Prog­ra­má­tori zará­bajú na Slo­ven­sku oveľa viac, než je prie­mer: Oplatí sa ešte robiť niečo iné?

Martin Bohunický / 17. februára 2016 / Tools a produktivita

Por­tál platy.sk zve­rej­nil nedávno naj­nov­šie šta­tis­tiky, podľa kto­rých je IT seg­ment tretí naj­zau­jí­ma­vejší sek­tor, čo sa týka pla­to­vých pod­mie­nok.

IT-čkári zaro­bia prie­merne viac, ako aký­koľ­vek iný sek­tor na Slo­ven­sku okrem mana­ge­mentu a vrcho­lo­vého manaž­mentu. A keďže IT mana­ge­ment rýchlo dobieha, nie je vylú­čené, že sa v prie­behu najb­liž­ších mesiacov/rokov tento reb­rí­ček zmení.

1

Za tento trend môže pre­dov­šet­kým veľký záu­jem a potreba trhu o kva­lit­ných ľudí v tejto oblasti. IT-čkári sú žia­daní stále viac, pri­čom ich je napriek zvy­šu­jú­cemu sa počtu stále nedos­ta­tok. Veľký vplyv má ale aj budúc­nosť, ktorá mno­hým ostat­ným povo­la­niam nena­hráva.

Pri nie­kto­rých pro­fe­siách je viac ako prav­de­po­dobné, že ich práca bude čoskoro zau­to­ma­ti­zo­vaná. Zatiaľ nie sme zďa­leka v kri­tic­kom stave, no tento prob­lém bude čoraz výraz­nejší a množ­stvo pra­cov­ných miest z oblasti výroby či slu­žieb zanikne.

IT-čkári však môžu byť pokojní. Budú to totiž práve oni, na koho sa budú zvy­šo­vať požia­davky (a teda aj finančné ohod­no­te­nie), keďže túto auto­ma­ti­zá­ciu bude potrebné zre­a­li­zo­vať a následne vyko­ná­vať pra­vi­delnú údržbu.

vyvoj_IT

Ako na to rea­go­vať?

Nie kaž­dého to samoz­rejme ťahá k zlo­ži­tým kódom, koniec kon­cov, ani mňa nie. Čo si mys­lím, že nikdy neza­nikne, naopak bude rásť, je práve poc­tivá reme­selná výroba. Tej sa ľudia nevzdajú nikdy a v časoch auto­ma­ti­zá­cie prak­ticky všet­kého sa nájde nemalá sku­pina takých, ktorí oce­nia kva­litnú ručnú prácu s duchom.

Chcem, aby mali ľudia viac slo­body a mohli si vybrať to, čo chcú robiť každý deň. Aby necho­dili do práce, ktorá ich nebaví. Samoz­rejme, pre­chod na eko­no­miku, kde za ľudí vyko­ná­vajú prácu stroje, nebude jed­no­du­chý a mnohí sa môžu ocit­núť v nevý­hode. Jed­ným z rie­šení by bolo v takomto prí­pade sta­no­viť základný prí­jem pre všet­kých,” pove­dal pred časom Marek Rosa, ktorý vyvíja uni­ver­zálnu umelú inte­li­gen­ciu, v roz­ho­vore pre náš por­tál.

Screen Shot 2016-02-15 at 13.01.57

foto: archív M.R.

Mys­lím si, že práve tie práce, ktoré sú často cha­rak­te­ri­zo­vané ako “z núdze cnosť” sú v naj­väč­šom ohro­zení. Práve títo ľudia by sa mali súčas­ných tren­dov obá­vať a počú­vať tie naše “blá­boly” o tom, ako treba nasle­do­vať vlastnú vášeň. Ak ťa to predsa len ťahá do IT, skús dať šancu slo­ven­ským e-lear­nin­go­vým nástro­jom Lear­n2Code alebo Web­re­bel. Možno zis­tíš, že tvoja vášeň sa celý čas ukrý­vala práve v kódoch.

zdroj: platy.sk, titulná foto: venturebeat.com

Pridať komentár (0)