Príď sa znet­wor­ko­vať na Pione­ers Unp­lug­ged Bra­ti­slava #2

Lukáš Gašparík jr. / 5. novembra 2014 / Startupy

Ube­hol tak­mer týž­deň od naj­väč­šieho fes­ti­valu ino­vá­cií, tech­no­ló­gií, vedy, star­tu­pov a pod­ni­ka­nia v stred­nej Európe — Pione­ers Fes­ti­val 2014, ktorý sa konal vo Viedni, a sociálne siete zúčast­ne­ných sú zahl­tené žia­dos­ťami o pria­teľ­stvo a pozván­kami na navia­za­nie spo­je­nia. „Lov inves­to­rov“ sa ešte len začal a tento krát sa zame­rajú na Bra­ti­slavu.

Pione­ers Fes­ti­val je jed­nou zo série networ­kin­go­vých akcií, ktoré vzni­kajú preto, aby vytvo­rili pries­tor fanú­ši­kom ino­vá­cií, začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom a inves­to­rom na nad­via­za­nie spo­lu­práce. Posky­tujú nefor­málnu atmo­sféru a množ­stvo zau­jí­ma­vých kon­tak­tov. Podľa odha­dov orga­ni­zá­to­rov toh­to­roč­ného Pione­ers Fes­ti­valu vo Viedni sa 29. a 30. októbra pohy­bo­valo v pries­to­roch vie­den­ského Hoff­bur­gs­kého paláca a jeho okolí zhruba tri­ti­síc ľudí. Spoz­nať ich bolo možné podľa fareb­ných visa­čiek, ktoré nosili na krku. Najos­lo­vo­va­nejší boli pri­tom tí s nápi­som „inves­tor“. Práve oni majú prav­de­po­dobne v týchto dňoch inter­ne­tové kontá zahl­tené viac ako kto­koľ­vek iný.

Tam, kde sú stovky až tisíce ľudí s rov­na­kým záme­rom, je často náročné nájsť ten správny kon­takt, nie to sa s ním ešte stret­núť a poroz­prá­vať. Aj preto vzni­kajú networ­kin­gové akcie men­šieho cha­rak­teru. Pione­ers Fes­ti­val má naprí­klad svoju „mini ver­ziu“ vo forme Pione­ers Unp­lug­ged – série even­tov, ktoré sa konajú vo via­ce­rých mes­tách Európy jeden až dva­krát ročne. V Bra­ti­slave sa bude ten slo­ven­ský konať už dru­hý­krát, a to 27. novem­bra 2014. Na toto podu­ja­tie je vytvo­rená limi­to­vaná edí­cia vstu­pe­niek s maxi­mál­nym počtom dve­sto ľudí. Šanca na pre­po­je­nie sa s vyhliad­nu­tým inves­to­rom je pod­statne vyš­šia. Pozi­tí­vom je aj výška vstup­ného oproti medzi­ná­rod­nému veľ­kému bra­tovi.

Z pohľadu networ­kingu ide o dobrý deal. Treba sa však tak či tak dobre pri­pra­viť. Ani menší počet účast­ní­kov nedo­káže zaru­čiť výhru v hre na „lov inves­tora“. Tajom­stvo úspe­chu spo­číva v správ­nej stra­té­gií a v umení networ­kingu. Aké sú jeho základné pra­vidlá pre­zrá­dza networ­king expert Marian Gaz­dík, ktorý ako jeden z hlav­ných spík­rov vystúpi aj na podu­jatí Pione­ers Unp­lug­ged Bra­ti­slava #2.

Ako sa stať Veľ­kým Gats­bym networ­kingu?

- pred­tým, ako vyra­zíte na networ­kin­govú akciu, uve­domte si svoje ciele, čo chcete z akcie zís­kať. Pre­zrite si živo­to­pisy spík­rov, zoznam pri­hlá­se­ných hostí a napíšte si, s kým sa chcete stret­núť, koho oslo­viť.

- príďte na akciu skôr, aby ste mali šancu poroz­prá­vať sa s orga­ni­zá­tormi eventu. Orga­ni­zá­tori eventu totiž poznajú kľú­čo­vých ľudí a možno aj ľudí, kto­rých ste si zapí­sali do svojho zoznamu.

- požia­dajte o pre­po­je­nie s inves­to­rom alebo iným účast­ní­kom eventu kom­pe­tent­ného člo­veka , naprí­klad orga­ni­zá­tora. Je to omnoho jed­no­duch­šia a záro­veň krat­šia cesta, ako sa pred­sta­vo­vať sám.

- pozorne počú­vajte. Čím viac ľudí stret­nete, tým viac by ste si o nich mali pamä­tať. Zame­rajte sa na zau­jí­mavé fakty – golf, deti, hobby a pod. Zapa­mä­tajte si niečo osobné. Pri ďal­šom stret­nutí to môže byť ten naj­lepší odra­zový mos­tík.

- nestráňte sa dať kom­pli­ment. To nezna­mená, že máte otvo­rene kaž­dému chvá­liť topánky, sako či účes. Oceňte niečo, čo vás sku­točne zau­jalo.

- ukon­čite kon­ver­zá­ciu tesne, ako poviete to naj­dô­le­ži­tej­šie. Zís­kate tým pries­tor na ďal­šie stret­nu­tie a nevy­čer­páte si všetky témy pre roz­ho­vor naraz.

- a to naj­dô­le­ži­tej­šie – networ­king nikdy nekončí tým, že si so svo­jím par­tne­rom vyme­níte vizitky alebo sa spo­jíte pro­stred­níc­tvom sociál­nej siete. Tam to celé iba začína.

Viac o umení networ­kingu sa môžete dozve­dieť na podu­jatí Pione­ers Unp­lug­ged Bra­ti­slava #2, ktoré sa bude konať 27.11.2014 o 19.00 hod. v pries­to­roch Con­nect Cowor­king na Párič­ko­vej ulici 18 v Bra­ti­slave.

Okrem Mariana Gaz­díka sa na podu­jatí stret­nete s:

- spo­lu­za­kla­da­te­ľom ino­va­tív­nej webo­vej apli­ká­cie Sli.do Pet­rom Komor­ní­kom

- zakla­da­teľmi šty­roch rôz­nych začí­na­jú­cich start-upov, ktorí budú súťa­žiť o vstu­penku na medzi­ná­rodný Pione­ers Fes­ti­val 2015

- lost&found sys­té­mom Tageme

- hi-tech kabel­kou Lady­bag

- 3D scan­ne­rom SMISS

- 3D pro­jek­ciou

- head­se­tom vir­tu­ál­nej rea­lity Ocu­lus Rift

a ďal­šími zau­jí­ma­vými vychy­táv­kami

Pro­stred­níc­tvom videa sa s účast­níkmi spojí Roman Sta­něk, zakla­da­teľ Good­Data, ktorý svoj prvý start-up pre­dal za milión dolá­rov, druhý za 10 mili­ó­nov a tretí za 100 mili­ó­nov dolá­rov. Počas prvého roč­níka sa náv­štev­ní­kom pro­stred­níc­tvom videa pri­ho­vo­ril angel inves­tor zo Sili­con Val­ley Chris Yea a poroz­prá­val o tom, čo musíte mať, aby ste oslo­vili inves­tora so svo­jím nápa­dom či pro­duk­tom. V prvom rade ten správny tím, ana­lýzu trhu a základnú ver­ziu pro­duktu. Ak vás táto téma zau­jala, video si môžete ešte raz pozrieť niž­šie.

Ak ste sa ešte neroz­hodli, alebo nie ste pre­sved­čení o tom, že na event sa oplatí prísť, pozrite si video z prvého roč­níka, ktorý sa konal 29. Mája v Bra­ti­slave.

Pridať komentár (0)