Reak­cia na náš člá­nok o líd­roch

Tomáš Kahn / 12. marca 2015 / Zo Slovenska

Kon­com minu­lého týždňa sa na našich strán­kach obja­vil člá­nok, ktorý popi­so­val ako je to s líd­rami na Slo­ven­sku. Pár dní na to, nám do redak­cie pri­šiel zau­jí­mavý email od nášho čita­teľa, ktorý sme sa roz­hodli uve­rej­niť.

Člá­nok o tom, že na Slo­ven­sku chý­bajú lídri si môžete pre­čí­tať TU a teraz už poďme na spo­mí­nanú reak­ciu od nášho čita­teľa.

Zdra­vím,

písali ste o líd­rovi ktorý by za nie­čím hnal a stal sa veľ­kým hrá­čom na sve­to­vom trhu a tým pádom by bol na SVK neja­kým ťahú­ňom. Veľ­kých líd­rov tu je dosť, veď stačí sa pozrieť aké firmy sa na SVK nachá­dzajú a nie sú to len nejaké IT novinky, z kto­rých doká­žete z jed­ného dňa spra­viť celo­sve­tovú fan­tá­ziu a chla­pec, ktorý niečo naprog­ra­mo­val si nevie ísť ani živ­nos­ten­ský list vyba­viť na úrad. Je to síce pekné ako Mark Zuc­ker­berg zaro­bil, ale zabud­nime na to.. Pred 20timi rokmi Google, Face­book a teraz ďal­ších 20 rokov nič a nikto také nespraví. Ľudia sú pre­mo­ti­vo­vaní vymys­lieť kade aké chu… a nič z nich. Dokedy sa to takto bude ťahať že nejaký génius, budúci mili­onár, s app­kou vo vrecku bude ospe­vo­vaný a potom sa za neho máme han­biť, lebo z ven­ture fondu rozf­lá­kal pra­chy a potom povie, že to, za čo ho celý svet ospe­vo­val, že to vlastne ani nevie vyro­biť a nikdy to ani nevy­ro­bil. Trošku treba váž­nosť aj tomuto lebo budeme mať nesku­točne veľa 2 — 3 týž­dňo­vých biz­nis­ma­nov a potom len hanbu a zabud­nuté spo­mienky, že čo mohlo byť, ale nie je.

Ja naprí­klad pod­ni­kám už 3 roky, vlast­nil som ski­park, otvo­ril som sklad Pezin­ských vín na východe Slo­ven­ska, s kto­rým som hneď dopa­dol na hubu, robil som v Nemecku v reklam­nej agen­túre, lepil som pre­te­kár­ske pors­che Nemcom na pre­teky, od rána do noci som pra­co­val tvrdo na všet­kom, čo som chcel a aj tak teraz mám z toho hovno :D sorry za výraz. Ale mám poučky, mám vízie, viem čo kde a ako fun­guje. Stre­tá­val som sa s význam­nými ľuďmi, ako sú maji­te­lia siete EXI­sport, Chem­ko­stav Micha­lovce, Nexis, s via­ce­rými ria­di­teľmi a jedine čo od nich viem je, že treba stále makať a ísť za tým čo si si sta­no­vil. Zabud­nite na to, biz­nis nie je hopa hup appka krásna vízia.. Biz­nis je blato blato blato a potom možno úspech a časo­pisy. Titulky a vychva­ľo­va­nie. Aj vaša vina možno je, že tí ľudia to potom nez­vládnu, vy ich zdvih­nete k obla­kom ešte sa cha­lani ani neobuli a nevyšli z pane­láku. Ja som veľmý rád a vďačný za kaž­dého úspeš­ného člo­veka od nás a za každý úspešný star­tup, ale až potom keď si ten úspech vydo­byje.

Ja sa teraz naprí­klad už pol roka sna­žím vyro­biť drevný kolo­toč, taký, ktorý sa nebu­dem han­biť ponúk­nuť aj Nemcom, lebo jediné čo som sa naučil, že ak chcem pomôcť svo­jej kra­jine, tak treba tu vyrá­bať, expor­to­vať a potom vymýš­ľať kade­jaké bub­linky s miliar­do­vými kapi­tálmi, ktoré nikdy nikto nevi­del. Ten kolo­toč ma stál cez 1300 eur a ešte ďal­ších možno bude, menej faj­čím kvôli tomu, lebo ani na cigi nemám, obe­tu­jem tomu čas a idem hore pomaly. Možno to ani nie je star­tup, ani nič také, ale mne je to u paži. Ja viem, že ja si to v zahra­ničí pre­dám a budem to robiť ešte ďalší pol rok, lebo moje finančné zdroje nie sú boh vie aké, som sám, žijem sám s mamou, otec sa mi obe­sil a mne nikto nedá peniaze ako neja­kej poša­ha­nej appke, o kto­rej vlastne ani nikto nevie, na čo je. Ale viem, že ak pre­ra­zím ja, dám prácu ľuďom, ktorý ju potre­bujú a budem líder v tomto smere, v hlave mám také veci, že ak sa raz ten môj vlak roz­behne tak na člá­nok s vami asi ani nebu­dem mať čas. Ďaku­jem veľmi pekne. Neberte to ako demo­ti­vá­ciu, je to len môj skromný názor. Líder hlavne nikdy nemysli na seba, ale na tých pre kto­rých to robí. A raz sa dosta­nem k pra­chom, aby som si kúpil vlast­ných prog­ra­má­to­rov a až vtedy uvi­díte zmys­lu­plne využitú tech­no­ló­giu ;)

Veľmi si vážim že ste si našli na mňa čas. Posie­lam foto na sprí­jem­ne­nie dňa. Ten det­ský smiech bol pre mňa zados­ťu­či­ne­nie aj za tých 1300 eur.

Naj še darí bratu ;)

Pridať komentár (0)