Prvý­krát v his­tó­rii zís­kala Slo­venka Medzi­ná­rodné oce­ne­nie za sta­toč­nosť

Sebastian Mach / 30. marca 2016 / Zo Slovenska

Zuzana Šte­vu­lová, ria­di­teľka mimo­vlád­nej orga­ni­zá­cie Liga pre ľud­ské práva, zís­kala oce­ne­nie Inter­na­ti­onal Women of Cou­rage.

Toto oce­ne­nie si pre­vzala z rúk minis­tra zahra­nič­ných vecí USA Johna Ker­ryho ako jedna zo 14 žien, pri­čom v his­tó­rií našej kra­jiny je prvou ženu, ktorá sa takýmto oce­ne­ním môže pýšiť.

Oce­ne­nie zís­kala za neus­tále upo­zor­ňo­va­nie a snahu pomá­hať mig­ran­tom sme­ru­jú­cim do Európy. Inter­na­ti­onal Women of Cou­rage Award sa ude­ľuje ženám za výni­močnú odvahu a líder­stvo pri obha­jo­vaní ľud­ských práv, zrov­no­práv­ne­nia žien či za prí­nos k sociál­nemu pokroku.

John Kerry vo svo­jom prí­ho­vore o Zuzane pove­dal:“Ako my všetci, aj Zuzana Šte­vu­lová bola sved­kom roz­ví­ja­jú­cej sa kata­strofy v Sýrii a ťaž­kej situ­ácii mili­ó­nov ute­čen­cov, ktorí boli nútení opus­tiť svoje domovy. Ale ona o tejto kríze nie­len roz­prá­vala, ale kon­kret­nými činmi sa sna­žila pomôcť naj­lep­šie, ako vedela. Zuzana ako ria­di­teľka Ligy za ľud­ské práva posky­tuje právnu pomoc a služby pre mig­ran­tov a ute­čen­cov v admi­ni­stra­tív­nom zais­tení a azy­lo­vom konaní. Pri­po­mína nám tak všet­kým, že sku­toč­ným tes­tom spra­vod­li­vosti je, či féro­vosť stojí na strane tých naj­viac ohro­ze­ných. — uvá­dza face­bo­oková stránka USA and Slo­va­kia

Zuzane gra­tu­lu­jeme a ďaku­jeme za jej tvrdú prácu!

12719153_1151153734918719_2122243214822647580_o12916183_1151153671585392_1426542611991477654_o12377776_1151153738252052_3334980342454687310_o

zdroj foto­gra­fií: Uni­ted Sta­tes govern­ment work, zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/ USA and Slo­va­kia

Pridať komentár (0)