Reak­cia na náš člá­nok o líd­roch

Tomáš Kahn / 12. marca 2015 / Zo Slovenska

Kon­com minu­lé­ho týžd­ňa sa na našich strán­kach obja­vil člá­nok, kto­rý popi­so­val ako je to s líd­ra­mi na Slo­ven­sku. Pár dní na to, nám do redak­cie pri­šiel zau­jí­ma­vý email od náš­ho čita­te­ľa, kto­rý sme sa roz­hod­li uve­rej­niť.

Člá­nok o tom, že na Slo­ven­sku chý­ba­jú líd­ri si môže­te pre­čí­tať TU a teraz už poď­me na spo­mí­na­nú reak­ciu od náš­ho čita­te­ľa.

Zdra­vím,

písa­li ste o líd­ro­vi kto­rý by za nie­čím hnal a stal sa veľ­kým hrá­čom na sve­to­vom trhu a tým pádom by bol na SVK neja­kým ťahú­ňom. Veľ­kých líd­rov tu je dosť, veď sta­čí sa pozrieť aké fir­my sa na SVK nachá­dza­jú a nie sú to len neja­ké IT novin­ky, z kto­rých doká­že­te z jed­né­ho dňa spra­viť celo­sve­to­vú fan­tá­ziu a chla­pec, kto­rý nie­čo naprog­ra­mo­val si nevie ísť ani živ­nos­ten­ský list vyba­viť na úrad. Je to síce pek­né ako Mark Zuc­ker­berg zaro­bil, ale zabud­ni­me na to.. Pred 20ti­mi rok­mi Goog­le, Face­bo­ok a teraz ďal­ších 20 rokov nič a nikto také nespra­ví. Ľudia sú pre­mo­ti­vo­va­ní vymys­lieť kade aké chu… a nič z nich. Doke­dy sa to tak­to bude ťahať že neja­ký génius, budú­ci mili­onár, s app­kou vo vrec­ku bude ospe­vo­va­ný a potom sa za neho máme han­biť, lebo z ven­tu­re fon­du rozf­lá­kal pra­chy a potom povie, že to, za čo ho celý svet ospe­vo­val, že to vlast­ne ani nevie vyro­biť a nikdy to ani nevy­ro­bil. Troš­ku tre­ba váž­nosť aj tomu­to lebo bude­me mať nesku­toč­ne veľa 2 — 3 týž­dňo­vých biz­nis­ma­nov a potom len han­bu a zabud­nu­té spo­mien­ky, že čo moh­lo byť, ale nie je.

Ja naprí­klad pod­ni­kám už 3 roky, vlast­nil som ski­park, otvo­ril som sklad Pezin­ských vín na výcho­de Slo­ven­ska, s kto­rým som hneď dopa­dol na hubu, robil som v Nemec­ku v reklam­nej agen­tú­re, lepil som pre­te­kár­ske pors­che Nemcom na pre­te­ky, od rána do noci som pra­co­val tvrdo na všet­kom, čo som chcel a aj tak teraz mám z toho hov­no :D sor­ry za výraz. Ale mám pouč­ky, mám vízie, viem čo kde a ako fun­gu­je. Stre­tá­val som sa s význam­ný­mi ľuď­mi, ako sú maji­te­lia sie­te EXI­sport, Chem­ko­stav Micha­lov­ce, Nexis, s via­ce­rý­mi ria­di­teľ­mi a jedi­ne čo od nich viem je, že tre­ba stá­le makať a ísť za tým čo si si sta­no­vil. Zabud­ni­te na to, biz­nis nie je hopa hup app­ka krás­na vízia.. Biz­nis je bla­to bla­to bla­to a potom mož­no úspech a časo­pi­sy. Titul­ky a vychva­ľo­va­nie. Aj vaša vina mož­no je, že tí ľudia to potom nez­vlád­nu, vy ich zdvih­ne­te k obla­kom ešte sa cha­la­ni ani neobu­li a nevyš­li z pane­lá­ku. Ja som veľ­mý rád a vďač­ný za kaž­dé­ho úspeš­né­ho člo­ve­ka od nás a za kaž­dý úspeš­ný star­tup, ale až potom keď si ten úspech vydo­by­je.

Ja sa teraz naprí­klad už pol roka sna­žím vyro­biť drev­ný kolo­toč, taký, kto­rý sa nebu­dem han­biť ponúk­nuť aj Nemcom, lebo jedi­né čo som sa naučil, že ak chcem pomôcť svo­jej kra­ji­ne, tak tre­ba tu vyrá­bať, expor­to­vať a potom vymýš­ľať kade­ja­ké bub­lin­ky s miliar­do­vý­mi kapi­tál­mi, kto­ré nikdy nikto nevi­del. Ten kolo­toč ma stál cez 1300 eur a ešte ďal­ších mož­no bude, menej faj­čím kvô­li tomu, lebo ani na cigi nemám, obe­tu­jem tomu čas a idem hore poma­ly. Mož­no to ani nie je star­tup, ani nič také, ale mne je to u paži. Ja viem, že ja si to v zahra­ni­čí pre­dám a budem to robiť ešte ďal­ší pol rok, lebo moje finanč­né zdro­je nie sú boh vie aké, som sám, žijem sám s mamou, otec sa mi obe­sil a mne nikto nedá penia­ze ako neja­kej poša­ha­nej app­ke, o kto­rej vlast­ne ani nikto nevie, na čo je. Ale viem, že ak pre­ra­zím ja, dám prá­cu ľuďom, kto­rý ju potre­bu­jú a budem líder v tom­to sme­re, v hla­ve mám také veci, že ak sa raz ten môj vlak roz­beh­ne tak na člá­nok s vami asi ani nebu­dem mať čas. Ďaku­jem veľ­mi pek­ne. Neber­te to ako demo­ti­vá­ciu, je to len môj skrom­ný názor. Líder hlav­ne nikdy nemys­li na seba, ale na tých pre kto­rých to robí. A raz sa dosta­nem k pra­chom, aby som si kúpil vlast­ných prog­ra­má­to­rov a až vte­dy uvi­dí­te zmys­lu­pl­ne využi­tú tech­no­ló­giu ;)

Veľ­mi si vážim že ste si našli na mňa čas. Posie­lam foto na sprí­jem­ne­nie dňa. Ten det­ský smiech bol pre mňa zados­ťu­či­ne­nie aj za tých 1300 eur.

Naj še darí bra­tu ;)

Pridať komentár (0)