Pri­chá­dzajú nové nástroje pre biz­nis na Ins­ta­grame

Lýdia Repová / 3. júna 2016 / Tech a inovácie

Ins­ta­gram už dávno nie je len mies­tom, kde si ľudia pri­dá­vajú fotky z pre­ži­tých zážit­kov alebo svoje jedlo. Po novom pri­chá­dza aj s ino­vá­ciami pre biz­nis sféru.

Ins­ta­gram ti snáď nemu­síme pred­sta­vo­vať. No po nedáv­nej zmene loga k nám pri­chá­dza v krát­kom čase ďal­šia novinka v podobe roz­ši­ro­va­nia nástro­jov pre spo­loč­nosti, ktoré majú záu­jem túto stránku využí­vať na pro­pa­go­va­nie svo­jich pro­duk­tov.

Po via­ce­rých spo­loč­ných roko­va­niach dospeli k nie­koľ­kým kro­kom, ktoré by mali byť práve pre spo­loč­nosti prí­no­som. Čo teda Ins­ta­gram ponúka?

Biz­nis pro­fil

tumblr_inline_o7xnz3Hxwe1tayze1_540

Veľ­kou novin­kou by mal byť biz­nis pro­fil, ktorý by sa mal líšiť od bež­ných pro­fi­lov na Ins­ta­grame. Spo­loč­nosť dá zákaz­ní­kovi na výber, akým spô­so­bom s ňou bude komu­ni­ko­vať, či už for­mou mai­lov, sprá­vami alebo pomo­cou hovo­rov.

Táto fun­kcia bude umož­nená vďaka tla­čidlu con­tact spolu s prí­sluš­nými inštruk­ciami. Biz­nis pro­fily by tak­tiež mali umož­niť spo­loč­nos­tiam náhľad a schop­nosť pro­pa­go­vať. Zatiaľ sa dohodlo na bez­plat­nom pou­ží­vaní týchto pro­fi­lov.

Náhľad

tumblr_inline_o7xnzpwC541tayze1_540

Vďaka tejto mož­nosti budú mať spo­loč­nosti jasno v tom, kto ich nasle­duje, pop­rí­pade, ktoré prís­pevky sú atrak­tív­nej­šie pre sle­do­va­te­ľov a to aj cez mobilnú apli­ká­ciu. Pomôže to hlavne pri spoz­ná­vaní sprá­va­nia a zis­ťo­vaní demo­gra­fie pub­lika.

Pro­pa­gá­cia

tumblr_inline_o7xnyjyql31tayze1_540

Tento sys­tém pro­pa­go­va­nia by mal fun­go­vať na štýl reklám. Spo­loč­nosť si vybe­rie jeden z prís­pev­kov, ktoré pri­dala na Ins­ta­gram a s pomo­cou action tla­čidla povzbudí ľudí k akcii. Tak­tiež sa spo­loč­nosť bude môcť zacie­liť a vybrať si to správne pub­li­kum, ktoré chce týmto prís­pev­kom zasiah­nuť (alebo nechá výber pub­lika na Ins­ta­gram). Prís­pe­vok bude pro­pa­go­vaný ako reklama na určitú zvo­lenú dobu.

Vďaka týmto ino­vá­ciám pred­po­kladá Ins­ta­gram nárast v biz­nis sfére oveľa rých­lej­šie ako tomu bolo do teraz. Biz­nis pro­fily sa spus­tia o pár mesia­cov v USA, Aus­trá­lii a na Novom Zélande no postupne sa budú v prie­behu roka roz­ši­ro­vať aj do ďal­ších kra­jín po celom svete.

zdroj: blog.business.instagram.com, zdroj titul­nej foto: evigo.com

Pridať komentár (0)