Pre­dajné tech­niky, kto­rým sa ťažko vyhýba…

Jaroslav Dodok / 24. novembra 2014 / Business

Usmie­val sa na mňa už z diaľky. Vedel som, že to nebude iba slneč­ným poča­sím. Bol to výborný obchod­ník a dokonca i cel­kom slušný mar­ke­tér. Tipu­jem, že za dnešný deň si zaro­bil viac ako ja za celý mesiac.

Práve som pre­chá­dzal z Hodžovho námes­tia na Obchodnú, keď som si pri Plaze vši­mol až prí­liš pozi­tívne nala­de­ného mla­díka, ktorý sa pre­chá­dzal v saku a s nagé­lo­va­nými vlasmi. Roz­dá­val úsmevy ako Habera pod­pisy počas svo­jej naj­väč­šej slávy. Keď som si už mys­lel, že ma osloví, do cesty sa mu dostali dve mladé štu­dentky. A tu sa to celé začalo. Držal som sa stra­nou a nená­padne pána v saku pozo­ro­val. To čo som si vši­mol, som pre­trans­for­mo­val do 10 jed­no­du­chých kro­kov, podľa kto­rých postu­po­val…

Týchto 10 kro­kov sta­čilo na to, aby pán v obleku ska­sí­ro­val 140€ za desať minút

1. krok

Dobrý den, slečny jsou z Bra­ti­slavy, viď?” pri­ho­vo­ril sa a bol pri­pra­vený na akú­koľ­vek odpo­veď. Mladé štu­dentky na seba mrkli a zasta­vili sa pri pánovi v saku s atrak­tív­nym pohľa­dom. „Nie, sme zo Senca.” „Super, už jsem si mys­lel, že jsem tu jediný turista,” odve­til a usmial sa.

Zis­te­nie: V tejto chvíli sa mu poda­rilo zís­kať si pozor­nosť diev­čat na takú dlhú dobu, akú len potre­bo­val.

2. krok

Ďalej zavtip­ko­val, či náho­dou nie sú zo súťaže Miss Slo­ven­sko, lebo že počul o jej prie­behu a vraj by ich tipo­val rovno na fina­lis­tky. No a krása si podľa neho zaslúži aj sta­rost­li­vosť. „Vypa­dáte, že se v módě a tren­dech vyznáte. Táto vůně je výji­mečná, pred­po­kal­dám, že zau­jala i vás?”

Zis­te­nie: Krásne pre­mos­til z témy na tému a už vyťa­ho­val z tašky druhé bale­nie voňavky. “Tes­to­va­nie vôní” sa mohlo začať.

3. krok

Diev­čatá samoz­rejme pri­kývli, že voňavku zací­tili. V tom momente pán v saku pokra­čo­val v nefor­mál­nom roz­ho­vore a začal sa pýtať na to, kam majú slečny namie­rené. Keďže tie mu odve­tili, že idú za svo­jimi polo­vič­kami, situ­áciu krásne využil.

Zis­te­nie: Hneď zade­fi­no­val potrebu ten par­fém vlast­niť. Pre­tože tak ako vôňa oslo­vila ich, jed­no­značne osloví aj par­tne­rov.

4. krok

Opäť sa vrá­til k svojmu prí­behu. Teda, že Bra­ti­slavu pozná veľmi krátko a že pochá­dza z Čiech. Na Slo­ven­sko vraj pri­šiel len kvôli tomu, že jeho známa si objed­nala jednu voňavku z danej kolek­cie a jej kole­gyne sa pre­bie­hali v tom, ktorá ju kúpi skôr. Pre veľký záu­jem a rýchlo vypre­dané zásoby na skla­doch dnes doslova roz­dáva par­fumy rovno na ulici.

Zis­te­nie: Dostal sa sleč­nám do mysle a vzbu­dil v nich pocit “toto chcem aj ja”. Pre­sved­čil ich, že po nie­čom takomto túžia tiež.

5. krok

Čis­tou náho­dou sa pri nich obja­vila aj neznáma pani, ktorá sa pri­ho­vo­rila so slo­vami: „Od vás ide tá pre­ni­kavá vôňa? Diev­čatá, kde ste si ju kúpili? pýta sa. „No vlastne to nieje naša voňavka„” odve­tila jedna z nich. „A to prečo? Tento pán vám ju nechce pre­dať?” Diev­čatá ostá­vajú na chvíľu prek­va­pené otáz­kou, ale zare­a­gujú: „Samoz­rejme chce nám ju pre­dať, veď je k nám milý…”

Zis­te­nie: Na rad pri­chá­dza v pra­vej chvíli obcho­ďák č. 2.

6. krok

Neznáma pani svo­jim entu­ziaz­mom a ener­giou priam srší a pýta sa, koľko tá voňavka stojí. Pou­ličný pre­dajca odpo­vedá, že v Česku 50€, ale v Bra­ti­slave má turis­tické zľavy, teda dá sa kúpiť za 40€. Pani v béžo­vej bunde si to všetko v hlave pre­po­číta a z údi­vom zare­a­guje, že v obchode, v kto­rom naku­po­vala pred pol hodi­nou stála ešte men­šia flaš­tička nie­čoho podob­ného dokonca 6O€.

Zis­te­nie: Neznáme slečny síce nedos­tali pries­tor namie­tať, ale začali pri­ky­vo­vať na otázky, ktoré akoby za nich kládla neznáma pani.

7. krok

Vygé­lo­vaný trid­siat­nik pre­chá­dza na druhú etapu pre­daja, kde sa už jedná o tri kusy rôz­nych par­fu­mov a z toho jeden je úplne zadarmo. „Zdarma vám dám tento nej­větší par­fém. Pro­tože vidím, že jeho vůně vás oslo­vila nej­více. Věřím, že vám ho tedy mohu hodit rov­nou do kabelky.”

Zis­te­nie: Keď dávajú ber, keď bijú, tak ute­kaj.

8. krok

Dve blon­dínky, ktoré sú súčas­ťou pre­daj­ného roz­ho­voru už niečo vyše päť minút, neús­pešne hľa­dajú vo svo­jich kabel­kách spo­mí­naný par­fém a tak si ho nechá­vajú. Pán v saku však pokra­čuje a hovorí, že diev­čatá majú pred­nosť a preto sa s nimi dohodne ako prvý a potom sa pozrie či má ešte nejakú ška­tuľku voňavky aj pre neznámu pani.”

Zis­te­nie: Obchod­ník dovie­dol diev­čatá k roz­hod­nu­tiu okam­žite zapla­tiť, aby nepre­mr­hali túto prí­le­ži­tosť. Pre­tože by bola veľká škoda, ak by všetko zhrabla tá pre­mo­ti­vo­vaná “žen­ská z Marsu.”

9. krok

Už sa počíta cel­ková suma. Tri par­femy do kopy = 80€. Hneď čo len tento pán dopo­ve­dal sumu, sám sa záro­veň dopĺňa: „Každý kdo se usmívá a s kým se mi dobře komu­ni­kuje dostává auto­ma­ticky ještě jednu slevu. To jsem vám asi zapom­něl říct, takže to máte za 70 €.”

Zis­te­nie: Obchod uzav­retý. Spolu 140€ opus­tilo štu­dentky v prie­behu len niečo viac ako desia­tich minút.

10. krok

Vidím na vaší tváři radost z těchto voňa­vek. Jsem si jistý, že vašim par­tne­rům se budou líbit. Jinak já jsem Matouš. Vidíme se příště, užijte si krásné počasí…”

Zis­te­nie: Matúš ich uis­til o dob­rom nákupe a ich myš­lienky nasme­ro­val na ďal­šiu pozi­tívnu emó­ciu – poča­sie. Ich pozor­nosť sa v zápätí už stra­tila. Čo tam po 140€, keď svieti slnko.

Aj keby tieto diev­čatá chceli vrá­tiť po pol hodine voňavky, lebo by zis­tili, aký nevý­hodný nákup spra­vili, nepri­nú­tili by sa k tom vrá­tiť sa a nahú­kať na tohto obchod­níka. Pre­tože sa k nim sprá­val milo, vtipne, poty­kali si a vlastne hlavne, že máme pekné poča­sie.

Ako som ho pozo­ro­val, v prie­behu tri­štvrte hodiny doká­zal oslo­viť cca 20 ľudí. Z nich uzav­rel dva obchody v rôz­nych sumách. A ďalej si to už domys­líte a dopo­čí­tate…

Nie­ktoré tech­niky tohto pána môžete šikovne využiť aj vo svo­jom biz­nise. Alebo ste sa stretli s podob­ným prí­pa­dom a máte ešte zau­jí­ma­vejší záži­tok? Sem s ním ;)

Nie vždy ide promo a pre­daj pro­duk­tov tak jed­no­du­cho ako v tomto prí­pade. Nie­kedy si to vyža­duje viac času, ener­gie aj peňazí. Preto som si polo­žil otázku Ako sa správa zákaz­ník keď vidí reklamu? Odpo­veď som našiel podi­vu­hodne veľmi rýchlo…

Zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)