Pro­jekt iKid — budúc­nosť Slo­ven­ska

Luky Gašparík Sr. / 9. marca 2015 / Zo Slovenska

Nie­kto múdry raz pove­dal, že ak chceme inves­to­vať do našej budúc­nosti, musíme inves­to­vať do našich detí. Pro­jekt iKid je ste­les­ne­ním tejto myš­lienky.

Myš­lienka sto­jaca za celým pro­jek­tom iKid, je pri­blí­žiť našim deťom svet pod­ni­ka­nia, vzbu­diť ich kre­a­ti­vituzve­da­vosť pre nové veci a v nepo­sled­nom rade im uká­zať, že vedia aj oni sami vyrie­šiť prob­lémy, s kto­rými sa denne stre­tá­vajú. Zakla­da­teľ celej myš­lienky sa rád drží v úzadí, ale tento krát som si istý, že sa neurazí, keď ho spo­me­niem, keďže si to úprimne zaslúži. Ken­neth Ryan z KPMG, kto­rého dobre poznáme z rôz­nych star­tu­po­vých akcií. Ken je dlho­do­bým pod­po­ro­va­te­ľom mla­dých slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov a preto niet divu, že sa práve u Kena zro­dila pôvodná myš­lienka, vytvo­riť pre deti mož­nosť ako sa stret­núť so sve­tom pod­ni­ka­nia. V čase ako jeho syn rás­tol a začal sa zau­jí­mať o nové veci, sa Ken roz­ho­dol zalo­žiť iKid. To, čo je možno bežné v zahra­ničí, je v slo­ven­ských pod­mien­kach však cel­kom uni­kát. 

Ken (prav­de­po­dobne) uka­zuje, akú veľkú rybu včera chy­til :)

Pro­jekt je zame­raný na deti od 10 – 14 rokov a trvá pri­bližne 5 až 6 mesia­cov. Keno­vým cie­ľom je pri­niesť pod­ni­ka­teľ­ského ducha medzi všetky deti, nehľa­diac na to, či žijú v meste alebo na dedi­nách. Práve preto náj­dete pro­jekt iKid už po celej repub­like — aj v men­ších mes­teč­kách, ba dokonca dedin­kách. 

Krásna myš­lienka, čo vy na to…

Vďaka iKid dostanú deti mož­nosť vyskú­šať si, aké to je byť star­tu­pis­tom a pod­ni­ka­te­ľom v jed­nom. Musia rie­šiť bežné prob­lémy, s kto­rými sa stre­tá­vajú aj star­tu­pisti. Celý prog­ram je posta­vený na 4 základ­ných bodoch, cez ktoré sa všetky tímy musia pre­lús­kať.

1) Gene­ro­va­nie nápa­dov

Dobrý star­tup rieši vždy nejaký prob­lém. V tomto duchu sú vedené aj deti v iKid. Práve z takýchto rie­šení vzniknú neraz per­fektné nápady, ako ste mohli vidieť aj na posled­ných Star­tup Awards, kde pre­zen­to­vali deti svoj pro­jekt Pet­gu­ard, ktorý zožal obrov­ský úspech.

2) Pries­kum trhu

V dru­hom kroku si malí star­tu­pisti musia svoj pro­jekt zva­li­do­vať. Sta­veb­ným kame­ňom kva­lit­ného pries­kumu je poznať svojho zákaz­níka. Zis­tiť, kto ich zákaz­ník vlastne je — pri­tom pomá­hajú deťom skú­sení men­tori z pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia.

3) Vytvo­re­nie pro­duktu

V nasle­du­jú­com kroku musia deti dať dokopy už dobre známe MVP, pro­to­typ alebo demo ver­ziu, s kto­rou budú ďalej pra­co­vať. 

4) Brand mar­ke­ting a pre­zen­tá­cia

Posled­nou pre­káž­kou je pre mla­dých nad­šen­cov je pri­pra­ve­nie správ­nej mar­ke­tin­go­vej stra­té­gie, ktorá začína už pri samot­nom názve a končí pri per­fekt­nom slo­gane. Tu sa ozaj žiada det­ská fan­tá­zia a nekon­venč­nosť :).

Celým prog­ra­mom spre­vá­dzajú deti skú­sení uči­te­lia a men­tori, ktorí sú im nápo­mocní vo všet­kých fázach prog­ramu. Títo sa s deťmi stre­tá­vajú na works­ho­poch, cho­dia s nimi do terénu a pomá­hajú im s príp­ra­vami na záve­rečný pitch pred poro­tou. Pro­jektu sa zúčast­nili medzi časom už rôzne firmy (okrem KPMG, ktoré pod­po­ruje pro­jekt od samého začiatku). Aktívne pris­pie­vajú svo­jou účas­ťou aj Google, DELL, Neulogy Ven­tu­res, The Spot a mnoho ďal­ších. Svo­jim mla­dým nasle­dov­ní­kom pomáha aj celá rada slo­ven­ských star­tu­pov ako Staf­fino, Anima tech­nika, Ves­ti­gen. Sli.do či Lear­n2code (KPMG Star­tup stu­dio). 

A čo má pre nás pri­pra­vené iKid na rok 2015? 

Zoznam zapo­je­ných škôl: ZŠ Nar­nia — Bra­ti­slava, ZŠ Ivánka pri Dunaji, ZŠ Bošany, ZŠ — Nováky, ZŠ Rudolfa Dilonga — Trs­tená, ZŠ Ľudo­víta Fullu — Košice, ZŠ Jeni­sej­ská (Jozefa Urbana) — Košice

Napriek všet­kému je pro­jekt súťažný, kde sa hrá o hlavnú cenu, ktorá je stále veľmi zau­jí­mavá. Kaž­do­roč­nou hlav­nou výhrou je cesta do Dub­linu, kde majú deti mož­nosť nav­ští­viť okrem lokál­nych zau­jí­ma­vých miest aj firmy ako Google a Face­book. Posledný rok sme boli práve na náv­števe v Google, kde sa nám všet­kým tak páčilo, že sme tam všetci chceli ostať pra­co­vať — vrá­tane Kena :)”, dodala Karin Stan­ka­y­ová, pro­jek­tová mana­žérka iKid.

Záve­rom celého prog­ramu je pre­zen­tá­cia pro­jek­tov pred poro­tou zlo­že­nou z pod­po­ro­va­te­ľov pro­jektu, kde deti môžu pred­viesť výsledky svo­jej tvo­ri­vej a ino­va­tív­nej práce. Samoz­rejme pred adek­vát­nym pub­li­kom, ktoré má neraz aj 150 ľudí!

Za celú redak­ciu Star­ti­tup môžem len pove­dať KLO­BÚK DOLE pred iKid a ľuďmi, ktorí za celým pro­jek­tom stoja. Je fan­tas­tické vidieť robiť ľudí na takýchto pro­jek­toch. Celému iKid držíme nesmierne palce a tešíme sa na ďal­šie skvelé pro­jekty, ktoré nám naše deti pri­pra­via. A z toho čo som počul sa máme naozaj na čo tešiť ;)

Keep going iKid

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE! POMÔŽ TÝMTO AJ TY. 

Zdroj: ikid.sk

Pridať komentár (0)