Prog­ra­má­to­ri zará­ba­jú na Slo­ven­sku ove­ľa viac, než je prie­mer: Opla­tí sa ešte robiť nie­čo iné?

Martin Bohunický / 17. februára 2016 / Lifehacking

Por­tál platy.sk zve­rej­nil nedáv­no naj­nov­šie šta­tis­ti­ky, pod­ľa kto­rých je IT seg­ment tre­tí naj­zau­jí­ma­vej­ší sek­tor, čo sa týka pla­to­vých pod­mie­nok.

IT-čká­ri zaro­bia prie­mer­ne viac, ako aký­koľ­vek iný sek­tor na Slo­ven­sku okrem mana­ge­men­tu a vrcho­lo­vé­ho manaž­men­tu. A keď­že IT mana­ge­ment rých­lo dobie­ha, nie je vylú­če­né, že sa v prie­be­hu najb­liž­ších mesiacov/rokov ten­to reb­rí­ček zme­ní.

1

Za ten­to trend môže pre­dov­šet­kým veľ­ký záu­jem a potre­ba trhu o kva­lit­ných ľudí v tej­to oblas­ti. IT-čká­ri sú žia­da­ní stá­le viac, pri­čom ich je napriek zvy­šu­jú­ce­mu sa počtu stá­le nedos­ta­tok. Veľ­ký vplyv má ale aj budúc­nosť, kto­rá mno­hým ostat­ným povo­la­niam nena­hrá­va.

Pri nie­kto­rých pro­fe­siách je viac ako prav­de­po­dob­né, že ich prá­ca bude čosko­ro zau­to­ma­ti­zo­va­ná. Zatiaľ nie sme zďa­le­ka v kri­tic­kom sta­ve, no ten­to prob­lém bude čoraz výraz­nej­ší a množ­stvo pra­cov­ných miest z oblas­ti výro­by či slu­žieb zanik­ne.

IT-čká­ri však môžu byť pokoj­ní. Budú to totiž prá­ve oni, na koho sa budú zvy­šo­vať požia­dav­ky (a teda aj finanč­né ohod­no­te­nie), keď­že túto auto­ma­ti­zá­ciu bude potreb­né zre­a­li­zo­vať a násled­ne vyko­ná­vať pra­vi­del­nú údrž­bu.

vyvoj_IT

Ako na to rea­go­vať?

Nie kaž­dé­ho to samoz­rej­me ťahá k zlo­ži­tým kódom, koniec kon­cov, ani mňa nie. Čo si mys­lím, že nikdy neza­nik­ne, naopak bude rásť, je prá­ve poc­ti­vá reme­sel­ná výro­ba. Tej sa ľudia nevzda­jú nikdy a v časoch auto­ma­ti­zá­cie prak­tic­ky všet­ké­ho sa náj­de nema­lá sku­pi­na takých, kto­rí oce­nia kva­lit­nú ruč­nú prá­cu s duchom.

Chcem, aby mali ľudia viac slo­bo­dy a moh­li si vybrať to, čo chcú robiť kaž­dý deň. Aby necho­di­li do prá­ce, kto­rá ich neba­ví. Samoz­rej­me, pre­chod na eko­no­mi­ku, kde za ľudí vyko­ná­va­jú prá­cu stro­je, nebu­de jed­no­du­chý a mno­hí sa môžu ocit­núť v nevý­ho­de. Jed­ným z rie­še­ní by bolo v takom­to prí­pa­de sta­no­viť základ­ný prí­jem pre všet­kých,” pove­dal pred časom Marek Rosa, kto­rý vyví­ja uni­ver­zál­nu ume­lú inte­li­gen­ciu, v roz­ho­vo­re pre náš por­tál.

Screen Shot 2016-02-15 at 13.01.57

foto: archív M.R.

Mys­lím si, že prá­ve tie prá­ce, kto­ré sú čas­to cha­rak­te­ri­zo­va­né ako “z núdze cnosť” sú v naj­väč­šom ohro­ze­ní. Prá­ve títo ľudia by sa mali súčas­ných tren­dov obá­vať a počú­vať tie naše “blá­bo­ly” o tom, ako tre­ba nasle­do­vať vlast­nú vášeň. Ak ťa to pred­sa len ťahá do IT, skús dať šan­cu slo­ven­ským e-lear­nin­go­vým nástro­jom Lear­n2Co­de ale­bo Web­re­bel. Mož­no zis­tíš, že tvo­ja vášeň sa celý čas ukrý­va­la prá­ve v kódoch.

zdroj: platy.sk, titul­ná foto: venturebeat.com

Pridať komentár (0)