Prvý roč­ník TEDxY­outh Bra­ti­slava je za nami

Lukáš Gašparík jr. / 9. februára 2015 / Zo Slovenska

V sobotu sa v bra­ti­slav­skom V-klube usku­toč­nil prvý roč­ník TEDxY­outh Bra­ti­slava. Podu­ja­tie, na kto­rom mali šancu pre­zen­to­vať sa spe­akry všet­kých veko­vých kate­gó­rii.

Za orga­ni­zá­ciou bra­ti­slav­ského TEDxY­outh stojí sku­pina mla­dých stre­doš­ko­lá­kov, kto­rých cie­ľom je pro­stred­níc­tvom tohto eventu inšpi­ro­vať svo­jich roves­ní­kov, moti­vo­vať slo­ven­ských stre­doš­ko­lá­kov k väč­šej akti­vite, nado­bud­núť potrebné kon­takty a poskyt­núť uži­točné infor­má­cie o nezis­ko­vých orga­ni­zá­ciách, štú­diu v zahra­ničí a o všet­kom, čo ambi­ci­ózny štu­dent potre­buje. Hlav­nou témou kon­fe­ren­cie TEDxY­outh Bra­ti­slava bolo “Power in YOUth” — išlo teda o obja­vo­va­nie schop­ností a moti­vo­va­nie štu­den­tov.

Na kon­fe­ren­cii TEDxY­outh vystú­pili naprí­klad: Pavol Bar­toš z fes­ti­valu Grape, posla­nec Mar­tin Polia­čik, Boris Vav­rík za tur­naj mla­dých fyzi­kov či mlá­dež­nícka dele­gátka OSN za Slo­ven­sko Hana Skl­jarszka a iní.

Prvý roč­ník TEDxY­outh Bra­ti­slava sa mla­dým orga­ni­zá­to­rom vyda­ril a preto im držíme palce aj do ďal­ších pokra­čo­vaní :)

zdroj: fb TEDxY­outh Bra­ti­slava

Pridať komentár (0)