Pre­val­cu­je WeWork Com­mons mono­pol Lin­ke­dIn ?

Simona Babicová / 18. novembra 2014 / Business

WeWork je horú­cou novin­kou v New Yor­ku ako naprí­klad u nás Con­nect Cowor­king, Impact HUB ale­bo novo­ot­vo­re­ný East­cu­ba­tor v Koši­ciach.

Ich ponu­ka kan­ce­lár­skych pries­to­rov pre star­tu­pis­tov a fre­e­lan­ce­rov, dopo­moh­la vytvo­riť pocit byť súčas­ťou nie­čo­ho veľ­ké­ho. Momen­tál­ne je WeWork ohod­no­te­ný na 1,5 miliar­dy dolá­rov čo je sko­ro nepo­cho­pi­teľ­né.

Táto štvor­roč­ná fir­ma v pon­de­lok roz­ší­ri­la svo­je port­fó­lio o novú sociál­nu sieť s náz­vom — WeWork Com­mons, prá­ve táto sieť by sa moh­la stať poten­ci­onál­nym riva­lom Lin­ke­dIn, čo v sku­toč­nos­ti môže byť aj uži­toč­né.

Znie to cel­kom zau­jí­ma­vo, čo povie­te?!

Cie­ľom je pode­liť sa s kým­koľ­vek a kde­koľ­vek o zís­ka­né pra­cov­né skú­se­nos­ti z pro­stre­dia WeWork cowor­king. Je to služ­ba posky­to­va­ná onli­ne, kde väč­ši­na z čle­nov sú pod­ni­ka­te­lia a IT pra­cov­ní­ci, kto­rí si navzá­jom vymie­ňa­jú prí­be­hy a rady, upo­zor­ňu­jú na blí­žia­ce sa uda­los­ti, pre­na­jí­ma­jú pra­cov­né pries­to­ry, a zís­ka­va­jú prí­stup k zvý­hod­ne­ným služ­bám. Toto sú veci od WeWork, ku kto­rým malo dopo­siaľ prí­stup už viac ako 15 000 pou­ží­va­te­ľov. Teraz sa spo­loč­nosť otvá­ra sta­ti­sí­com nových uží­va­te­ľom, ak nie aj mili­ó­nom.

Pod­ľa ria­di­teľ­ky WeWork Kakul Sri­va­sta­vej táto sieť nie je len o zača­tí nové­ho biz­ni­su pre fir­mu. Je to pre­dov­šet­kým o výpo­mo­ci, kto­rú ona sama nazý­va ako “zásad­ný posun” pre spô­sob akým je prá­ca vyko­ná­va­ná. “je to vzo­stup nezá­vys­lé­ho pra­cov­ní­ka” hovo­rí K. Sri­va­sta­va. “Je to o tom čo uvá­dza­me na trh. O budo­va­ní nástro­jov kto­ré umož­nia mož­nosť rea­li­zá­cie.”

V súčas­nej dobe exis­tu­je pri­bliž­ne 17,9 mili­ó­nov “solop­re­ne­urs” – tzv. malých pod­ni­ka­te­ľov ide o 12,5%-ný rast pri porov­na­ní s rokom 2011.

Vyze­rá to že ide o dneš­ný trend, kto­rý je tiež nazý­va­ný aj ako “Eko­no­mic­ký pro­jekt” či “fle­xi­bil­ná eko­no­mi­ka” ale­bo „Eko­no­mi­ka na voľ­nej nohe”. A prá­ve v tom­to dáva mož­nosť WeWork, prá­ve tým­to pod­ni­ka­te­ľom pre­zen­to­vať svo­je pro­jek­ty a pro­duk­ty.

Aj napriek tomu, že WeWork roz­ší­ril svo­ju prí­tom­nosť v šia­le­ne rých­lom tem­pe ich pora­dov­ník stá­le ras­tie. “Doslo­va, je nemož­né budo­vať náš pries­tor dosta­toč­ne rých­lo” hovo­rí K. Sri­va­sta­va. ” Máme pocit, že vzni­ká ove­ľa väč­ší záu­jem o služ­by ako dopo­siaľ. ”

V pod­sta­te WeWork Com­mons umož­ňu­je čle­nom pri­hlá­siť sa pro­stred­níc­tvom webo­vej strán­ky ale­bo mobil­nej apli­ká­cie do sys­té­mu kde sa spo­jí s ostat­ný­mi pou­ží­va­teľ­mi zo svoj­ho odbo­ru a násled­ne uvi­dí množ­stvo novi­niek a kon­ver­zá­cií medzi ostat­ný­mi uží­va­teľ­mi. Toto je mies­to, kde ľudia majú mož­nosť požia­dať o radu, feed­back čo v pod­sta­te pred­sta­vu­je pomoc, odpo­rú­ča­nia a pod.

Člen­stvo pri­chá­dza aj so zís­ka­ním 2 kre­di­tov počas 1 mesia­ca čo pred­sta­vu­je mož­nosť rezer­vá­cie kon­fe­renč­ných ale­bo kan­ce­lár­skych pries­to­rov, kto­ré sú súčas­ťou pries­to­ru WeWork. Mož­no naj­dô­le­ži­tej­šie je to, že čle­no­via zís­ka­jú prí­stup k veciam ako sú napr. sociál­ne zdra­vot­né pois­te­nie od Tri­net a zlac­ne­ný web hos­ting od Racks­pa­ce.

” Vzhľa­dom k našej veľ­kos­ti sme schop­ní rea­li­zo­vať dohro­ma­dy veľa slu­žieb, kto­ré sú pre­dov­šet­kým dôle­ži­té pre našich čle­nov.” hovo­rí K. Sri­va­sta­va.

Aby sme v tom mali jas­no, ilú­zi­ou WeWork nie je stať sa ďal­šou sociál­nou sie­ťou ako je Link­dIn. Link­dIn je obrov­ská pros­pe­ru­jú­ca fir­ma, kto­rá je bez­kon­ku­renč­ná v oblas­ti rec­ru­itu. Moh­li by sme WeWork Com­mons nazvať aj ako anti-Lin­ke­dIn, malá komu­ni­ta ľudí, kto­rá neus­tá­le v počia­toč­ných fázach budu­je nie­čo nové a vytvá­ra medzi sebou záu­jem vzá­jom­nej pomo­ci.

Avšak, ich člen­stvo sto­jí 45 dolá­rov na mesiac, a to môže vyvo­lať mož­né prob­lé­my pre pou­ží­va­te­ľov webu.

Záro­veň ale K. Sri­va­sta­va hovo­rí, že: “Našim cie­ľom nie je budo­vať naj­väč­šiu sociál­nu sieť na sve­te. Naša sieť je zame­ra­ná na kon­krét­ny druh osôb a pre­dov­šet­kým nie je urče­ná pre kaž­dé­ho.”

Mys­lím, že je sa na čo tešiť a kaž­do­pád­ne budem zve­da­vá aké ohla­sy to vyvo­lá medzi už teraj­ší­mi uží­va­teľ­mi a záro­veň ako to oslo­ví nových poten­ci­onál­nych zákaz­ní­kov.

Zdroj: wired.com

Pridať komentár (0)