Prečo som to vzdal s Apple Music a vrá­til sa k Spo­tify

Ľudovít Nastišin / 16. novembra 2015 / Tools a produktivita

Apple Music bol vypus­tený do sveta s mrač­nom hum­buku, oča­ká­vaní a nad­še­nia. Prvé hod­no­te­nia — vrá­tane toho môjho — ho ozna­čili za sľub­ného súpera pre Spo­tify, no po nie­koľ­kých týžd­ňoch, keď skon­čil trial som sa vrá­til ku Spo­tify.

Pre mňa bolo prob­lé­mom to, že Apple Music sedí na veľmi zvlášt­nom mieste, na kto­rom je iTu­nes stále krá­ľom a sociálne médiá neexis­tujú. Frus­truje ma to, že väč­šinu svojho času trá­vim pred počí­ta­čom a keď chcem pra­co­vať s Apple Music, musím to po väč­šinu času robiť v iTu­nes. To je strašné, mätúce. Najmä pre to, lebo mám pocit, že sa iTu­nes snaží robiť toho pri­veľa.

Neus­tále som kon­čil v zlej kolonke iTu­nes, pre­plie­tal som sa cez pomalý search bar a skon­čil som na pur­chase page namiesto down­load page. Ak skon­číte v iTu­nes kvôli linku zdie­ľa­nému cez sociálne médiá, musíte ísť celú tú cestu späť až na začia­tok, switc­hnúť na Apple Music, nájsť zasa album a tak ho pri­dať do kniž­nice. 

Mám rád Apple Music no nezná­šam to, že som nútený pou­ží­vať iTu­nes na prácu s ním. Mobilná apli­ká­cia má svoju vlastnú dávku prob­lé­mov, ktoré však oproti tomu ľahko pre­hliad­nete. 

Keď dáte Spo­tify vedľa iTu­nes, je to ako noc a deň. Apli­ká­cia je svižná, jed­no­du­chá na pou­ží­va­nie a ponúka fan­tas­tickú dis­co­very fea­ture. Naj­lep­šou čas­ťou Spo­tify je, že hudbu môžete zdie­ľať až nemys­li­teľne jed­no­duch­šie, spolu s ongo­ing pla­y­list sub­sc­ri­tion a mož­nos­ťou pri­dá­vať pria­te­ľov k odberu. 

Ak naozaj nemáte radi Spo­tify appku, vyskú­šajte webovú ver­ziu. V prí­pade Apple Music by som si sku­točne prial, aby mala webovú ver­ziu, niečo čo by pra­co­valo bez inšta­lá­cie, čo by bolo natívne pre web a zdie­ľa­teľné. Aktu­álny spô­sob akým Apple Music pra­cuje na desk­tope je prí­liš ťaž­ko­pádny a frus­tru­júci. 

iTu­nes bolo vybu­do­vané pre éru, v kto­rej neexis­to­valo stre­a­mo­va­nie hudby a mám pocit, že by exis­to­val aj oveľa lepší spô­sob, v kto­rom by sme iTu­nes pou­ží­vať nemu­seli. Uve­do­mu­jem si, že focus tu je najmä na mobil­ných use­rov avšak desk­top users tak­tiež vytvá­rajú značnú časť akti­vity služby. 

S rados­ťou a otvo­re­ným srd­com sa k tomu vrá­tím, ak z celého mecha­nizmu vypus­tia iTu­nes, no dovtedy I´m back on Spo­tify. 

Zdroj: thenextweb.com, Owen Wil­liams

Pridať komentár (0)