Prvý roč­ník TEDxY­outh Bra­ti­sla­va je za nami

Lukáš Gašparík jr. / 9. februára 2015 / Zo Slovenska

V sobo­tu sa v bra­ti­slav­skom V-klu­be usku­toč­nil prvý roč­ník TEDxY­outh Bra­ti­sla­va. Podu­ja­tie, na kto­rom mali šan­cu pre­zen­to­vať sa spe­ak­ry všet­kých veko­vých kate­gó­rii.

Za orga­ni­zá­ci­ou bra­ti­slav­ské­ho TEDxY­outh sto­jí sku­pi­na mla­dých stre­doš­ko­lá­kov, kto­rých cie­ľom je pro­stred­níc­tvom toh­to even­tu inšpi­ro­vať svo­jich roves­ní­kov, moti­vo­vať slo­ven­ských stre­doš­ko­lá­kov k väč­šej akti­vi­te, nado­bud­núť potreb­né kon­tak­ty a poskyt­núť uži­toč­né infor­má­cie o nezis­ko­vých orga­ni­zá­ciách, štú­diu v zahra­ni­čí a o všet­kom, čo ambi­ci­óz­ny štu­dent potre­bu­je. Hlav­nou témou kon­fe­ren­cie TEDxY­outh Bra­ti­sla­va bolo “Power in YOUth” — išlo teda o obja­vo­va­nie schop­nos­tí a moti­vo­va­nie štu­den­tov.

Na kon­fe­ren­cii TEDxY­outh vystú­pi­li naprí­klad: Pavol Bar­toš z fes­ti­va­lu Gra­pe, posla­nec Mar­tin Polia­čik, Boris Vav­rík za tur­naj mla­dých fyzi­kov či mlá­dež­níc­ka dele­gát­ka OSN za Slo­ven­sko Hana Skl­jarsz­ka a iní.

Prvý roč­ník TEDxY­outh Bra­ti­sla­va sa mla­dým orga­ni­zá­to­rom vyda­ril a pre­to im drží­me pal­ce aj do ďal­ších pokra­čo­va­ní :)

zdroj: fb TEDxY­outh Bra­ti­sla­va

Pridať komentár (0)