Pre­ma­ka­ný čes­ký rou­ter vyzbie­ral na Indie­go­go tak­mer mili­ón dolá­rov!

Martin Bohunický / 7. marca 2016 / Startupy

Sumy, o akých sa môže slo­ven­ským nápa­dom zatiaľ len sní­vať. Čes­ký rou­ter vo svo­jej kam­pa­ni Tur­ris Omnia vyzbie­ral 857% cie­ľo­vej čias­t­ky — pres­ne $969340 ame­ric­kých dolá­rov.

Stal sa tak jed­no­znač­ne najús­peš­nej­šou kam­pa­ňou u našich západ­ných suse­dov a vôbec jed­nou z mála kam­pa­ní v Euró­pe, kto­rá ata­ko­va­la magic­kú hra­ni­cu mili­ón dolá­rov. Čím to je, že oby­čaj­ný rou­ter zís­ka toľ­ko pozor­nos­ti? Prá­ve tým, že až taký oby­čaj­ný nie je.

Auto­ri pro­jek­tu sa zamýš­ľa­li nad tým, koľ­ko ener­gie Wi-Fi zože­rie, keď ho nepou­ží­vaš. Keď už je teda neus­tá­le zapnu­tý, pre­čo ho nevy­užiť na nie­koľ­ko úče­lov záro­veň? Vďa­ka sil­né­mu hard­vé­ru je schop­ný okrem vysie­la­nia Wi-Fi fun­go­vať aj ako domá­ci ser­ver, NAS, print ser­ver a vir­tu­ál­ny ser­ver.

Ďal­ší­mi zau­jí­ma­vý­mi fun­kcia­mi sú auto­ma­tic­ké upda­ty, kto­ré sú pri rou­te­roch tro­chu prob­le­ma­tic­ké, čím sa zvy­šu­je rizi­ko hack­nu­tia. Pod kapo­tou sa nachá­dza 1GB RAM, čo je viac, ako má väč­ši­na rou­te­rov a tiež dvoj­jad­ro­vý 1,6GHz ARM pro­ce­sor.

Cena rou­te­ra by pod­ľa kam­pa­ne mala byť nasta­ve­ná na $287 dolá­rov, v rám­ci kam­pa­ne sa však dal zís­kať za $229 dolá­rov. Bac­ke­rom bude rou­ter rozo­sla­ný v aprí­li 2016, čo je aj čas, kedy by sa mohol dostať do e-sho­pov.aojzygweo2uvz3coikhx

foto: indie­go­go

Rou­ter Tur­ris Omnia si všim­li mno­hé pre­stíž­ne tech­no­lo­gic­ké média a stal sa čes­ko-slo­ven­ským vlád­com cro­wd­fun­din­gu na zrej­me poriad­ne dlhú dobu.

zdroj: indiegogo.com, titul­ná foto: Tur­ris Omnia

Pridať komentár (0)