Pre­ver­te si váš biz­nis model na stret­nu­tí Pod­ni­ka­te­lia, spoj­te sa!

Zuzana Kotuliaková / 13. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: archív Podnikatelia spojte sa

Stret­nu­tie so správ­nym člo­ve­kom môže ušet­riť veľa náma­hy a peňa­zí v biz­ni­se. Pod­ni­ka­nie sa dnes dá dlho­do­bo robiť iba v sie­ťach, v kto­rých sú dôve­ra a zna­los­ti, hovo­rí Ján Koš­tu­riak, orga­ni­zá­tor pro­jek­tu Pod­ni­ka­te­lia, spoj­te sa!

Už päť rokov sa schá­dza­jú slo­ven­skí a čes­kí pod­ni­ka­te­lia a mana­žé­ri v Žili­ne, aby zdie­ľa­li svo­je skú­se­nos­ti, prí­be­hy a odbor­nos­ti. Raz roč­ne dis­ku­tu­jú a pred­ná­ša­jú o prob­lé­moch i výzvach doby, navzá­jom sa inšpi­ru­jú a kon­zul­tu­jú situ­ácie, v kto­rých sa prá­ve nachá­dza­jú.

Pod­ni­ka­teľ sa oci­tá na vrcho­le firem­nej štruk­tú­ry mno­ho­krát sám a spät­nú väz­bu dostá­va len od trhu a finanč­ných uka­zo­va­te­ľov. Názo­ry nemá s kým kon­fron­to­vať a ani sa pode­liť o ťaž­kos­ti. Tak, ako pri­jí­ma odme­nu vo for­me často­krát závi­de­né­ho zis­ku, zná­ša osa­mo­te aj rizi­ká a pády.

foto: archív Pod­ni­ka­te­lia, spoj­te sa

Pri­nes­te si otáz­ky aj biz­nis nápad

Uda­losť Pod­ni­ka­te­lia, spoj­te sa! je mies­tom, kde môže­te kon­zul­to­vať. Čaka­jú vás pred­náš­ky, vede­né works­ho­py s kon­zul­tant­mi, inšpi­ra­tív­ne osob­nos­ti aj nefor­mál­ne dis­ku­sie pri večer­nom rau­te.

Ak máte ideu, pre­ve­rí­te si ju a rozp­ra­cu­je­te na works­ho­poch. Ak máte pochyb­nos­ti o správ­nom sme­re váš­ho pod­ni­ku, odíde­te zo stret­nu­tia s akč­ným plá­nom zmien.

Pod­ni­ka­te­lia, spoj­te sa! pre­pá­ja ľudí, pre kto­rých je pod­ni­ka­nie život­ný štýl, a posky­tu­je im pries­tor na spo­loč­ný rast. Dôka­zom, že nej­de len o teore­tic­ké vízie je aj fakt, že na dote­raj­ších uda­los­tiach vznik­li spo­loč­né pro­jek­ty účast­ní­kov v hod­no­te nie­koľ­kých desia­tok mili­ó­nov eur.

Osob­nos­ti, kto­ré stret­ne­te

Počas 26. a 27. aprí­la si môže­te vypo­čuť osem spík­rov a influ­en­ce­rov z oblas­ti eko­nó­mie, digi­tál­ne­ho mar­ke­tin­gu či výrob­né­ho a spra­co­va­teľ­ské­ho prie­mys­lu.

Dva­ja pod­ni­ka­te­lia Iva­na Bať­ka a Peter Kriš­to­fo­vič pred­sta­via svo­je skú­se­nos­ti, ako môže fir­ma expan­do­vať vďa­ka úprim­nej rea­li­zá­cii spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nos­ti s motom „We live to give“ a „baťov­ské­mu“ prí­stu­pu k zamest­nan­com.

Mode­rá­tor stret­nu­tia Ján Koš­tu­riak z IPA Slo­va­kia, kto­rý sa už nie­koľ­ko rokov špe­cia­li­zu­je na ino­vá­cie a biz­nis mode­ly, bude pokra­čo­vať blo­kom „O desia­tich zme­nách, kto­ré sa dot­knú všet­kých firiem“. Otvo­rí témy ako sys­té­my včas­né­ho varo­va­nia pri ultra­rých­lych zme­nách, zákaz­níc­ka samo­ob­slu­ha či hľa­da­nie zmys­lu pod­ni­ka­nia v 21. sto­ro­čí.

Ján Koš­tu­riak, kto­rý sto­jí za myš­lien­kou stret­nu­tia Pod­ni­ka­te­lia, spoj­te sa!, je zná­my svo­ji­mi nie­koľ­ko­roč­ný­mi akti­vi­ta­mi pri budo­va­ní sie­tí pod­ni­ka­te­ľov. Má na svo­jom kon­te desiat­ky kníh a názo­ry uve­rej­ňu­je na blo­gu www.kosturiak.com.

foto: archív Pod­ni­ka­te­lia spoj­te sa

Pri­chá­dza digi­tál­na doba

Sek­cia „Pri­chá­dza digi­tál­na doba“ bude sklo­ňo­vať poj­my ako Indus­try 4.0, digi­tál­ne eko­sys­té­my či clou­do­vé rie­še­nia v poda­ní šty­roch odbor­ní­kov z pra­xe.

Vlast­né vízie a skú­se­nos­ti pred­sta­ví kon­cept deve­lo­per a digi­tál­ny mar­ke­tér Peter Boleb­ruch, soft­vé­ro­vý ino­vá­tor Kris­tián Zastko, expert na cloud Michal Pop­pe a ino­vač­ný špe­cia­lis­ta Tomáš Gre­gor.

Stret­nu­tie Pod­ni­ka­te­lia, spoj­te sa! je mies­tom, kde inšpi­rá­cie prí­du za vami, zís­ka­te infor­má­cie o naj­nov­ších tren­doch a nad­hľad nad vlast­ným biz­ni­som, aby ste pri­pra­vi­li novú stra­té­giu úspe­chu.

Viac infor­má­cií o kon­fe­ren­cii náj­de­te na www.podnikateliaspojtesa.sk

Pridať komentár (0)