Prog­ram HAARP otvo­ril svoje dvere kon­špi­rač­ným teore­ti­kom

Ondrej Chudáčik / 1. októbra 2016 / Tech a inovácie

Svoje brány po prvý­krát ľudom otvo­rila, tajom­stvami opra­dená, inšti­tú­cia HAARP (High Fre­qu­ency Active Auro­ral Rese­arch Prog­ram).

Deň otvo­re­ných dverí je jed­nou z bež­ných uda­lostí, s kto­rou sa poty­kajú verejné inšti­tú­cie alebo nad­ná­rodné pod­niky, aby ľudom uká­zali ako fun­gujú z vnútra. V posled­ných rokoch sa ame­rická vláda z dôvodu finanč­ných ťaž­kostí roz­hodla pre­ne­chať vede­nie prog­ramu výskum­ní­kom a ved­com z aka­de­mic­kej pôdy, ktorí pokra­čujú v skú­maní feno­mé­nov iono­sféry. Dlhé mesiace zostali brány HAARP-u zatvo­rené a gene­rá­tory vypnuté, až na nalie­ha­nie nad­še­ných rádi­oama­té­rov najmä z Aljašky, tak pro­jekt HAARP vzala pod svoje krídla Uni­ver­zita Fair­banks na Aljaške a znova ho uviedla do pre­vádzky.

Sústava týchto vyso­ko­frek­venč­ných antén, ktoré slú­žia na výskum iono­sféry sa rozp­res­tiera na 13-hek­tá­roch upro­stred lesov v odľah­lom Gakone na Aljaške. HAARP vysiela elek­tro­mag­ne­tické vlne­nie do iono­sféry, pri­čom využíva jej cha­rak­te­ris­tiky. Iono­sféra fun­guje pre­dov­šet­kým ako gigan­tická „anténa“, pomo­cou kto­rej je možné sig­nál zame­rať na aké­koľ­vek miesto na Zemi. Za urči­tých mete­oro­lo­gic­kých pod­mie­nok je možné z iono­sféry nado­bud­núť značné množ­stvo elek­tro­mag­ne­tic­kej ener­gie, ktorá tam je, vďaka nabi­tým iónom, roz­miest­nená vo veľ­kom množ­stve. Ak bude sig­nál zo Zeme vyslaný na jediný bod oblohy, pôvodný sig­nál sa zosilni až 1000-krát, čo pred­sta­vuje výkon 3,6 GW. Pred­me­tom výskumu a mno­hých nezod­po­ve­da­ných otá­zok teda zostáva, aké využi­tie môže mať vlna s ener­giou mili­ó­nov wat­tov.

pointa

zdroj : axgig.com

Pat­ro­nát nad prog­ra­mom od jeho vzniku držali vojen­ské výskumné orga­ni­zá­cie spon­zo­ro­vané námor­níc­tvom a letec­tvom USA. Náklady na obsluhu a pre­vádzku v plnom výkone, však v posled­ných rokoch dosa­ho­vali rekordné čísla. Chod týchto zaria­dení zabez­pe­čo­vali die­se­lové gene­rá­tory, ktoré už nedo­dr­žia­vali sprís­nené požia­davky vylu­čo­va­nia emi­sií od úradu na ochranu ovzdu­šia EPA. Spl­ne­nie pod­mie­nok by bolo možné dosiah­nuť len v prí­pade ich náklad­nej rekon­štruk­cie, preto sa vláda roz­hodla pro­jektu vzdať. Medzi tri­umf patrí vysla­nie tes­to­va­cieho sig­nálu so frek­ven­ciou 3,4 MHz a 6,99 MHz v roku 1997, ktorý oble­tel svet a odozvu zís­kal od desia­tok rádi­oama­té­rov na juž­nej polo­guli. V roku 2007 sa poda­rilo zazna­me­nať odraz sig­nálu s vlno­vou dĺž­kou 40m, ktorý sa odra­zil od Mesiaca.Vďaka úsi­liu uni­ver­zity malo viac než 350 náv­štev­ní­kov šancu na vlastné oči vidieť 180 pri­jí­ma­cích antén a ich naj­viac známy apa­rát, vysoko frek­venčný vysie­lač s výko­nom 3,6MW (3 až 10MHz).

antena

zdroj: loveforlife.com.au

Náv­štev­níci sa okrem pre­hliadky mali mož­nosť zúčast­niť pred­ná­šok od lek­to­rov z Inšti­tútu pre vedu a životné pro­stre­die, pozo­ro­vať a skú­mať polárnu žiaru a zakon­čili to spo­loč­nou gri­lo­vač­kou. Pro­jekt HAARP si za uply­nulé roky napriek svojmu výskumu pre­šiel ťaž­kými časmi. Vláda USA kate­go­ricky odmie­tala aké­koľ­vek obvi­ne­nia, ktoré či už priamo alebo nepriamo pou­ka­zo­vali, že HAARP sa podieľa na pro­jek­toch, ktoré by okrem výskumu iono­sféry slú­žili na vojen­ské účely. Pote­še­ním pre kon­špi­rá­to­rov bolo zis­te­nie, že HAARP dokáže čias­točne ovlá­dať poča­sie. Dôka­zom bol dlho­dobý plaz­mový mrak s veľ­kou hus­to­tou, vytvo­rený vo vyš­ších čas­tiach atmo­sféry.

mrak

zdroj: loveforlife.com.au

Kri­tici tohto prog­ramu, medzi kto­rými by sme vedeli nájsť známe mená, ako bývalý vene­zu­el­ský pre­zi­dent Hugo Cha­vez, ktorý vyhlá­sil, že zeme­tra­se­nie na Haiti v roku 2010, ktoré usmr­tilo viac než 100000 ľudí bolo spô­so­bené zaria­de­ním HAARP. Tak­tiež guver­nér štátu Min­ne­sota Jesse Ven­tura vyhlá­sil, že HAARP ovplyv­ňuje mys­le­nie ľudí špe­ci­fic­kými rádi­ovými vlnami pôso­bia­cimi na mozog člo­veka. Medzi ďal­šie kon­špi­rá­cie vieme zara­diť aj „zostre­le­nie“ rake­to­plánu Colum­bia v roku 2003 ako cvič­ného cieľa. Posled­nou zmien­kou v súvis­losti s ovlá­da­ním poča­sia bol huri­kán Sandy, ktorý udrel na východ­nom pobreží Ame­riky a bol spre­vá­dzaný mohut­nými tor­ná­dami v celej oblasti. Ano­má­lie vo vyš­šej vrstve iono­sféry, ktoré Sandy spre­vá­dzali, boli podľa kri­ti­kov zaprí­či­nené tes­to­va­ním nových stra­té­gii pri výskume.

bgu22

zdroj: ancient-code.com

zdroj :iflscience.com, ancient-code.com; gi.alaska.edu, zdroj titul­nej foto­gra­fie : 7tales.net

Pridať komentár (0)