Pri­chá­dza revo­lú­cia v zozna­mo­vaní? Český start-up Pin­ki­lin chce zme­niť svet!

Martin Faith / 13. december 2015 / Tools a produktivita

Nie­ktorí z nás sú obo­zná­mení s legen­dár­nymi prí­behmi chlap­cov, čo zalo­žili snap­chat alebo s prí­be­hom samo­tára, ktorý doma na kolene naprog­ra­mo­val Minec­raft. Všetky tieto prí­behy sú roz­práv­kové a majú jeden spo­ločný znak. Ani jeden sa nestal v Česku ani na Slo­ven­sku. Samoz­rejme, že exis­tujú aj v našich kon­či­nách ľudia s víziou a odhod­la­ním. Nemô­žem sa ale zba­viť pocitu, že na tú sku­točnú celo­sve­tovú start-upový dieru do sveta naše “čes­ko­slo­ven­sko” stále čaká.

To by sa však mohlo čoskoro zme­niť. Ako odni­kiaľ na sa na inter­nete obja­vil ambi­ci­ózny pro­jekt, ktorý si dal za cieľ zosa­diť z trónu kráľa mobil­ných zozna­miek Tin­der. Odhod­la­nie určite nechýba.

Z čes­kých kútov a hájov tak pri­chá­dza nová ambi­ci­ózna mobilná apli­ká­cia Pin­ki­lin. Zišli sme sa teda s jed­ným z tvor­cov apli­ká­cie, aby sme zis­tili, s čím tak pre­vrat­ným hod­lajú zme­niť svet zozna­mo­va­nia. A výsle­dok? Posúďte sami.

Ahoj, mohol by si sa nám pred­sta­viť, nech čita­te­lia vedia, kto za pro­jek­tom stojí?

Ahoj, jasne. Volám sa Michael, mám 25 rokov a nedávno som dokon­čil vysokú školu v Brne. Dá sa pove­dať, že som bol kla­sický brnen­ský štu­dent, čo si dával zrazy na “Čes­kej” a pred ces­tou noč­ným roz­jaz­dom do seba ládo­val nudle z “hla­vasu”. Tu asi nič pre­vratné.

Na pro­jekte pra­cu­jem spolu s mojím spo­loč­ní­kom Danie­lom, ktorý má bohaté skú­se­nosti v zábav­nom prie­mysle. Navyše sme absol­venti rov­na­kej fakulty, takže máme k sebe máme blízko.

Počkajte, takže absol­venti uni­ver­zity, čo robia apli­ká­cie? Takže “ajťáci”?

To určite nie. Nič proti cha­la­nom z IT, sú to chytrí borci, ale na túto školu by sme si netrúfli. Vycho­dil sme práva, no a ako to tak býva, nejako sme u toho nezos­tali.

Snímek obrazovky 2015-12-11 v 0.34.38

Tak to mi vysvet­lite, ako sa vyštu­do­vaní práv­nici dostali k zozna­mo­va­cej apli­ká­cií? 

Väč­šina z nás asi vie, ako pre­bie­hajú štu­dent­ské roky. Ja som mal to šťas­tie, že som na škole nara­zil na skvelú par­tiu ľudí a s nimi som za tých 5 rokov zažil slušnú jazdu. Úpl­nou náho­dou som sa potom dostal k orga­ni­zo­va­niu štu­dent­ských akcií pre naj­väč­šie brnen­ský klub a o večery bolo posta­rané. Vďaka tomu som stre­tol aj môjho budú­ceho spo­loč­níka a spo­lu­za­kla­da­teľa Pin­ki­lin, Daniela. No a po desiat­kach štu­dent­ských večier­kov nám to došlo. Prečo sa ľudia nezoz­na­mujú cez mobilné apli­ká­cie?

Ale oni sa zozna­mujú. Určite poznáš Badoo alebo už dnes kul­tovú zále­ži­tosť Tin­der..

Poznám, ale sna­žil si sa ich nie­kedy pou­žiť? Badoo som zavr­hol po pol hodine a Tin­der, no … tomu som dal šancu. Lenže ani jedna z tých apli­ká­cií mi nedá­vala to, čo som naozaj chcel.

Snímek obrazovky 2015-12-11 v 0.35.06

A to je presne čo, ak sa môžem opý­tať?

No to, že sa chcem zozná­miť hneď teraz. Dám vám prí­klad. Sto­jíme s kama­rátmi v klube na bare a chceme stret­núť nové slečny. Ako to máme uro­biť? No väč­ši­nou som to bol ja čo behal po taneč­nom par­kete a pozý­val diev­čatá na panáka. Nie­kedy išli a nie­kedy ma zas odbili hláš­kou “to si sa pos ***, nie?” … A život išiel ďalej. A ja som si proste pove­dal, že už to robiť nech­cem. Chcel som apli­ká­ciu, cez ktorú sa jed­no­du­cho zozná­mim tu a teraz.

A to kon­ku­ren­cia nedo­káže?

Ja som ostatné apli­ká­cie pou­ží­val, ale nikdy som sa s nikým reálne nezi­šiel. Aj keď došlo k neja­kému mat­chu, kon­ver­zá­cia nikam neviedla. Prečo? Pre­tože som v appke ponúk­nutú slečnu “swi­pol” v pon­de­lok, ona mňa v nedeľu a to čaro zozná­me­nia sa nejako vytra­tilo. Nech­cem čakať týž­deň, mesiac, rok, než ma apli­ká­cia zoznámi. Sto­jím na bare dnes večer, chcem sa zozná­miť teraz hneď a ja neviem ako vy, ale ja nevi­dím na trhu apli­ká­ciu, ktorá to dokáže.

Snímek obrazovky 2015-12-11 v 0.36.15

Michael, odhal nám teda, ako to robíte. Ako zozna­mu­jete ľudí ešte v ten istý deň večer?

Je to fakt jed­no­du­ché. Všetci máme v mobile gps, ktorá určuje našu polohu. Pin­ki­lin je nasta­vený tak, aby vám uka­zo­val uží­va­teľa vo vašom blíz­kom okolí. Páči sa ti nie­ktorý pou­ží­va­teľ? Pošli mu priamu ponuku na zozná­me­nie cez fun­kciu Date­Now! Ponuka trvá len 100 minút, pre­tože chceme, aby ľudia na ponuky rýchlo rea­go­vali a nene­chá­vali ich na ráno. Ako­náhle uží­va­teľ tvoju ponuku prijme, vytvorí sa medzi vami spo­je­nie. Môžete si potom odo­slať vašu vzá­jomnú polohu a zísť sa. Nako­niec zis­títe, že sa nachá­dzate buď v rov­na­kom klube, alebo čo by kame­ňom si doho­dil. Hlavný dôraz kla­dieme na okam­žité zozna­mo­va­nie. Žiadne “lajky” alebo prázdne kon­ver­zá­cie bez reál­nej šance zozná­miť sa. Môj kama­rát to raz vysti­hol trefne: “Každý na ostat­ných zoznam­kách strieľa sle­pými, nikto sa vlastne zozná­miť nechce”. A je to tak.

To ma nena­padlo. A vážne to fun­guje? 

No jasné! S týmto nápa­dom sme prišli nie­kedy na začiatku roka 2015. Od apríla je apli­ká­cia vo vývoji a robíme maxi­mum pre to, aby boli pou­ží­va­te­lia plne spo­kojní. Pin­ki­lin je totiž oveľa viac ako iba zoznamka. 

Snímek obrazovky 2015-12-11 v 0.36.52

Ako to mys­líte?

Zozna­mo­va­cie fun­kcie Date­Now! tvorí z nášho pohľadu len 50% celého pro­jektu. Zvyšnú časť tvorí idea, podľa kto­rej by si ľudia v Pin­ki­line vytvá­rali data­bázy svo­jich býva­lých par­tne­rov. Tá by slú­žila na ucho­va­nie fotiek, kon­tak­tov, hod­no­te­nie a mno­hého ďal­šieho. K tomu sme vytvo­rili jedi­nečnú gra­fickú časovú os, ktorú sme nazvali Pin­ki­lin “e”, na ktorú môžete jed­not­li­vých par­tne­rov jed­no­du­cho naná­šať.

Snímek obrazovky 2015-12-11 v 0.38.18

Časová os par­tne­rov, to znie trošku pre­hnane, nemys­líš? K čomu by to bolo?

No vychá­dzam čisto zo skú­se­nosti. Nikdy sa vám nestalo, že ste mali v počí­tači ulo­žené fotky vašich ex a vaše exis­tu­júce par­tnerka vám kvôli tomu dávala zabrať? S Pin­ki­li­nom si môžete tieto spo­mienky navždy bez­pečne ucho­vať a z PC zma­zať. Nie­kedy sa stane, že ste s kama­rátmi na pive a chvá­lite so svo­jimi úlov­kami alebo prvými pria­teľ­kami a chcete im uká­zať, ako vlastne vyze­rali. Už nemu­síte pou­ží­vať FB a trá­viť 15 minút hľa­da­ním pek­ných pro­fi­lo­vých fotiek. Máte všetko na jed­nom mieste. Zjed­no­tené v krás­nej časo­vej osi.

Nie je to trošku zásah do súkro­mia? Čo keď mi tam nie­kto vle­zie?

Niet sa čoho báť. Vaša vlastná Pin­ki­line nie je prí­stupná verej­nosti. Je len pre vás a vašu potrebu. Dali sme si tiež zále­žať na zabez­pe­čení apli­ká­cie a vytvo­rili sme nie­koľko ochran­ných mecha­niz­mov. Počas regis­trá­cie si volíte heslo, ktoré je potrebné pre pri­hlá­se­nie. Môžete si tiež zvo­liť PIN alebo aj Tou­chID (odtla­čok prs­tov u iPhone 6) pre zvý­še­nie zabez­pe­če­nia. Nikto sa tam tak bez vášho súhlasu nedos­tane. Ak sa však chcete pochvá­liť, môžete vašu Pin­ki­line, alebo jej časť nez­die­ľať kama­rá­tom do správ alebo na sociálne siete. Môžete si aj zvo­liť ktorí par­tneri pôjdu vidieť a ktorí nie. Vychá­dzali sme hlavne z našich skú­se­ností.

Snímek obrazovky 2015-12-11 v 0.37.26

Aké sú plány? Máte dátum vyda­nia? 

Apli­ká­cia bude vydaná v najb­liž­ších týžd­ňoch na tele­fóny s ope­rač­ným sys­té­mom iOS. V blíz­kej budúc­nosti by sme chceli začať prog­ra­mo­vať aj Android ver­ziu. Tá je však finančne nároč­nej­šia. Aj preto spúš­ťame cro­wd­fun­din­go­vou kam­paň, ktorá má za cieľ vybrať pros­triedky potrebné pre jej finan­co­va­nie. Odme­nou za poskyt­nuté finan­cie sú uží­va­teľ­ské výhody v samot­nej apli­ká­cii, bez ohľadu na ope­račný sys­tém.

Vítame určite každú pomoc, takže ak sa apli­ká­cia páčila, môžu čita­te­lia mrk­núť sem.

Pridať komentár (0)