Pre­daj­né tech­ni­ky, kto­rým sa ťaž­ko vyhý­ba…

Jaroslav Dodok / 24. novembra 2014 / Business

Usmie­val sa na mňa už z diaľ­ky. Vedel som, že to nebu­de iba slneč­ným poča­sím. Bol to výbor­ný obchod­ník a dokon­ca i cel­kom sluš­ný mar­ke­tér. Tipu­jem, že za dneš­ný deň si zaro­bil viac ako ja za celý mesiac.

Prá­ve som pre­chá­dzal z Hodžov­ho námes­tia na Obchod­nú, keď som si pri Pla­ze vši­mol až prí­liš pozi­tív­ne nala­de­né­ho mla­dí­ka, kto­rý sa pre­chá­dzal v saku a s nagé­lo­va­ný­mi vlas­mi. Roz­dá­val úsme­vy ako Habe­ra pod­pi­sy počas svo­jej naj­väč­šej slá­vy. Keď som si už mys­lel, že ma oslo­ví, do ces­ty sa mu dosta­li dve mla­dé štu­dent­ky. A tu sa to celé zača­lo. Držal som sa stra­nou a nená­pad­ne pána v saku pozo­ro­val. To čo som si vši­mol, som pre­trans­for­mo­val do 10 jed­no­du­chých kro­kov, pod­ľa kto­rých postu­po­val…

Tých­to 10 kro­kov sta­či­lo na to, aby pán v oble­ku ska­sí­ro­val 140€ za desať minút

1. krok

Dob­rý den, sleč­ny jsou z Bra­ti­sla­vy, viď?” pri­ho­vo­ril sa a bol pri­pra­ve­ný na akú­koľ­vek odpo­veď. Mla­dé štu­dent­ky na seba mrk­li a zasta­vi­li sa pri páno­vi v saku s atrak­tív­nym pohľa­dom. „Nie, sme zo Sen­ca.” „Super, už jsem si mys­lel, že jsem tu jedi­ný turis­ta,” odve­til a usmial sa.

Zis­te­nie: V tej­to chví­li sa mu poda­ri­lo zís­kať si pozor­nosť diev­čat na takú dlhú dobu, akú len potre­bo­val.

2. krok

Ďalej zavtip­ko­val, či náho­dou nie sú zo súťa­že Miss Slo­ven­sko, lebo že počul o jej prie­be­hu a vraj by ich tipo­val rov­no na fina­lis­t­ky. No a krá­sa si pod­ľa neho zaslú­ži aj sta­rost­li­vosť. „Vypa­dá­te, že se v módě a tren­dech vyzná­te. Táto vůně je výji­meč­ná, pred­po­kal­dám, že zau­ja­la i vás?”

Zis­te­nie: Krás­ne pre­mos­til z témy na tému a už vyťa­ho­val z taš­ky dru­hé bale­nie voňav­ky. “Tes­to­va­nie vôní” sa moh­lo začať.

3. krok

Diev­ča­tá samoz­rej­me pri­kýv­li, že voňav­ku zací­ti­li. V tom momen­te pán v saku pokra­čo­val v nefor­mál­nom roz­ho­vo­re a začal sa pýtať na to, kam majú sleč­ny namie­re­né. Keď­že tie mu odve­ti­li, že idú za svo­ji­mi polo­vič­ka­mi, situ­áciu krás­ne využil.

Zis­te­nie: Hneď zade­fi­no­val potre­bu ten par­fém vlast­niť. Pre­to­že tak ako vôňa oslo­vi­la ich, jed­no­znač­ne oslo­ví aj par­tne­rov.

4. krok

Opäť sa vrá­til k svoj­mu prí­be­hu. Teda, že Bra­ti­sla­vu pozná veľ­mi krát­ko a že pochá­dza z Čiech. Na Slo­ven­sko vraj pri­šiel len kvô­li tomu, že jeho zná­ma si objed­na­la jed­nu voňav­ku z danej kolek­cie a jej kole­gy­ne sa pre­bie­ha­li v tom, kto­rá ju kúpi skôr. Pre veľ­ký záu­jem a rých­lo vypre­da­né záso­by na skla­doch dnes doslo­va roz­dá­va par­fu­my rov­no na uli­ci.

Zis­te­nie: Dostal sa sleč­nám do mys­le a vzbu­dil v nich pocit “toto chcem aj ja”. Pre­sved­čil ich, že po nie­čom takom­to túžia tiež.

5. krok

Čis­tou náho­dou sa pri nich obja­vi­la aj nezná­ma pani, kto­rá sa pri­ho­vo­ri­la so slo­va­mi: „Od vás ide tá pre­ni­ka­vá vôňa? Diev­ča­tá, kde ste si ju kúpi­li? pýta sa. „No vlast­ne to nie­je naša voňav­ka„” odve­ti­la jed­na z nich. „A to pre­čo? Ten­to pán vám ju nech­ce pre­dať?” Diev­ča­tá ostá­va­jú na chví­ľu prek­va­pe­né otáz­kou, ale zare­a­gu­jú: „Samoz­rej­me chce nám ju pre­dať, veď je k nám milý…”

Zis­te­nie: Na rad pri­chá­dza v pra­vej chví­li obcho­ďák č. 2.

6. krok

Nezná­ma pani svo­jim entu­ziaz­mom a ener­gi­ou priam srší a pýta sa, koľ­ko tá voňav­ka sto­jí. Pou­lič­ný pre­daj­ca odpo­ve­dá, že v Čes­ku 50€, ale v Bra­ti­sla­ve má turis­tic­ké zľa­vy, teda dá sa kúpiť za 40€. Pani v béžo­vej bun­de si to všet­ko v hla­ve pre­po­čí­ta a z údi­vom zare­a­gu­je, že v obcho­de, v kto­rom naku­po­va­la pred pol hodi­nou stá­la ešte men­šia flaš­tič­ka nie­čo­ho podob­né­ho dokon­ca 6O€.

Zis­te­nie: Nezná­me sleč­ny síce nedos­ta­li pries­tor namie­tať, ale zača­li pri­ky­vo­vať na otáz­ky, kto­ré ako­by za nich klád­la nezná­ma pani.

7. krok

Vygé­lo­va­ný trid­siat­nik pre­chá­dza na dru­hú eta­pu pre­da­ja, kde sa už jed­ná o tri kusy rôz­nych par­fu­mov a z toho jeden je úpl­ne zadar­mo. „Zdar­ma vám dám ten­to nej­vět­ší par­fém. Pro­to­že vidím, že jeho vůně vás oslo­vi­la nej­ví­ce. Věřím, že vám ho tedy mohu hodit rov­nou do kabel­ky.”

Zis­te­nie: Keď dáva­jú ber, keď bijú, tak ute­kaj.

8. krok

Dve blon­dín­ky, kto­ré sú súčas­ťou pre­daj­né­ho roz­ho­vo­ru už nie­čo vyše päť minút, neús­peš­ne hľa­da­jú vo svo­jich kabel­kách spo­mí­na­ný par­fém a tak si ho nechá­va­jú. Pán v saku však pokra­ču­je a hovo­rí, že diev­ča­tá majú pred­nosť a pre­to sa s nimi dohod­ne ako prvý a potom sa pozrie či má ešte neja­kú ška­tuľ­ku voňav­ky aj pre nezná­mu pani.”

Zis­te­nie: Obchod­ník dovie­dol diev­ča­tá k roz­hod­nu­tiu okam­ži­te zapla­tiť, aby nepre­mr­ha­li túto prí­le­ži­tosť. Pre­to­že by bola veľ­ká ško­da, ak by všet­ko zhrab­la tá pre­mo­ti­vo­va­ná “žen­ská z Mar­su.”

9. krok

Už sa počí­ta cel­ko­vá suma. Tri par­fe­my do kopy = 80€. Hneď čo len ten­to pán dopo­ve­dal sumu, sám sa záro­veň dopĺňa: „Kaž­dý kdo se usmí­vá a s kým se mi dobře komu­ni­ku­je dostá­vá auto­ma­tic­ky ješ­tě jed­nu sle­vu. To jsem vám asi zapom­něl říct, tak­že to máte za 70 €.”

Zis­te­nie: Obchod uzav­re­tý. Spo­lu 140€ opus­ti­lo štu­dent­ky v prie­be­hu len nie­čo viac ako desia­tich minút.

10. krok

Vidím na vaší tvá­ři radost z těch­to voňa­vek. Jsem si jis­tý, že vašim par­tne­rům se budou líbit. Jinak já jsem Matouš. Vidí­me se příš­tě, užij­te si krás­né poča­sí…”

Zis­te­nie: Matúš ich uis­til o dob­rom náku­pe a ich myš­lien­ky nasme­ro­val na ďal­šiu pozi­tív­nu emó­ciu – poča­sie. Ich pozor­nosť sa v zápä­tí už stra­ti­la. Čo tam po 140€, keď svie­ti sln­ko.

Aj keby tie­to diev­ča­tá chce­li vrá­tiť po pol hodi­ne voňav­ky, lebo by zis­ti­li, aký nevý­hod­ný nákup spra­vi­li, nepri­nú­ti­li by sa k tom vrá­tiť sa a nahú­kať na toh­to obchod­ní­ka. Pre­to­že sa k nim sprá­val milo, vtip­ne, poty­ka­li si a vlast­ne hlav­ne, že máme pek­né poča­sie.

Ako som ho pozo­ro­val, v prie­be­hu tri­štvr­te hodi­ny doká­zal oslo­viť cca 20 ľudí. Z nich uzav­rel dva obcho­dy v rôz­nych sumách. A ďalej si to už domys­lí­te a dopo­čí­ta­te…

Nie­kto­ré tech­ni­ky toh­to pána môže­te šikov­ne využiť aj vo svo­jom biz­ni­se. Ale­bo ste sa stret­li s podob­ným prí­pa­dom a máte ešte zau­jí­ma­vej­ší záži­tok? Sem s ním ;)

Nie vždy ide pro­mo a pre­daj pro­duk­tov tak jed­no­du­cho ako v tom­to prí­pa­de. Nie­ke­dy si to vyža­du­je viac času, ener­gie aj peňa­zí. Pre­to som si polo­žil otáz­ku Ako sa sprá­va zákaz­ník keď vidí rekla­mu? Odpo­veď som našiel podi­vu­hod­ne veľ­mi rých­lo…

Zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)