Pré­mi­ová káva Nespres­so pri­chá­dza na Slo­ven­sko. V Bra­ti­sla­ve otvo­rí jedi­neč­ný kon­cept

Marianna Mikešová / 17. júna 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Nespresso

Nespres­so je líd­rom v seg­men­te kap­su­lo­vej kávy a domi­nu­je trhu už 31 rokov. Z malej znač­ky sa rých­lo roz­ší­ri­la do 64 kra­jín sve­ta a teraz koneč­ne pri­chá­dza aj na slo­ven­ský trh. Svo­ju prvú poboč­ku otvo­rí na jeseň v Bra­ti­sla­ve.

Filo­zo­fia Nespres­so vychá­dza z jed­no­du­ché­ho prin­cí­pu. Umož­niť kaž­dé­mu pri­pra­viť si šál­ku lahod­nej a kva­lit­nej kávy v pohod­lí domo­va tak, ako by ju pri­chys­tal pro­fe­si­onál­ny baris­ta. A to čas­to len jed­ným stla­če­ním tla­čid­la. V prie­be­hu nie­koľ­kých rokov dovied­la znač­ka svo­ju myš­lien­ku k doko­na­los­ti. Po celom sve­te sa sta­la syno­ny­mom nie­len pre por­ci­ova­nú kávu jedi­neč­nej kva­li­ty, ale aj pre svo­je kávo­va­ry s ino­va­tív­nym dizaj­nom. Pochá­dza­jú totiž z diel­ní sve­to­vých dizaj­né­rov a pýšia množ­stvom oce­ne­ní Red Dot Design.

Foto: Nespres­so

Od úpl­né­ho začiat­ku je sym­bo­lom znač­ky iko­nic­ká Nespres­so kap­su­la. Nespres­so Grand Cru káva je her­me­tic­ky uzav­re­tá v kap­su­lách, kto­ré chrá­nia jej čerstvosť, chuť a aró­mu. Nie kaž­dý totiž vie, že mle­tá káva už po nie­koľ­kých hodi­nách strá­ca väč­ši­nu svo­jich aro­ma­tic­kých látok. Pôvod­né Nespres­so kap­su­le boli navr­hnu­té tak, aby ladi­li s dizaj­nom kávo­va­ru a aby boli vyso­ko funkč­né a umož­ni­li pri­pra­viť doko­na­lú kávu ako z pro­fe­si­onál­ne­ho espres­so kávo­va­ru.

Foto: Nespres­so

Táto zau­jí­ma­vá znač­ka čosko­ro ovplyv­ní aj život slo­ven­ských kávič­ká­rov. Od sep­tem­bra 2017 spo­loč­nosť zahá­ji obchod­né akti­vi­ty na slo­ven­skom trhu a pre Slo­vá­kov otvo­rí celý svet Nespres­so spo­lu s jeho služ­ba­mi, zahŕňa­jú­ci­mi e-shop a Nespres­so Club so zákaz­níc­kou sta­rost­li­vos­ťou a ser­vi­som. Už na jeseň sa milov­ní­kom kávy pred­sta­ví jedi­neč­ný a nový kon­cept Nespres­so Bou­ti­que v štý­le „Celeb­ra­te the Cof­fee moments“, kto­rý bude situ­ova­ný v obchod­nom cen­tre Euro­vea.

Foto: Nespres­so

Ten­to rok roz­ši­ru­je­me svo­je pôso­be­nie na Slo­ven­sko, kde máme sil­nú základ­ňu priaz­niv­cov. Súčas­ne plá­nu­je­me expan­ziu ešte na ďal­ších nových 17 trhov sve­ta v nasle­du­jú­cich troch rokoch. Aktu­ál­ne je znač­ka zastú­pe­ná v 64 kra­ji­nách sve­ta a v 393 mes­tách,“ uvied­la Simo­ne Jan­sen, Busi­ness Exe­cu­te Offi­cer Nespres­so Čes­ká a Slo­ven­ská repub­li­ka.

Foto: Nespres­so

Ani Slo­ven­sku sa nevyh­li súčas­né moder­né tren­dy týka­jú­ce sa kávy. Ľudia si príp­ra­vu, ale tiež samot­né pitie, kávy uží­va­jú ako malý ritu­ál. Už to pre nich nie je len oby­čaj­ný nápoj, je to súčasť život­né­ho štý­lu. Z bež­ných kávič­ká­rov sa stá­va­jú sku­toč­ní milov­ní­ci kávy, nebo­ja sa expe­ri­men­to­vať, obja­vo­vať nové dru­hy a chu­te. A prá­ve túto rôz­no­ro­dosť, ale súčas­ne aj kon­zis­tent­nú kva­li­tu, im môže Nespres­so ponúk­nuť, doda­la Simo­ne Jan­sen. 

Foto: Nespres­so

Celo­sve­to­vý úspech znač­ky je posta­ve­ný na prvo­tried­nej kva­li­te, pre­to­že obsa­hom kap­súl je výbe­ro­vá káva, kto­rá pri­ná­ša úpl­ne novú dimen­ziu opro­ti tej komo­dit­nej. Veĺkú úlo­hu tu tiež zohrá­va biz­nis model, kto­rý je zalo­že­ný na dlho­do­bo udr­ža­teľ­nom roz­vo­ji. Zod­po­ved­ný prí­stup ku káve sa začí­na už pri kávo­vej čereš­ni. Spo­loč­nosť gene­ru­je väč­šie hod­no­ty pre pes­to­va­te­ľov a dbá na ochra­nu život­né­ho pro­stre­dia.

Foto: pexels.com

Od roku 2003, v spo­lu­prá­ci s nevlád­nou orga­ni­zá­ci­ou Rain­fo­rest Allian­cia, roz­ví­ja prog­ram Nespres­so AAA Sus­tai­nab­le Quali­ty. Vďa­ka tomu má pria­me väz­by na viac ako 70 tisíc far­má­rov v 12 kra­ji­nách a podie­ľa sa na zlep­šo­va­ní kávo­vé­ho prie­mys­lu. Zlep­šu­je tak naprí­klad kva­li­tu ich živo­ta aj poľ­no­hos­po­dár­skej pro­duk­cie. Far­má­rom posky­tu­je prak­tic­kú pod­po­ru a ško­le­nia pre pes­to­va­te­ľov a zvy­šu­je tak ich čis­tý zisk.

Foto: Nespres­so

Rov­na­ko tak spo­loč­nosť inves­tu­je do nových plan­tá­ží a miest­nej infra­štruk­tú­ry. Ini­cia­tí­va spo­loč­nos­ti pod náz­vom The Posi­ti­ve Cup, teda pozi­tív­na šál­ka, je sna­hou o zlep­še­nie trva­lej udr­ža­teľ­nos­ti život­né­ho pro­stre­dia. Spo­loč­nosť sa sna­ží šet­riť život­né pro­stre­die a pod­ľa toho vyví­ja svo­je pro­duk­ty. Kávo­va­ry sú kon­štru­ova­né tak, aby boli ener­ge­tic­ky šetr­né, kap­su­le sú zas vyrá­ba­né z hli­ní­ka , kto­rý umož­ňu­je recyk­lá­ciu. Pri pití svo­jej šál­ky kávy ako od pro­fi baris­tu tak môžeš mať dob­rý pocit nie­len z chu­ti kávy. :)

Foto: Nespres­so

Pridať komentár (0)