Prie­kop­ník Bit­co­inu sa nechal zmra­ziť!

Peter Kováč / 31. august 2014 / Business

Kry­o­nika znie ako sci-fi a do urči­tej miery je, napriek tomu si nie­ktorí mys­lia, že im zmra­ze­nie pomôže. Dúfajú, že sa pre­bu­dia v budúc­nosti, kde budú obja­vené lieky na dnes nelie­či­teľné cho­roby a nové lie­čebné postupy na zra­ne­nia. Je v tom ale háčik. Zmra­ziť sa nemô­žete nechať, kým ste nažive, to by bolo pova­žo­vané za vraždu. Aspoň to platí v USA.

Ráno 28. augusta zomrel Hal Fin­ney, jeden z pionie­rov meny Bit­coin, okolo kto­rej je v posled­ných mesia­coch docela rušno aj kvôli jej vola­ti­lite. V veku 58 rokov dostal amy­ot­ro­fickú late­rálnu skle­rózu — to je mimo­cho­dom cho­roba, kvôli kto­rej sa ľudia v posled­ných týžd­ňoch polie­vajú ved­rom ľado­vej vody. Bojo­val s ňou od roku 2009, no nako­niec sa roz­ho­dol byť zmra­zený.

Svoje Bit­co­iny utra­til za ulo­že­nie do kry­o­nic­kého spánku. Po pre­voze do zaria­de­nia Alcor Life Exten­sion Foun­da­tion z neho vyčer­pali telesné teku­tiny, ktoré nahra­dili teku­ti­nou s náz­vom M22. Tá má zabrá­niť v tvorbe kryš­tá­lov počas pro­cesu zmra­ze­nia (na –196 ° C). Po zmra­zení sa jeho telo uloží do troj­met­ro­vého tanku napl­ne­ného 450 lit­rami teku­tého dusíka.

V tomto stave by aspoň teore­ticky telo malo vydr­žať, bez toho aby starlo. Fin­ney sa pre­slá­vil svo­jou prá­cou na zabez­pe­čo­va­cích prog­ra­moch. Bol jed­ným z prvých ľudí, ktorí písali PGP pre šif­ro­vanú e-mai­lovú komu­ni­ká­ciu. V roku 2008 si začal vymie­ňať správy s Naka­mo­tom, zakla­da­te­ľom Bit­co­inu. Potom mu pomá­hal s vývo­jom a tes­to­va­ním. Čo mys­líte, vráti sa nie­kedy v budúc­nosti? :)

Pridať komentár (0)