Prvá dedina z plas­to­vých fliaš je na svete!

Katarína Jenisová / 20. augusta 2016 / Eko

Ostrov Isla Colón, ktorý je súčas­ťou Bocas Del Tora, súos­tro­via v Paname tvorí archi­tek­túru tro­chu inak ako zvy­čajne. Na tomto území sa roz­hodli posta­viť prvú dedinku z plas­to­vých fliaš.

Fľaše sa využí­vajú ako izo­lá­cia a v koneč­nom dôsledku by týmto spô­so­bom malo byť posta­ve­ných vyše 120 domov. Tvorca pro­jektu Robert Bez­eau sa snaží zacho­vať atmo­sféru oko­lia a odviezť toxické mate­riály zo skládky. Plas­tové fľaše našli svoje využi­tie a ponú­kajú množ­stvo bene­fi­tov.

Budeme žiť vo vnútri toho, čo využí­vame a neskôr zaha­dzu­jeme, tieto mate­riály rekon­štru­ujeme do moder­ných, štý­lo­ých a kva­lit­ných domo­vov.“ Robert Bez­eau, tvorca pro­jektu Plas­tic Bottle Vil­lage

Plastic-bottle-village-5-1020x610

Plastic-bottle-village-lead-1020x610

Každý dom obsa­huje oce­ľovú kon­štruk­ciu plnú recyk­lo­va­ných plas­to­vých fliaš, ktorá je neskôr pokrytá betó­no­vou zme­sou. Aj keď oceľ a betón nie sú hneď tie naj­vý­hod­nej­šie mate­riály, prvý dom s dvomi spál­ňami už recyk­lo­val 10 000 plas­to­vých fliaš, ktoré ponú­kajú envi­ron­men­tálne bene­fity ako tep­lotu v inte­ri­éri o 17 stup­ňov chlad­nej­šiu ako vo von­kaj­šom pro­stredí.

Plastic-bottle-village-7-1020x610

Plastic-bottle-village-3-1020x610

Miestni archi­tekti navrhli tri odlišné modely, ktoré sú odolné voči zeme­tra­se­niam. Do kaž­dého domu bude tak­tiež zave­dená kana­li­zá­cia a elek­trina, spolu s dve­rami a oknami.

Plastic-bottle-village-6-1020x610

Plastic-bottle-village-2-1020x610

Podľa orga­ni­zá­tora pro­jektu Bez­e­aua a jeho tímu umož­ňujú ústredné mate­riály vybu­do­va­nie domov len za zlo­mok času a ušet­re­nie veľ­kých peňazí v porov­naní s tým, ako sa v tejto oblasti domy zvy­čajne sta­vajú.

Posta­vené budú v troch eta­pách na 83 akrov pôdy s kop­cami, údo­liami a pra­meňmi vody. Okrem domov budú v oblasti aj parky, vhodné pre von­kaj­šie akti­vity.

Plastic-bottle-village-4-1020x610

Bez­eau v Paname zo začiatku začal s recyk­lo­va­ním plastu v Boca Del Toro, kde pre­tr­vá­val prob­lém s odpa­dom. Počas tohto pro­cesu naz­bie­ral tisícky fliaš. Myš­lienka posta­viť z nich domy k nemu vraj prišla v sne. Pro­stred­níc­tvom tohto pro­jektu chce takisto vytvo­riť aj vzde­lá­va­cie zaria­de­nie, v kto­rom bude učiť iných, ako uplat­niť túto sta­vi­teľ­skú tech­niku.

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com, pin­te­rest

Pridať komentár (0)