Príď sa znet­wor­ko­vať na Pione­ers Unp­lug­ged Bra­ti­sla­va #2

Lukáš Gašparík jr. / 5. novembra 2014 / Startupy

Ube­hol tak­mer týž­deň od naj­väč­šie­ho fes­ti­va­lu ino­vá­cií, tech­no­ló­gií, vedy, star­tu­pov a pod­ni­ka­nia v stred­nej Euró­pe — Pione­ers Fes­ti­val 2014, kto­rý sa konal vo Vied­ni, a sociál­ne sie­te zúčast­ne­ných sú zahl­te­né žia­dos­ťa­mi o pria­teľ­stvo a pozván­ka­mi na navia­za­nie spo­je­nia. „Lov inves­to­rov“ sa ešte len začal a ten­to krát sa zame­ra­jú na Bra­ti­sla­vu.

Pione­ers Fes­ti­val je jed­nou zo série networ­kin­go­vých akcií, kto­ré vzni­ka­jú pre­to, aby vytvo­ri­li pries­tor fanú­ši­kom ino­vá­cií, začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom a inves­to­rom na nad­via­za­nie spo­lu­prá­ce. Posky­tu­jú nefor­mál­nu atmo­sfé­ru a množ­stvo zau­jí­ma­vých kon­tak­tov. Pod­ľa odha­dov orga­ni­zá­to­rov toh­to­roč­né­ho Pione­ers Fes­ti­va­lu vo Vied­ni sa 29. a 30. októb­ra pohy­bo­va­lo v pries­to­roch vie­den­ské­ho Hoff­bur­gs­ké­ho palá­ca a jeho oko­lí zhru­ba tri­ti­síc ľudí. Spoz­nať ich bolo mož­né pod­ľa fareb­ných visa­čiek, kto­ré nosi­li na krku. Najos­lo­vo­va­nej­ší boli pri­tom tí s nápi­som „inves­tor“. Prá­ve oni majú prav­de­po­dob­ne v tých­to dňoch inter­ne­to­vé kon­tá zahl­te­né viac ako kto­koľ­vek iný.

Tam, kde sú stov­ky až tisí­ce ľudí s rov­na­kým záme­rom, je čas­to nároč­né nájsť ten správ­ny kon­takt, nie to sa s ním ešte stret­núť a poroz­prá­vať. Aj pre­to vzni­ka­jú networ­kin­go­vé akcie men­šie­ho cha­rak­te­ru. Pione­ers Fes­ti­val má naprí­klad svo­ju „mini ver­ziu“ vo for­me Pione­ers Unp­lug­ged – série even­tov, kto­ré sa kona­jú vo via­ce­rých mes­tách Euró­py jeden až dva­krát roč­ne. V Bra­ti­sla­ve sa bude ten slo­ven­ský konať už dru­hý­krát, a to 27. novem­bra 2014. Na toto podu­ja­tie je vytvo­re­ná limi­to­va­ná edí­cia vstu­pe­niek s maxi­mál­nym počtom dve­sto ľudí. Šan­ca na pre­po­je­nie sa s vyhliad­nu­tým inves­to­rom je pod­stat­ne vyš­šia. Pozi­tí­vom je aj výš­ka vstup­né­ho opro­ti medzi­ná­rod­né­mu veľ­ké­mu bra­to­vi.

Z pohľa­du networ­kin­gu ide o dob­rý deal. Tre­ba sa však tak či tak dob­re pri­pra­viť. Ani men­ší počet účast­ní­kov nedo­ká­že zaru­čiť výhru v hre na „lov inves­to­ra“. Tajom­stvo úspe­chu spo­čí­va v správ­nej stra­té­gií a v ume­ní networ­kin­gu. Aké sú jeho základ­né pra­vid­lá pre­zrá­dza networ­king expert Marian Gaz­dík, kto­rý ako jeden z hlav­ných spík­rov vystú­pi aj na podu­ja­tí Pione­ers Unp­lug­ged Bra­ti­sla­va #2.

Ako sa stať Veľ­kým Gats­bym networ­kin­gu?

- pred­tým, ako vyra­zí­te na networ­kin­go­vú akciu, uve­dom­te si svo­je cie­le, čo chce­te z akcie zís­kať. Pre­zri­te si živo­to­pi­sy spík­rov, zoznam pri­hlá­se­ných hos­tí a napíš­te si, s kým sa chce­te stret­núť, koho oslo­viť.

- príď­te na akciu skôr, aby ste mali šan­cu poroz­prá­vať sa s orga­ni­zá­tor­mi even­tu. Orga­ni­zá­to­ri even­tu totiž pozna­jú kľú­čo­vých ľudí a mož­no aj ľudí, kto­rých ste si zapí­sa­li do svoj­ho zozna­mu.

- požia­daj­te o pre­po­je­nie s inves­to­rom ale­bo iným účast­ní­kom even­tu kom­pe­tent­né­ho člo­ve­ka , naprí­klad orga­ni­zá­to­ra. Je to omno­ho jed­no­duch­šia a záro­veň krat­šia ces­ta, ako sa pred­sta­vo­vať sám.

- pozor­ne počú­vaj­te. Čím viac ľudí stret­ne­te, tým viac by ste si o nich mali pamä­tať. Zame­raj­te sa na zau­jí­ma­vé fak­ty – golf, deti, hob­by a pod. Zapa­mä­taj­te si nie­čo osob­né. Pri ďal­šom stret­nu­tí to môže byť ten naj­lep­ší odra­zo­vý mos­tík.

- nestráň­te sa dať kom­pli­ment. To nezna­me­ná, že máte otvo­re­ne kaž­dé­mu chvá­liť topán­ky, sako či účes. Oceň­te nie­čo, čo vás sku­toč­ne zau­ja­lo.

- ukon­či­te kon­ver­zá­ciu tes­ne, ako povie­te to naj­dô­le­ži­tej­šie. Zís­ka­te tým pries­tor na ďal­šie stret­nu­tie a nevy­čer­pá­te si všet­ky témy pre roz­ho­vor naraz.

- a to naj­dô­le­ži­tej­šie – networ­king nikdy nekon­čí tým, že si so svo­jím par­tne­rom vyme­ní­te vizit­ky ale­bo sa spo­jí­te pro­stred­níc­tvom sociál­nej sie­te. Tam to celé iba začí­na.

Viac o ume­ní networ­kin­gu sa môže­te dozve­dieť na podu­ja­tí Pione­ers Unp­lug­ged Bra­ti­sla­va #2, kto­ré sa bude konať 27.11.2014 o 19.00 hod. v pries­to­roch Con­nect Cowor­king na Párič­ko­vej uli­ci 18 v Bra­ti­sla­ve.

Okrem Maria­na Gaz­dí­ka sa na podu­ja­tí stret­ne­te s:

- spo­lu­za­kla­da­te­ľom ino­va­tív­nej webo­vej apli­ká­cie Sli.do Pet­rom Komor­ní­kom

- zakla­da­teľ­mi šty­roch rôz­nych začí­na­jú­cich start-upov, kto­rí budú súťa­žiť o vstu­pen­ku na medzi­ná­rod­ný Pione­ers Fes­ti­val 2015

- lost&found sys­té­mom Tage­me

- hi-tech kabel­kou Lady­bag

- 3D scan­ne­rom SMISS

- 3D pro­jek­ci­ou

- head­se­tom vir­tu­ál­nej rea­li­ty Ocu­lus Rift

a ďal­ší­mi zau­jí­ma­vý­mi vychy­táv­ka­mi

Pro­stred­níc­tvom videa sa s účast­ník­mi spo­jí Roman Sta­něk, zakla­da­teľ Good­Da­ta, kto­rý svoj prvý start-up pre­dal za mili­ón dolá­rov, dru­hý za 10 mili­ó­nov a tre­tí za 100 mili­ó­nov dolá­rov. Počas prvé­ho roč­ní­ka sa náv­štev­ní­kom pro­stred­níc­tvom videa pri­ho­vo­ril angel inves­tor zo Sili­con Val­ley Chris Yea a poroz­prá­val o tom, čo musí­te mať, aby ste oslo­vi­li inves­to­ra so svo­jím nápa­dom či pro­duk­tom. V prvom rade ten správ­ny tím, ana­lý­zu trhu a základ­nú ver­ziu pro­duk­tu. Ak vás táto téma zau­ja­la, video si môže­te ešte raz pozrieť niž­šie.

Ak ste sa ešte neroz­hod­li, ale­bo nie ste pre­sved­če­ní o tom, že na event sa opla­tí prí­sť, pozri­te si video z prvé­ho roč­ní­ka, kto­rý sa konal 29. Mája v Bra­ti­sla­ve.

Pridať komentár (0)