Reb­rí­ček naj­žia­da­nej­ších zamest­ná­va­te­ľov: Štu­den­tov IT naj­viac láka­jú slo­ven­ské fir­my

Jakub Jablonický / 9. augusta 2016 / Zo Slovenska

Občian­ske zdru­že­nie Nex­te­ria vyda­lo svoj kaž­do­roč­ný reb­rí­ček naj­žia­da­nej­ších IT zamest­ná­va­te­ľov.

Naj­žia­da­nej­šou fir­mou je už tra­dič­ne anti­ví­ru­so­vá fir­ma ESET. V anke­te ho do svoj­ho short­lis­tu naj­žia­da­nej­ších zamest­ná­va­te­ľov zara­di­lo až 57 per­cent štu­den­tov.

Na dru­hom mies­te skon­čil slo­ven­ský vývo­jár GPS navi­gá­cií Sygic s 29 per­cen­ta­mi. Za ním, iba s dvoj­per­cent­ným roz­die­lom, skon­či­la Tat­ra ban­ka.

Prvé tri prieč­ky nie sú veľ­kým prek­va­pe­ním. „Štu­den­tom v našich reb­ríč­koch pra­vi­del­ne impo­nu­jú per­spek­tív­ne fir­my pri­ná­ša­jú­ce ino­vá­cie. Víťaz­ný ESET vní­ma­jú ako glo­bál­nu špič­ku, kto­rá vyrá­stla na Slo­ven­sku, a to štu­den­tom veľ­mi impo­nu­je,” hovo­rí Rado­slav Tau­sin­ger, ges­tor pro­jek­tu Night of Chan­ces v orga­ni­zá­cii Nex­te­ria.

2419368_najziadanejsi-zamestnavatelia-zo-strany-studentov-it-odborov-zdroj-nexteria

No na štvr­tej prieč­ke sa neča­ka­ne umiest­nil star­tup Sli.do, kto­rý sto­jí za úspeš­nou apli­ká­ci­ou na cro­wd­sour­cing otá­zok z pub­li­ka a zdie­ľa­nie pre­zen­tá­cii v reál­nom čase. Prvý krát sa na pop­red­ných mies­tach umiest­ni­li aj medzi­ná­rod­né spo­loč­nos­ti Accen­tu­re a Dell Glo­bal Busi­ness Cen­ter.

Zo slo­ven­ských spo­loč­nos­tí sa na pop­red­ných prieč­kach umiest­ni­li aj Web­sup­port, Martinus.sk, Slo­vak Tele­kom, Sof­tec a InHi­ro.

Prek­va­pe­ním je aj to, že spo­me­dzi naj­žia­da­nej­ších firiem zmiz­li Leno­vo a Cis­co, kto­ré v pred­chá­dza­jú­cich reb­ríč­koch obsa­dzo­va­li pop­red­né mies­ta.

eset2

foto: eset.com

Štu­den­ti mali v pries­ku­me na výber z pre­dom vytvo­re­né­ho zozna­mu spo­loč­nos­tí, s mož­nos­ťou pri­dať vlast­nú. Ich short­list mohol potom obsa­ho­vať maxi­mál­ne 7 firiem a kaž­dý z výbe­rov mal rov­na­kú váhu.

Nex­te­ria zis­ťo­va­la aj to, aké pla­ty štu­den­ti v tých­to fir­mách oča­ká­va­jú. Viac ako päti­na oča­ká­va plat do 1 100 EUR a asi tre­ti­na si pred­sta­vu­je plat medzi 1 100 EUR a 1 400 EUR. Vyše 2 000 EUR oča­ká­va pri­bliž­ne desa­ti­na IT štu­den­tov.

Ten­to reb­rí­ček uka­zu­je, že slo­ven­ským štu­den­tom IT impo­nu­jú okrem kla­sic­kých nad­ná­rod­ných gigan­tov naj­mä fir­my, kto­ré zača­li na Slo­ven­sku a pre­pra­co­va­li sa k úspe­chu. Dúfaj­me, že takých­to mož­nos­tí budú mať stá­le viac a viac.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: cvtisr.sk / eset.com

Pridať komentár (0)