Pri­chá­dza­jú nové nástro­je pre biz­nis na Ins­ta­gra­me

Lýdia Repová / 3. júna 2016 / Tech a inovácie

Ins­ta­gram už dáv­no nie je len mies­tom, kde si ľudia pri­dá­va­jú fot­ky z pre­ži­tých zážit­kov ale­bo svo­je jed­lo. Po novom pri­chá­dza aj s ino­vá­cia­mi pre biz­nis sfé­ru.

Ins­ta­gram ti snáď nemu­sí­me pred­sta­vo­vať. No po nedáv­nej zme­ne loga k nám pri­chá­dza v krát­kom čase ďal­šia novin­ka v podo­be roz­ši­ro­va­nia nástro­jov pre spo­loč­nos­ti, kto­ré majú záu­jem túto strán­ku využí­vať na pro­pa­go­va­nie svo­jich pro­duk­tov.

Po via­ce­rých spo­loč­ných roko­va­niach dospe­li k nie­koľ­kým kro­kom, kto­ré by mali byť prá­ve pre spo­loč­nos­ti prí­no­som. Čo teda Ins­ta­gram ponú­ka?

Biz­nis pro­fil

tumblr_inline_o7xnz3Hxwe1tayze1_540

Veľ­kou novin­kou by mal byť biz­nis pro­fil, kto­rý by sa mal líšiť od bež­ných pro­fi­lov na Ins­ta­gra­me. Spo­loč­nosť dá zákaz­ní­ko­vi na výber, akým spô­so­bom s ňou bude komu­ni­ko­vať, či už for­mou mai­lov, sprá­va­mi ale­bo pomo­cou hovo­rov.

Táto fun­kcia bude umož­ne­ná vďa­ka tla­čid­lu con­tact spo­lu s prí­sluš­ný­mi inštruk­cia­mi. Biz­nis pro­fi­ly by tak­tiež mali umož­niť spo­loč­nos­tiam náhľad a schop­nosť pro­pa­go­vať. Zatiaľ sa dohod­lo na bez­plat­nom pou­ží­va­ní tých­to pro­fi­lov.

Náhľad

tumblr_inline_o7xnzpwC541tayze1_540

Vďa­ka tej­to mož­nos­ti budú mať spo­loč­nos­ti jas­no v tom, kto ich nasle­du­je, pop­rí­pa­de, kto­ré prís­pev­ky sú atrak­tív­nej­šie pre sle­do­va­te­ľov a to aj cez mobil­nú apli­ká­ciu. Pomô­že to hlav­ne pri spoz­ná­va­ní sprá­va­nia a zis­ťo­va­ní demo­gra­fie pub­li­ka.

Pro­pa­gá­cia

tumblr_inline_o7xnyjyql31tayze1_540

Ten­to sys­tém pro­pa­go­va­nia by mal fun­go­vať na štýl reklám. Spo­loč­nosť si vybe­rie jeden z prís­pev­kov, kto­ré pri­da­la na Ins­ta­gram a s pomo­cou acti­on tla­čid­la povzbu­dí ľudí k akcii. Tak­tiež sa spo­loč­nosť bude môcť zacie­liť a vybrať si to správ­ne pub­li­kum, kto­ré chce tým­to prís­pev­kom zasiah­nuť (ale­bo nechá výber pub­li­ka na Ins­ta­gram). Prís­pe­vok bude pro­pa­go­va­ný ako rekla­ma na urči­tú zvo­le­nú dobu.

Vďa­ka tým­to ino­vá­ciám pred­po­kla­dá Ins­ta­gram nárast v biz­nis sfé­re ove­ľa rých­lej­šie ako tomu bolo do teraz. Biz­nis pro­fi­ly sa spus­tia o pár mesia­cov v USA, Aus­trá­lii a na Novom Zélan­de no postup­ne sa budú v prie­be­hu roka roz­ši­ro­vať aj do ďal­ších kra­jín po celom sve­te.

zdroj: blog.business.instagram.com, zdroj titul­nej foto: evigo.com

Pridať komentár (0)