Pre­val­cuje WeWork Com­mons mono­pol Lin­ke­dIn ?

Simona Babicová / 18. novembra 2014 / Business

WeWork je horú­cou novin­kou v New Yorku ako naprí­klad u nás Con­nect Cowor­king, Impact HUB alebo novo­ot­vo­rený East­cu­ba­tor v Koši­ciach.

Ich ponuka kan­ce­lár­skych pries­to­rov pre star­tu­pis­tov a fre­e­lan­ce­rov, dopo­mohla vytvo­riť pocit byť súčas­ťou nie­čoho veľ­kého. Momen­tálne je WeWork ohod­no­tený na 1,5 miliardy dolá­rov čo je skoro nepo­cho­pi­teľné.

Táto štvor­ročná firma v pon­de­lok roz­ší­rila svoje port­fó­lio o novú sociálnu sieť s náz­vom — WeWork Com­mons, práve táto sieť by sa mohla stať poten­ci­onál­nym riva­lom Lin­ke­dIn, čo v sku­toč­nosti môže byť aj uži­točné.

Znie to cel­kom zau­jí­mavo, čo poviete?!

Cie­ľom je pode­liť sa s kým­koľ­vek a kde­koľ­vek o zís­kané pra­covné skú­se­nosti z pro­stre­dia WeWork cowor­king. Je to služba posky­to­vaná online, kde väč­šina z čle­nov sú pod­ni­ka­te­lia a IT pra­cov­níci, ktorí si navzá­jom vymie­ňajú prí­behy a rady, upo­zor­ňujú na blí­žiace sa uda­losti, pre­na­jí­majú pra­covné pries­tory, a zís­ka­vajú prí­stup k zvý­hod­ne­ným služ­bám. Toto sú veci od WeWork, ku kto­rým malo dopo­siaľ prí­stup už viac ako 15 000 pou­ží­va­te­ľov. Teraz sa spo­loč­nosť otvára sta­ti­sí­com nových uží­va­te­ľom, ak nie aj mili­ó­nom.

Podľa ria­di­teľky WeWork Kakul Sri­va­sta­vej táto sieť nie je len o začatí nového biz­nisu pre firmu. Je to pre­dov­šet­kým o výpo­moci, ktorú ona sama nazýva ako “zásadný posun” pre spô­sob akým je práca vyko­ná­vaná. “je to vzo­stup nezá­vys­lého pra­cov­níka” hovorí K. Sri­va­stava. “Je to o tom čo uvá­dzame na trh. O budo­vaní nástro­jov ktoré umož­nia mož­nosť rea­li­zá­cie.”

V súčas­nej dobe exis­tuje pri­bližne 17,9 mili­ó­nov “solop­re­ne­urs” – tzv. malých pod­ni­ka­te­ľov ide o 12,5%-ný rast pri porov­naní s rokom 2011.

Vyzerá to že ide o dnešný trend, ktorý je tiež nazý­vaný aj ako “Eko­no­mický pro­jekt” či “fle­xi­bilná eko­no­mika” alebo „Eko­no­mika na voľ­nej nohe”. A práve v tomto dáva mož­nosť WeWork, práve týmto pod­ni­ka­te­ľom pre­zen­to­vať svoje pro­jekty a pro­dukty.

Aj napriek tomu, že WeWork roz­ší­ril svoju prí­tom­nosť v šia­lene rých­lom tempe ich pora­dov­ník stále ras­tie. “Doslova, je nemožné budo­vať náš pries­tor dosta­točne rýchlo” hovorí K. Sri­va­stava. ” Máme pocit, že vzniká oveľa väčší záu­jem o služby ako dopo­siaľ. ”

V pod­state WeWork Com­mons umož­ňuje čle­nom pri­hlá­siť sa pro­stred­níc­tvom webo­vej stránky alebo mobil­nej apli­ká­cie do sys­tému kde sa spojí s ostat­nými pou­ží­va­teľmi zo svojho odboru a následne uvidí množ­stvo novi­niek a kon­ver­zá­cií medzi ostat­nými uží­va­teľmi. Toto je miesto, kde ľudia majú mož­nosť požia­dať o radu, feed­back čo v pod­state pred­sta­vuje pomoc, odpo­rú­ča­nia a pod.

Člen­stvo pri­chá­dza aj so zís­ka­ním 2 kre­di­tov počas 1 mesiaca čo pred­sta­vuje mož­nosť rezer­vá­cie kon­fe­renč­ných alebo kan­ce­lár­skych pries­to­rov, ktoré sú súčas­ťou pries­toru WeWork. Možno naj­dô­le­ži­tej­šie je to, že čle­no­via zís­kajú prí­stup k veciam ako sú napr. sociálne zdra­votné pois­te­nie od Tri­net a zlac­nený web hos­ting od Racks­pace.

” Vzhľa­dom k našej veľ­kosti sme schopní rea­li­zo­vať dohro­mady veľa slu­žieb, ktoré sú pre­dov­šet­kým dôle­žité pre našich čle­nov.” hovorí K. Sri­va­stava.

Aby sme v tom mali jasno, ilú­ziou WeWork nie je stať sa ďal­šou sociál­nou sie­ťou ako je Link­dIn. Link­dIn je obrov­ská pros­pe­ru­júca firma, ktorá je bez­kon­ku­renčná v oblasti rec­ru­itu. Mohli by sme WeWork Com­mons nazvať aj ako anti-Lin­ke­dIn, malá komu­nita ľudí, ktorá neus­tále v počia­toč­ných fázach buduje niečo nové a vytvára medzi sebou záu­jem vzá­jom­nej pomoci.

Avšak, ich člen­stvo stojí 45 dolá­rov na mesiac, a to môže vyvo­lať možné prob­lémy pre pou­ží­va­te­ľov webu.

Záro­veň ale K. Sri­va­stava hovorí, že: “Našim cie­ľom nie je budo­vať naj­väč­šiu sociálnu sieť na svete. Naša sieť je zame­raná na kon­krétny druh osôb a pre­dov­šet­kým nie je určená pre kaž­dého.”

Mys­lím, že je sa na čo tešiť a kaž­do­pádne budem zve­davá aké ohlasy to vyvolá medzi už teraj­šími uží­va­teľmi a záro­veň ako to osloví nových poten­ci­onál­nych zákaz­ní­kov.

Zdroj: wired.com

Pridať komentár (0)