Prvá dedi­na z plas­to­vých fliaš je na sve­te!

Katarína Jenisová / 20. augusta 2016 / Eko

Ostrov Isla Colón, kto­rý je súčas­ťou Bocas Del Tora, súos­tro­via v Pana­me tvo­rí archi­tek­tú­ru tro­chu inak ako zvy­čaj­ne. Na tom­to úze­mí sa roz­hod­li posta­viť prvú dedin­ku z plas­to­vých fliaš.

Fľa­še sa využí­va­jú ako izo­lá­cia a v koneč­nom dôsled­ku by tým­to spô­so­bom malo byť posta­ve­ných vyše 120 domov. Tvor­ca pro­jek­tu Robert Bez­e­au sa sna­ží zacho­vať atmo­sfé­ru oko­lia a odviezť toxic­ké mate­riá­ly zo sklád­ky. Plas­to­vé fľa­še našli svo­je využi­tie a ponú­ka­jú množ­stvo bene­fi­tov.

Bude­me žiť vo vnút­ri toho, čo využí­va­me a neskôr zaha­dzu­je­me, tie­to mate­riá­ly rekon­štru­uje­me do moder­ných, štý­lo­ých a kva­lit­ných domo­vov.“ Robert Bez­e­au, tvor­ca pro­jek­tu Plas­tic Bott­le Vil­la­ge

Plastic-bottle-village-5-1020x610

Plastic-bottle-village-lead-1020x610

Kaž­dý dom obsa­hu­je oce­ľo­vú kon­štruk­ciu plnú recyk­lo­va­ných plas­to­vých fliaš, kto­rá je neskôr pokry­tá betó­no­vou zme­sou. Aj keď oceľ a betón nie sú hneď tie naj­vý­hod­nej­šie mate­riá­ly, prvý dom s dvo­mi spál­ňa­mi už recyk­lo­val 10 000 plas­to­vých fliaš, kto­ré ponú­ka­jú envi­ron­men­tál­ne bene­fi­ty ako tep­lo­tu v inte­ri­é­ri o 17 stup­ňov chlad­nej­šiu ako vo von­kaj­šom pro­stre­dí.

Plastic-bottle-village-7-1020x610

Plastic-bottle-village-3-1020x610

Miest­ni archi­tek­ti navrh­li tri odliš­né mode­ly, kto­ré sú odol­né voči zeme­tra­se­niam. Do kaž­dé­ho domu bude tak­tiež zave­de­ná kana­li­zá­cia a elek­tri­na, spo­lu s dve­ra­mi a okna­mi.

Plastic-bottle-village-6-1020x610

Plastic-bottle-village-2-1020x610

Pod­ľa orga­ni­zá­to­ra pro­jek­tu Bez­e­aua a jeho tímu umož­ňu­jú ústred­né mate­riá­ly vybu­do­va­nie domov len za zlo­mok času a ušet­re­nie veľ­kých peňa­zí v porov­na­ní s tým, ako sa v tej­to oblas­ti domy zvy­čaj­ne sta­va­jú.

Posta­ve­né budú v troch eta­pách na 83 akrov pôdy s kop­ca­mi, údo­lia­mi a pra­meň­mi vody. Okrem domov budú v oblas­ti aj par­ky, vhod­né pre von­kaj­šie akti­vi­ty.

Plastic-bottle-village-4-1020x610

Bez­e­au v Pana­me zo začiat­ku začal s recyk­lo­va­ním plas­tu v Boca Del Toro, kde pre­tr­vá­val prob­lém s odpa­dom. Počas toh­to pro­ce­su naz­bie­ral tisíc­ky fliaš. Myš­lien­ka posta­viť z nich domy k nemu vraj priš­la v sne. Pro­stred­níc­tvom toh­to pro­jek­tu chce takis­to vytvo­riť aj vzde­lá­va­cie zaria­de­nie, v kto­rom bude učiť iných, ako uplat­niť túto sta­vi­teľ­skú tech­ni­ku.

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com, pin­te­rest

Pridať komentár (0)