­nie mode­lu ide­ál­nej fir­my (urče­nie kon­krét­nych cie­ľov, ako aj plá­nov na ich napl­ne­nie) a rie­še­nie vzor­ca osob­né­ho úspe­chu kaž­dé­ho účast­ní­ka.

Andrej Nagy, foto: Samo Chrťan

Andrej Nagy, foto: Samo Chr­ťan

Andrej sa tak­tiež zame­ria na men­tál­ne nasta­ve­nie, kto­ré, hoci sa čas­to zaned­bá­va, má pri pod­ni­ka­ní až 80% podiel na cel­ko­vom úspe­chu. To zahŕňa prá­cu so stra­chom, ako aj nasta­ve­nie pod­ni­ka­teľ­ské­ho roz­mýš­ľa­nia so zame­ra­ním na cel­ko­vé men­tál­ne nasta­ve­nie člo­ve­ka schop­né­ho budo­vať biz­nis pod­ľa vlast­ných pred­stáv. Súčas­ťou je tak­tiež aj lite­ra­tú­ra, kto­rú Andrej, samoz­rej­me, dopl­ní o osob­né skú­se­nos­ti vo využí­va­ní poznat­kov, kto­ré obsa­hu­je. Náj­de­me tak spo­je­nie medzi teóri­ou a pra­xou. Celý men­to­rin­go­vý prog­ram bude zame­ra­ný na využí­va­nie zís­ka­ných poznat­kov v pra­xi, v reál­nej pod­ni­ka­teľ­skej čin­nos­ti účast­ní­kov, pre­to­že verí­me, že iba v takom prí­pa­de má zmy­sel.

Účast­ní­ci budú po jeho absol­vo­va­ní schop­ní plno­hod­not­ne využiť svoj talent a nad­še­nie, pri reál­nom pod­ni­ka­ní, tvo­riť plánsys­tém svoj­ho ide­ál­ne­ho biz­ni­su, efek­tív­ne naštar­to­vať a zvý­šiť svoj pre­daj za pomo­ci naj­nov­ších mar­ke­tin­go­vých nástro­jov, ako aj osvo­jiť si stra­té­giu medzi­ná­rod­né­ho roz­vo­ja svo­jej spo­loč­nos­ti. Pod­ľa Andre­jo­vých skú­se­nos­tí môže­me pove­dať, že už do 90 dní sa vedia dostať aj k prvot­ným zásad­ným pre­vra­tom a hma­ta­teľ­ným výsled­kom. Andrej navy­še pre účast­ní­kov otvo­rí aj svoj network, čo im umož­ní uplat­niť zís­ka­né infor­má­cie a poznat­ky rov­no v pra­xi.

Andrej Nagy, foto: Samo Chrťan

Andrej Nagy, foto: Samo Chr­ťan

Príď sa pozrieť sám, ako fun­gu­je men­to­rin­go­vý plán a sys­tém ško­le­ní zalo­že­ný na reál­nych skú­se­nos­tiach a pre­svedč sa, že neke­cá­me! V stre­du 9.3.2016 o 18:00 bude mať Andrej v Con­nect Cowor­kin­gu úvod­nú pred­náš­ku, na kto­rú je pozva­ný kaž­dý, kto má záu­jem dozve­dieť sa viac o budo­va­ní sku­toč­né­ho medzi­ná­rod­né­ho biz­ni­su. Radi ťa uvi­dí­me, zod­po­vie­me všet­ky tvo­je otáz­ky a uká­že­me, čo môže men­to­ring zalo­že­ný na reál­nych skú­se­nos­tiach zna­me­nať pre roz­voj reál­ne­ho (tvoj­ho) biz­ni­su. Pre vybra­tých záu­jem­cov sa násled­ne zave­die pra­vi­del­ný men­to­rin­go­vý prog­ram (1x do týžd­ňa).

Pre viac infor­má­cií o pred­náš­ke klik­ni tu.

Pridať komentár (0)