Reb­rí­ček naj­žia­da­nej­ších zamest­ná­va­te­ľov: Štu­den­tov IT naj­viac lákajú slo­ven­ské firmy

Jakub Jablonický / 9. augusta 2016 / Zo Slovenska

Občian­ske zdru­že­nie Nex­te­ria vydalo svoj kaž­do­ročný reb­rí­ček naj­žia­da­nej­ších IT zamest­ná­va­te­ľov.

Naj­žia­da­nej­šou fir­mou je už tra­dične anti­ví­ru­sová firma ESET. V ankete ho do svojho short­listu naj­žia­da­nej­ších zamest­ná­va­te­ľov zara­dilo až 57 per­cent štu­den­tov.

Na dru­hom mieste skon­čil slo­ven­ský vývo­jár GPS navi­gá­cií Sygic s 29 per­cen­tami. Za ním, iba s dvoj­per­cent­ným roz­die­lom, skon­čila Tatra banka.

Prvé tri priečky nie sú veľ­kým prek­va­pe­ním. „Štu­den­tom v našich reb­ríč­koch pra­vi­delne impo­nujú per­spek­tívne firmy pri­ná­ša­júce ino­vá­cie. Víťazný ESET vní­majú ako glo­bálnu špičku, ktorá vyrá­stla na Slo­ven­sku, a to štu­den­tom veľmi impo­nuje,” hovorí Rado­slav Tau­sin­ger, ges­tor pro­jektu Night of Chan­ces v orga­ni­zá­cii Nex­te­ria.

2419368_najziadanejsi-zamestnavatelia-zo-strany-studentov-it-odborov-zdroj-nexteria

No na štvr­tej priečke sa neča­kane umiest­nil star­tup Sli.do, ktorý stojí za úspeš­nou apli­ká­ciou na cro­wd­sour­cing otá­zok z pub­lika a zdie­ľa­nie pre­zen­tá­cii v reál­nom čase. Prvý krát sa na pop­red­ných mies­tach umiest­nili aj medzi­ná­rodné spo­loč­nosti Accen­ture a Dell Glo­bal Busi­ness Cen­ter.

Zo slo­ven­ských spo­loč­ností sa na pop­red­ných prieč­kach umiest­nili aj Web­sup­port, Martinus.sk, Slo­vak Tele­kom, Sof­tec a InHiro.

Prek­va­pe­ním je aj to, že spo­me­dzi naj­žia­da­nej­ších firiem zmizli Lenovo a Cisco, ktoré v pred­chá­dza­jú­cich reb­ríč­koch obsa­dzo­vali pop­redné miesta.

eset2

foto: eset.com

Štu­denti mali v pries­kume na výber z pre­dom vytvo­re­ného zoznamu spo­loč­ností, s mož­nos­ťou pri­dať vlastnú. Ich short­list mohol potom obsa­ho­vať maxi­málne 7 firiem a každý z výbe­rov mal rov­nakú váhu.

Nex­te­ria zis­ťo­vala aj to, aké platy štu­denti v týchto fir­mách oča­ká­vajú. Viac ako pätina oča­káva plat do 1 100 EUR a asi tre­tina si pred­sta­vuje plat medzi 1 100 EUR a 1 400 EUR. Vyše 2 000 EUR oča­káva pri­bližne desa­tina IT štu­den­tov.

Tento reb­rí­ček uka­zuje, že slo­ven­ským štu­den­tom IT impo­nujú okrem kla­sic­kých nad­ná­rod­ných gigan­tov najmä firmy, ktoré začali na Slo­ven­sku a pre­pra­co­vali sa k úspe­chu. Dúfajme, že takýchto mož­ností budú mať stále viac a viac.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: cvtisr.sk / eset.com

Pridať komentár (0)