Pre­ma­kaný český rou­ter vyzbie­ral na Indie­gogo tak­mer milión dolá­rov!

Martin Bohunický / 7. marca 2016 / Startupy

Sumy, o akých sa môže slo­ven­ským nápa­dom zatiaľ len sní­vať. Český rou­ter vo svo­jej kam­pani Tur­ris Omnia vyzbie­ral 857% cie­ľo­vej čias­tky — presne $969340 ame­ric­kých dolá­rov.

Stal sa tak jed­no­značne najús­peš­nej­šou kam­pa­ňou u našich západ­ných suse­dov a vôbec jed­nou z mála kam­paní v Európe, ktorá ata­ko­vala magickú hra­nicu milión dolá­rov. Čím to je, že oby­čajný rou­ter získa toľko pozor­nosti? Práve tým, že až taký oby­čajný nie je.

Autori pro­jektu sa zamýš­ľali nad tým, koľko ener­gie Wi-Fi zože­rie, keď ho nepou­ží­vaš. Keď už je teda neus­tále zapnutý, prečo ho nevy­užiť na nie­koľko úče­lov záro­veň? Vďaka sil­nému hard­véru je schopný okrem vysie­la­nia Wi-Fi fun­go­vať aj ako domáci ser­ver, NAS, print ser­ver a vir­tu­álny ser­ver.

Ďal­šími zau­jí­ma­vými fun­kciami sú auto­ma­tické updaty, ktoré sú pri rou­te­roch tro­chu prob­le­ma­tické, čím sa zvy­šuje riziko hack­nu­tia. Pod kapo­tou sa nachá­dza 1GB RAM, čo je viac, ako má väč­šina rou­te­rov a tiež dvoj­jad­rový 1,6GHz ARM pro­ce­sor.

Cena rou­tera by podľa kam­pane mala byť nasta­vená na $287 dolá­rov, v rámci kam­pane sa však dal zís­kať za $229 dolá­rov. Bac­ke­rom bude rou­ter rozo­slaný v apríli 2016, čo je aj čas, kedy by sa mohol dostať do e-sho­pov.aojzygweo2uvz3coikhx

foto: indie­gogo

Rou­ter Tur­ris Omnia si všimli mnohé pre­stížne tech­no­lo­gické média a stal sa česko-slo­ven­ským vlád­com cro­wd­fun­dingu na zrejme poriadne dlhú dobu.

zdroj: indiegogo.com, titulná foto: Tur­ris Omnia

Pridať komentár (0)