Prvý­krát v his­tó­rii zís­ka­la Slo­ven­ka Medzi­ná­rod­né oce­ne­nie za sta­toč­nosť

Sebastian Mach / 30. marca 2016 / Zo Slovenska

Zuza­na Šte­vu­lo­vá, ria­di­teľ­ka mimo­vlád­nej orga­ni­zá­cie Liga pre ľud­ské prá­va, zís­ka­la oce­ne­nie Inter­na­ti­onal Women of Cou­ra­ge.

Toto oce­ne­nie si pre­vza­la z rúk minis­tra zahra­nič­ných vecí USA Joh­na Ker­ry­ho ako jed­na zo 14 žien, pri­čom v his­tó­rií našej kra­ji­ny je prvou ženu, kto­rá sa takým­to oce­ne­ním môže pýšiť.

Oce­ne­nie zís­ka­la za neus­tá­le upo­zor­ňo­va­nie a sna­hu pomá­hať mig­ran­tom sme­ru­jú­cim do Euró­py. Inter­na­ti­onal Women of Cou­ra­ge Award sa ude­ľu­je ženám za výni­moč­nú odva­hu a líder­stvo pri obha­jo­va­ní ľud­ských práv, zrov­no­práv­ne­nia žien či za prí­nos k sociál­ne­mu pokro­ku.

John Ker­ry vo svo­jom prí­ho­vo­re o Zuza­ne pove­dal:“Ako my všet­ci, aj Zuza­na Šte­vu­lo­vá bola sved­kom roz­ví­ja­jú­cej sa kata­stro­fy v Sýrii a ťaž­kej situ­ácii mili­ó­nov ute­čen­cov, kto­rí boli núte­ní opus­tiť svo­je domo­vy. Ale ona o tej­to krí­ze nie­len roz­prá­va­la, ale kon­kret­ný­mi čin­mi sa sna­ži­la pomôcť naj­lep­šie, ako vede­la. Zuza­na ako ria­di­teľ­ka Ligy za ľud­ské prá­va posky­tu­je práv­nu pomoc a služ­by pre mig­ran­tov a ute­čen­cov v admi­ni­stra­tív­nom zais­te­ní a azy­lo­vom kona­ní. Pri­po­mí­na nám tak všet­kým, že sku­toč­ným tes­tom spra­vod­li­vos­ti je, či féro­vosť sto­jí na stra­ne tých naj­viac ohro­ze­ných. — uvá­dza face­bo­oko­vá strán­ka USA and Slo­va­kia

Zuza­ne gra­tu­lu­je­me a ďaku­je­me za jej tvr­dú prá­cu!

12719153_1151153734918719_2122243214822647580_o12916183_1151153671585392_1426542611991477654_o12377776_1151153738252052_3334980342454687310_o

zdroj foto­gra­fií: Uni­ted Sta­tes govern­ment work, zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/ USA and Slo­va­kia

Pridať komentár (0)