Reac­tive 2015 — Deve­lo­per­ská špička si dala rande v Bra­ti­slave. Účast­níci boli nad­šení!

Lukáš Gašparík jr. / 4. novembra 2015 / Zo Slovenska

Od pon­delka do stredy sa v Bra­ti­slave konala kon­fe­ren­cia Reac­tive 2015, ktorá sem pri­lá­kala sku­točne zau­jí­ma­vých hostí. AJ preto boli oča­ká­va­nia vysoké. Ako to ale celé dopadlo a či stála táto kon­fe­ren­cia sku­točne za to, sme pre vás zis­ťo­vali počas posled­ných troch dní.

Otázku, či stála kon­fe­ren­cia Reac­tive 2015 za to pochopí každý, kto videl cenu, za ktorú sa pre­dá­val lís­tok. Jeho cena bola totižto 399eur. Pre laika, ktorý nevidí do dia­nia kon­fe­ren­cie, je to sku­točne dosť. Avšak pre deve­lo­pera, ktorý pri­chá­dza s podob­nými témami do kon­taktu deň čo deň, sú to sku­točne dobre inves­to­vané peniaze. Tento fakt mi potvr­dilo aj nie­koľko zúčast­ne­ných, ktorí vyz­dvihli najmä veľmi dobrý výber tém jed­not­li­vých pred­ná­šok. 

Via­cerí sa poza­sta­vili nad 2 témami a to, že front-end je oveľa dôle­ži­tejší ako back-end, pre­tože práve ten je tým, ktorý vytvára pou­ží­va­teľ­ský záži­tok a vždy by mal byť do detailu pre­pra­co­vaný. Dru­hou témou boli ženy a IT. Tak­mer všetci opý­taní potvr­dili, že by veľmi radi videli v ich pro­fe­sií omnoho viac žien. Nie len preto, aby mali na pra­co­visku viac zábavy, ale najmä preto, že ženy sa dokážu na veci poze­rať z iného uhla a sú schopné tak ponúk­nuť aj iné rie­še­nia prob­lé­mov.

Ako ale celá kon­fe­ren­cia pre­bie­hala? Otázka, na ktorú sa dá odpo­ve­dať veľmi presne. Počas 3 dní sa strie­dali na pódiu sku­točne veľké mená, ktoré v deve­lo­per­skom svete už niečo doká­zali. Poďme ale pekne po poriadku. Bra­ti­slav­ský Reac­tive 2015 sa začal už v pon­de­lok, ktorý bol celý veno­vaný works­ho­pom. Počas celého dňa sa konalo cel­kovo 5 works­ho­pov, ktoré boli zame­rané na rôzne témy a za kto­rými stáli sku­točne odbor­níci, pochá­dza­júci zo spo­loč­ností ako STRV, Mic­ro­soft, či naprí­klad 500Tech. Na konci dňa čakala na zúčast­ne­ných pane­lová dis­ku­sia a key­note Ľuba Smida, ktorý je cofoun­de­rom a COO čes­kej spo­loč­nosti STRV.

Druhý deň sa kon­fe­ren­cia pre­su­nula už z pro­stre­dia works­ho­pov do hlav­nej sály, kde už po celý deň pre­bie­hali zau­jí­mavé pred­nášky. Na pódiu sa vys­trie­dal ľudia ako naprí­klad James Long (Mozilla), Paul Tay­lor (Netf­lix) alebo Rajiv Tiru­ma­la­reddy (Yahoo).

Počas tre­tieho dňa sa hneď z prí­chodu usmie­vala na zúčast­ne­ných slečna zo stánku Tat­ra­Tea, čo naz­na­čo­valo, že by tu mohlo byť dnes veselo:) Hneď po pri­ví­ta­com pohá­riku sa zúčast­není opäť zhro­maž­dili v hlav­nej sále, kde ich čakal tretí deň pre­zen­tá­cií. Ihneď doobeda sa na pódiu pred­sta­vil Andreas Savi­dess z Twit­teru. Po obed­nej pauze sa na pódium dostal aj čech Mar­tin Koní­ček z Face­bo­oku. Na záver čaká na zúčast­ne­ných už iba After party, ktorá verím že bude skve­lým ukon­če­ním tejto 3 dňo­vej kon­fe­ren­cie.

Na záver mi už len zostáva odpo­ve­dať na otázku, či kon­fe­ren­cia Reac­tive 2015 stála sku­točne za to. A odpo­veď znie, roz­hodne áno. Treba však pri­znať, že kon­fe­ren­cia mala aj svoje muchy, ako naprí­klad občasne hor­šie fun­gu­júca wifi, či dlh­šia rada na obed, ak vôbec pre posled­ných ešte niečo zostalo. Avšak v porov­naní s kva­li­tou pred­ná­šok a zúčast­ne­ných sú to všetko len detaily, ktoré verím, že sa do ďal­ších rokov podarí odstrá­niť a kon­fe­ren­cia Reac­tive pri­láka na Slo­ven­sko ďal­ších zau­jí­ma­vých ľudí.

Pridať komentár (0)