Prvé bra­ti­slav­ské pla­ne­tá­rium — digi­tá­rium potre­buje tvoju pod­poru!

Tatiana Blazseková / 17. november 2015 / Tools a produktivita

Nočná obloha je krásna. A ešte lep­šie by bolo poze­rať sa na toto divadlo zblízka. Škoda len, že často­krát ani nevieme na čo sa poze­ráme. OZ Slo­ven­ské pla­ne­tá­riá prišlo s úžas­ným nápa­dom, ktorý má náš obdiv. Ich cie­ľom je posta­viť digi­tálne pla­ne­tá­rium v Bra­ti­slave. Teraz však potre­bujú aj vašu pod­poru.

Poznajme pro­stre­die, v kto­rom žijeme. Verím, že tomuto pro­jektu sa podarí zís­kať granty a finan­cie potrebné na usku­toč­ne­nie tohto plánu. Pod­porte ho aj vy SMS hla­som a pomôžte zís­kať grant z Nadá­cie VUB pre ich pro­jekt Popu­la­ri­zá­cia astro­nó­mie v Bra­ti­slave.

Hla­sujte na stránke komu­nit­ných gran­tov nadá­cie VUB — https://www.vub.sk/komunitne-granty/ pro­jekt bra­ti­slav­ského kraja „POPU­LA­RI­ZÁ­CIA ASTRO­NÓ­MIE V BRA­TI­SLAVE“

Sku­pinka nad­šen­cov z občian­skeho zdru­že­nia Slo­ven­ské pla­ne­tá­riá sa roz­hodla zapá­liť v ľuďoch vášeň pre vedu a pri­blí­žiť im celý ves­mír ako na dlani. Plá­nujú vybu­do­vať prvé pla­ne­tá­rium v hlav­nom meste. Šoko­vaná som zis­tila, že Bra­ti­slava je jedi­ným hlav­ným mes­tom v Európe, ktoré ešte nemá pla­ne­tá­rium. Na Slo­ven­sku síce máme nie­koľko pla­ne­tá­rií, prob­lé­mom však je, že využí­vajú zasta­rané pro­jek­tory.

Zostro­je­nie digi­tál­neho pla­ne­tá­ria je úžasný nápad, kto­rému veľmi fan­dím. Vidieť hviezdy, Slnko či pla­néty zblízka a s odbor­ným výkla­dom je snom mno­hých. Okrem vybu­do­va­nia pla­ne­tá­ria, tento tím nad­šen­cov plá­nuje aj rôzne jedi­nečné prí­le­ži­tosti: skú­siť si sku­točný koz­mo­nau­tický ska­fan­der, roz­prá­vať sa s ved­cami z NASA, či stret­núť člo­veka, ktorý zažil ves­mír v celej svo­jej kráse. Digi­tá­rium by mohlo pre­me­niť Bra­ti­slavu na sku­točné cen­trum vedy. Okrem noč­nej oblohy by sa tu mohli pre­mie­tať rôzne doku­menty o ľud­skom tele, zvie­ra­cej ríši či fyzike. Jed­no­du­cho, mul­ti­funkčné využi­tie.

Pla­ne­tá­rium Bis­hop Flo­rida 

S Pet­rom Wach­te­rom z OZ Slo­ven­ské pla­ne­tá­riá som sa o tomto pro­jekte poroz­prá­vala:

Ako ste sa dostali k tejto myš­lienke?

Myš­lienka zalo­žiť pla­ne­tá­rium v Bra­ti­slave vznikla už v 30-tych rokoch minu­lého sto­ro­čia. Rea­li­zo­vať sa ju sna­žilo nie­koľko tímov a desiatky ľudí, ale na nie­čom stále stros­ko­tali. Raz to boli záplavy, ktoré zni­čili pro­jek­tor, ino­kedy armáda , ktorá nedo­vo­lila na Napo­le­ono­vom vŕšku posta­viť pla­ne­tá­rium kvôli bez­peč­nosti a podobne.

Ako ďaleko ste s pro­jek­tom už zašli? Ako postu­pu­jete a aké boli začiatky?

Momen­tálne máme vypra­co­vanú pro­jek­tovú doku­men­tá­ciu, s kto­rou chceme zís­kať grant zo štruk­tu­rál­nych fon­dov EÚ. Žia­dosť o grant pred­lo­žíme Minis­ter­stvu škols­tva už na jar budú­ceho roka. Naše OZ Slo­ven­ské pla­ne­tá­riá však už druhý rok vyvíja vzde­lá­va­cie akti­vity. Počas leta orga­ni­zu­jeme verejné astro­no­mické pozo­ro­va­nia, orga­ni­zu­jeme pred­nášky a zájazdy pre štu­den­tov. Štu­den­tom 2.ročníka Fakulty archi­tek­túry STU v Bra­ti­slave naše zdru­že­nie pre­pla­tilo ces­tovné náklady do ostrav­ského pla­ne­tá­ria v rámci ich príp­ravy na roč­ní­kovú prácu s témou archi­tek­to­nic­kého návrhu pla­ne­tá­ria v Bra­ti­slave.

Pla­ne­tá­rium Ostrava

Aké sú vaše ciele a plány? Kam by ste až tento pro­jekt chceli posu­núť?

Naším cie­ľom je popu­la­ri­zá­cia astro­nó­mie, ktorú chceme robiť v novom pla­ne­tá­riu v Bra­ti­slave. Treba dodať, že nejde len o zábavnú formu vzde­lá­va­nia v podobe vedecko- náuč­ných prog­ra­mov pre štu­den­tov a fanú­ši­kov astro­nó­mie. Ide aj o záze­mie, ktoré tento pro­jekt vytvorí. Chceme do tohto pro­cesu zapo­jiť aj štu­den­tov z Katedry astro­nó­mie, fyziky Zeme a mete­oro­ló­gie UK, ktorí by mohli nájsť uplat­ne­nie, naprí­klad ako lek­tori prog­ra­mov. Na tvorbu prog­ra­mov, ktoré majú byť v súlade s naj­nov­šími poznatky z astro­nó­mie, budeme spo­lu­pra­co­vať s vedec­kými pra­cov­níkmi astro­no­mic­kého ústavu SAV ale aj s kole­gami z iných podob­ných pra­co­vísk doma aj v zahra­ničí.

Ideme do toho, máte našu plnú pod­poru! Kupu­jem si lís­tok ako prvá!

Pridať komentár (0)