Prog­ram HAARP otvo­ril svo­je dve­re kon­špi­rač­ným teore­ti­kom

Ondrej Chudáčik / 1. októbra 2016 / Tech a inovácie

Svo­je brá­ny po prvý­krát ľudom otvo­ri­la, tajom­stva­mi opra­de­ná, inšti­tú­cia HAARP (High Fre­qu­en­cy Acti­ve Auro­ral Rese­arch Prog­ram).

Deň otvo­re­ných dve­rí je jed­nou z bež­ných uda­los­tí, s kto­rou sa poty­ka­jú verej­né inšti­tú­cie ale­bo nad­ná­rod­né pod­ni­ky, aby ľudom uká­za­li ako fun­gu­jú z vnút­ra. V posled­ných rokoch sa ame­ric­ká vlá­da z dôvo­du finanč­ných ťaž­kos­tí roz­hod­la pre­ne­chať vede­nie prog­ra­mu výskum­ní­kom a ved­com z aka­de­mic­kej pôdy, kto­rí pokra­ču­jú v skú­ma­ní feno­mé­nov iono­sfé­ry. Dlhé mesia­ce zosta­li brá­ny HAARP-u zatvo­re­né a gene­rá­to­ry vypnu­té, až na nalie­ha­nie nad­še­ných rádi­oama­té­rov naj­mä z Aljaš­ky, tak pro­jekt HAARP vza­la pod svo­je kríd­la Uni­ver­zi­ta Fair­banks na Aljaš­ke a zno­va ho uvied­la do pre­vádz­ky.

Sústa­va tých­to vyso­ko­frek­venč­ných antén, kto­ré slú­žia na výskum iono­sfé­ry sa rozp­res­tie­ra na 13-hek­tá­roch upro­stred lesov v odľah­lom Gako­ne na Aljaš­ke. HAARP vysie­la elek­tro­mag­ne­tic­ké vlne­nie do iono­sfé­ry, pri­čom využí­va jej cha­rak­te­ris­ti­ky. Iono­sfé­ra fun­gu­je pre­dov­šet­kým ako gigan­tic­ká „anté­na“, pomo­cou kto­rej je mož­né sig­nál zame­rať na aké­koľ­vek mies­to na Zemi. Za urči­tých mete­oro­lo­gic­kých pod­mie­nok je mož­né z iono­sfé­ry nado­bud­núť znač­né množ­stvo elek­tro­mag­ne­tic­kej ener­gie, kto­rá tam je, vďa­ka nabi­tým iónom, roz­miest­ne­ná vo veľ­kom množ­stve. Ak bude sig­nál zo Zeme vysla­ný na jedi­ný bod oblo­hy, pôvod­ný sig­nál sa zosil­ni až 1000-krát, čo pred­sta­vu­je výkon 3,6 GW. Pred­me­tom výsku­mu a mno­hých nezod­po­ve­da­ných otá­zok teda zostá­va, aké využi­tie môže mať vlna s ener­gi­ou mili­ó­nov wat­tov.

pointa

zdroj : axgig.com

Pat­ro­nát nad prog­ra­mom od jeho vzni­ku drža­li vojen­ské výskum­né orga­ni­zá­cie spon­zo­ro­va­né námor­níc­tvom a letec­tvom USA. Nákla­dy na obslu­hu a pre­vádz­ku v plnom výko­ne, však v posled­ných rokoch dosa­ho­va­li rekord­né čís­la. Chod tých­to zaria­de­ní zabez­pe­čo­va­li die­se­lo­vé gene­rá­to­ry, kto­ré už nedo­dr­žia­va­li sprís­ne­né požia­dav­ky vylu­čo­va­nia emi­sií od úra­du na ochra­nu ovzdu­šia EPA. Spl­ne­nie pod­mie­nok by bolo mož­né dosiah­nuť len v prí­pa­de ich náklad­nej rekon­štruk­cie, pre­to sa vlá­da roz­hod­la pro­jek­tu vzdať. Medzi tri­umf pat­rí vysla­nie tes­to­va­cie­ho sig­ná­lu so frek­ven­ci­ou 3,4 MHz a 6,99 MHz v roku 1997, kto­rý oble­tel svet a odoz­vu zís­kal od desia­tok rádi­oama­té­rov na juž­nej polo­gu­li. V roku 2007 sa poda­ri­lo zazna­me­nať odraz sig­ná­lu s vlno­vou dĺž­kou 40m, kto­rý sa odra­zil od Mesiaca.Vďaka úsi­liu uni­ver­zi­ty malo viac než 350 náv­štev­ní­kov šan­cu na vlast­né oči vidieť 180 pri­jí­ma­cích antén a ich naj­viac zná­my apa­rát, vyso­ko frek­venč­ný vysie­lač s výko­nom 3,6MW (3 až 10MHz).

antena

zdroj: loveforlife.com.au

Náv­štev­ní­ci sa okrem pre­hliad­ky mali mož­nosť zúčast­niť pred­ná­šok od lek­to­rov z Inšti­tú­tu pre vedu a život­né pro­stre­die, pozo­ro­vať a skú­mať polár­nu žia­ru a zakon­či­li to spo­loč­nou gri­lo­vač­kou. Pro­jekt HAARP si za uply­nu­lé roky napriek svoj­mu výsku­mu pre­šiel ťaž­ký­mi čas­mi. Vlá­da USA kate­go­ric­ky odmie­ta­la aké­koľ­vek obvi­ne­nia, kto­ré či už pria­mo ale­bo nepria­mo pou­ka­zo­va­li, že HAARP sa podie­ľa na pro­jek­toch, kto­ré by okrem výsku­mu iono­sfé­ry slú­ži­li na vojen­ské úče­ly. Pote­še­ním pre kon­špi­rá­to­rov bolo zis­te­nie, že HAARP doká­že čias­toč­ne ovlá­dať poča­sie. Dôka­zom bol dlho­do­bý plaz­mo­vý mrak s veľ­kou hus­to­tou, vytvo­re­ný vo vyš­ších čas­tiach atmo­sfé­ry.

mrak

zdroj: loveforlife.com.au

Kri­ti­ci toh­to prog­ra­mu, medzi kto­rý­mi by sme vede­li nájsť zná­me mená, ako býva­lý vene­zu­el­ský pre­zi­dent Hugo Cha­vez, kto­rý vyhlá­sil, že zeme­tra­se­nie na Hai­ti v roku 2010, kto­ré usmr­ti­lo viac než 100000 ľudí bolo spô­so­be­né zaria­de­ním HAARP. Tak­tiež guver­nér štá­tu Min­ne­so­ta Jes­se Ven­tu­ra vyhlá­sil, že HAARP ovplyv­ňu­je mys­le­nie ľudí špe­ci­fic­ký­mi rádi­ový­mi vlna­mi pôso­bia­ci­mi na mozog člo­ve­ka. Medzi ďal­šie kon­špi­rá­cie vie­me zara­diť aj „zostre­le­nie“ rake­to­plá­nu Colum­bia v roku 2003 ako cvič­né­ho cie­ľa. Posled­nou zmien­kou v súvis­los­ti s ovlá­da­ním poča­sia bol huri­kán San­dy, kto­rý udrel na východ­nom pobre­ží Ame­ri­ky a bol spre­vá­dza­ný mohut­ný­mi tor­ná­da­mi v celej oblas­ti. Ano­má­lie vo vyš­šej vrstve iono­sfé­ry, kto­ré San­dy spre­vá­dza­li, boli pod­ľa kri­ti­kov zaprí­či­ne­né tes­to­va­ním nových stra­té­gii pri výsku­me.

bgu22

zdroj: ancient-code.com

zdroj :iflscience.com, ancient-code.com; gi.alaska.edu, zdroj titul­nej foto­gra­fie : 7tales.net

Pridať komentár (0)